Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 PENNOD UN DEG DAU

Sut Gallwch Chi Ddod yn Ffrind i Dduw?

Sut Gallwch Chi Ddod yn Ffrind i Dduw?

1, 2. Pwy oedd rhai o ffrindiau Jehofa?

PWY fyddech chi’n hoffi ei gael yn ffrind? Rhywun hoffus a charedig mae’n debyg, rhywun sy’n dod ymlaen yn dda â chi, sydd â rhinweddau rydych chi’n eu hedmygu.

2 Mae Jehofa yn dewis rhai pobl i fod yn ffrindiau iddo. Er enghraifft, roedd Abraham yn ffrind i Jehofa. (Eseia 41:8; Iago 2:23) Roedd Jehofa hefyd yn hoff o Dafydd. Dywedodd amdano: “Mae Dafydd . . . yn ddyn sydd wrth fy modd.” (Actau 13:22) Ac roedd y proffwyd Daniel yn “sbesial iawn yng ngolwg Duw.”—Daniel 9:23.

3. Pam roedd Abraham, Dafydd, a Daniel yn ffrindiau i Jehofa?

3 Sut daeth Abraham, Dafydd, a Daniel yn ffrindiau i Jehofa? Dywedodd Jehofa wrth Abraham: “[Rwyt] ti wedi gwneud beth ddywedais i.” (Genesis 22:18) Mae Jehofa yn ffrind i’r rhai sy’n ufuddhau iddo’n ostyngedig. Roedd hyd yn oed cenedl gyfan yn gallu dod yn ffrind i Jehofa. Esboniodd Jehofa wrth Israel: “Gwrandwch ar beth dw i’n ddweud. Bydda i’n Dduw i chi a byddwch chi’n bobl i mi.” (Jeremeia 7:23) Felly os ydych chi eisiau bod yn ffrind i Jehofa, mae angen ichi ufuddhau iddo.

MAE JEHOFA YN AMDDIFFYN EI FFRINDIAU

4, 5. Sut mae Jehofa yn amddiffyn ei ffrindiau?

4 Mae’r Beibl yn dweud bod Jehofa “yn barod i  helpu’r rhai sy’n ei drystio fe’n llwyr.” (2 Cronicl 16:9) Yn Salm 32:8, mae Jehofa yn dweud wrth ei ffrindiau: “Gadewch i mi ddangos y ffordd i chi, i’ch helpu chi i wybod sut i fyw. Gadewch i mi roi cyngor i chi, wyneb yn wyneb.”

5 Mae Jehofa yn awyddus i’n hamddiffyn rhag gelyn sydd eisiau ein rhwystro ni rhag bod yn ffrind i Dduw. (Darllenwch Salm 55:22.) Rydyn ni’n gwasanaethu ein ffrind Jehofa â’n holl galon. Hyd yn oed mewn amgylchiadau anodd, arhoswn yn ffyddlon iddo. Teimlwn yr un ffordd â’r Salmydd a ddywedodd am Jehofa: “Mae’n sefyll wrth fy ochr, a fydd dim byd yn fy ysgwyd.” (Salm 16:8; 63:8) Sut mae Satan yn ceisio ein rhwystro ni rhag bod yn ffrindiau i Dduw?

CYHUDDIAD SATAN

6. Beth oedd honiad Satan ynglŷn â bodau dynol?

6 Ym Mhennod 11, dysgon ni fod Satan wedi cyhuddo Jehofa o ddweud celwydd ac o fod yn annheg drwy beidio â gadael i Adda ac Efa benderfynu drostyn nhw eu hunain ynglŷn â da a drwg. Yn llyfr Job, gwelwn fod Satan hefyd yn pwyntio’r bys at fodau dynol sydd eisiau bod yn ffrindiau i Dduw. Mae Satan yn honni bod pobl yn gwasanaethu Duw oherwydd y pethau y mae’n eu rhoi iddyn nhw, ac nid oherwydd eu bod yn ei garu. Mae Satan yn honni ei fod yn gallu troi unrhyw un yn erbyn Duw. Dewch inni weld beth allwn ni ei ddysgu o brofiad Job a sut gwnaeth Jehofa ei amddiffyn.

7, 8. (a) Sut roedd Jehofa yn teimlo am Job? (b) Beth ddywedodd Satan am Job?

7 Dyn da oedd Job oedd yn byw tua 3,600 o  flynyddoedd yn ôl. Dywedodd Jehofa nad oedd neb tebyg iddo ar y ddaear bryd hynny. Roedd Job yn parchu Duw ac yn casáu drwg. (Job 1:8) Roedd yn ffrind ffyddlon i Jehofa.

8 Honnodd Satan fod Job yn gwasanaethu Duw am resymau hunanol. Dywedodd Satan wrth Jehofa: “Rwyt ti wedi gosod ffens o’i gwmpas i’w amddiffyn, ac o gwmpas ei deulu a phopeth sydd ganddo. Ti’n gadael iddo lwyddo beth bynnag mae’n ei wneud. Mae ganddo ddigon o anifeiliaid i lenwi’r wlad i gyd! Ond petaet ti’n cymryd y cwbl oddi arno, byddai’n dy felltithio di yn dy wyneb!”—Job 1:10, 11.

9. Beth wnaeth Jehofa ganiatáu i Satan ei wneud?

9 Fe wnaeth Satan gyhuddo Job o wasanaethu Jehofa dim ond am y pethau roedd Jehofa yn eu rhoi iddo. Honnodd Satan hefyd ei fod yn gallu gwneud i Job roi’r gorau i wasanaethu Jehofa. Doedd Jehofa ddim yn cytuno â Satan, ond fe roddodd ganiatâd iddo roi prawf ar Job i weld a oedd Job yn caru Jehofa neu beidio.

SATAN YN YMOSOD AR JOB

10. Sut aeth Satan ati i ymosod ar Job, a beth oedd ymateb Job?

10 Yn gyntaf, trefnodd Satan i anifeiliaid Job gael eu dwyn neu eu difa. Yna, achosodd i’r rhan fwyaf o’i weision gael eu lladd. Collodd Job bopeth. Wedyn, lladdodd Satan bob un o blant Job mewn storm. Ond arhosodd Job yn ffyddlon i Jehofa. “Er gwaetha’r cwbl, wnaeth Job ddim pechu na rhoi’r bai ar Dduw.”—Job 1:12-19, 22.

Cafodd Job ei wobrwyo gan Jehofa am ei ffyddlondeb

11. (a) Beth arall a wnaeth Satan i Job? (b) Beth oedd ymateb Job?

11 Ni wnaeth Satan roi’r gorau iddi. Heriodd Duw eto gan ddweud: “Petaet ti’n ei daro ag afiechyd a  gwneud iddo ddioddef, byddai’n dy felltithio di yn dy wyneb!” Felly fe wnaeth Satan daro Job â chlefyd poenus ofnadwy. (Job 2:5, 7) Unwaith eto, roedd Job yn gwrthod cefnu ar ei ffydd yn Jehofa. Dywedodd: “Bydda i’n onest hyd fy medd.”—Job 27:5.

12. Sut profodd Job fod Satan yn gelwyddog?

12 Heb wybod dim am gyhuddiadau Satan a’r rheswm ei fod yn dioddef, roedd Job yn meddwl mai Jehofa oedd yn achosi ei broblemau. (Job 6:4; 16:11-14) Er hynny, arhosodd yn ffyddlon i Jehofa. Bellach nid oedd dim amheuaeth. Doedd Job ddim yn hunanol. Roedd yn ffrind i Dduw oherwydd ei fod yn caru Duw. Celwyddau noeth oedd cyhuddiadau Satan!

13. Beth ddigwyddodd oherwydd bod Job yn ffyddlon?

13 Er nad oedd Job yn gwybod beth oedd yn digwydd yn y nefoedd, cadwodd ei ffydd yn Nuw a phrofi bod Satan yn ddrwg. Cafodd ei wobrwyo gan Jehofa am ei ffyddlondeb.—Job 42:12-17.

MAE SATAN YN EICH CYHUDDO CHI

14, 15. Beth yw cyhuddiad Satan yn erbyn pob un ohonon ni?

14 Gallwn ddysgu gwersi pwysig o’r hyn a ddigwyddodd i Job. Heddiw mae Satan yn ein cyhuddo ni o wasanaethu Jehofa am y pethau y mae’n eu rhoi inni. Yn Job 2:4, mae Satan yn honni: “Mae pobl yn fodlon colli popeth i achub eu bywydau!” Mae Satan yn cyhuddo pawb felly o fod yn hunanol, nid Job yn unig. Ganrifoedd ar ôl i Job farw, roedd Satan yn dal i sarhau Jehofa a chyhuddo ei weision. Gwelwn hyn o eiriau’r apêl yn Diarhebion 27:11: “Bydd ddoeth, fy mab, a gwna fi’n hapus, er mwyn i mi fedru ateb y rhai sy’n gwneud sbort ar fy mhen.”

 15 Gallwch ddewis ufuddhau i Jehofa a bod yn ffrind ffyddlon iddo, gan brofi bod Satan yn dweud celwydd. Hyd yn oed os oes angen gwneud newidiadau mawr yn eich bywyd er mwyn dod yn ffrind i Dduw, dyna’r peth gorau y gallwch ei wneud! Mae’n benderfyniad pwysig iawn. Honiad Satan yw na fyddwch yn ffyddlon i Dduw pan ddaw problemau. Mae’n ceisio ein twyllo ni i fod yn anffyddlon i Dduw. Ym mha ffordd?

16. (a) Ym mha ffyrdd mae Satan yn ceisio rhwystro pobl rhag gwasanaethu Jehofa? (b) Sut gall y Diafol geisio eich rhwystro chi?

16 Mae Satan yn defnyddio gwahanol ffyrdd i geisio ein rhwystro ni rhag bod yn ffrind i Dduw. Mae’n ymosod “fel llew yn rhuo ac yn edrych am rywun i’w lyncu.” (1 Pedr 5:8) Peidiwch â synnu os yw eich ffrindiau, aelodau’r teulu, neu eraill yn ceisio eich perswadio i beidio ag astudio’r Beibl a gwneud yr hyn sy’n iawn. Efallai byddwch chi’n teimlo bod Satan yn ymosod arnoch chi. * (Ioan 15:19, 20) Mae Satan hefyd “yn cymryd arno ei fod yn angel y goleuni.” Mae’n ceisio ein twyllo ni i fod yn anufudd i Jehofa. (2 Corinthiaid 11:14) Ffordd arall mae Satan yn ceisio ein rhwystro ni rhag gwasanaethu Jehofa yw drwy wneud inni feddwl nad ydyn ni’n ddigon da.—Diarhebion 24:10, BCND.

UFUDDHAU I ORCHMYNION JEHOFA

17. Pam rydyn ni’n ufuddhau i Jehofa?

17 Drwy ufuddhau i Jehofa, rydyn ni’n profi bod Satan yn gelwyddog. Beth fydd yn ein helpu ni i fod yn  ufudd? Mae’r Beibl yn dweud: “Rwyt i garu’r ARGLWYDD dy Dduw â’th holl galon, ac â’th holl enaid ac â’th holl nerth.” (Deuteronomium 6:5) Rydyn ni’n ufudd i Jehofa oherwydd ein bod ni’n ei garu. Wrth i’n cariad at Jehofa dyfu, byddwn yn dymuno gwneud popeth y mae’n ei ofyn. Ysgrifennodd yr apostol Ioan: “Mae caru Duw yn golygu bod yn ufudd iddo, a dydy hynny ddim yn anodd.”—1 Ioan 5:3.

18, 19. (a) Beth yw rhai o’r pethau mae Jehofa yn eu hystyried yn ddrwg? (b) Sut rydyn ni’n gwybod nad yw Jehofa yn gofyn inni wneud pethau sy’n rhy anodd inni?

18 Beth yw rhai o’r pethau sy’n ddrwg yng ngolwg Jehofa? Ceir rhai enghreifftiau yn y blwch “ Casáu’r Hyn Mae Jehofa yn ei Gasáu.” Ar yr olwg gyntaf, efallai byddwch chi’n teimlo nad yw rhai o’r pethau ar y rhestr yn ofnadwy o ddrwg. Ond ar ôl darllen yr adnodau a meddwl yn ofalus, byddwch yn deall pam mai  peth doeth yw ufuddhau i orchmynion Jehofa. Efallai byddwch yn teimlo bod angen newid rhai pethau yn eich bywyd. Gall hyn fod yn her, ond os ydych chi’n gwneud y newidiadau, fe gewch chi’r heddwch a’r hapusrwydd sy’n dod o fod yn ffrind ffyddlon i Dduw. (Eseia 48:17, 18) Sut rydyn ni’n gwybod bod modd gwneud y newidiadau hyn?

19 Dydy Jehofa byth yn gofyn inni wneud pethau sy’n rhy anodd inni. (Deuteronomium 30:11-14) Mae Jehofa yn ein hadnabod ni’n well na neb. Mae’n deall ein cryfderau a’n gwendidau. (Salm 103:14) Roedd yr apostol Paul yn siarad o brofiad pan ddywedodd: “Mae Duw yn ffyddlon! Fydd e ddim yn gadael i’r temtasiwn fod yn ormod i chi. Yn wir, pan gewch chi’ch temtio, bydd yn dangos ffordd i chi ddianc a pheidio rhoi mewn.” (1 Corinthiaid 10:13) Gallwn fod yn hyderus y bydd Jehofa yn rhoi inni’r nerth i wneud yr hyn sy’n iawn.  Bydd yn rhoi ichi’r “grym anhygoel” er mwyn ichi fedru dal ati mewn sefyllfaoedd anodd.—2 Corinthiaid 4:7.

CARU’R HYN MAE JEHOFA YN EI GARU

20. Pa rinweddau y dylech chi eu hefelychu, a pham?

20 Os ydyn ni am fod yn ffrind i Jehofa, mae’n bwysig inni beidio â gwneud pethau drwg. Ond mae’n rhaid inni wneud mwy na hynny. (Rhufeiniaid 12:9) Mae ffrindiau Jehofa yn caru’r pethau mae ef yn ei garu. Gwelwn ddisgrifiad o ffrindiau Duw yn Salm 15:1-5. (Darllenwch.) Mae ffrindiau Jehofa yn efelychu ei rinweddau ac yn dangos “cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanreolaeth.”—Galatiaid 5:22, 23.

21. Sut gallwch chi ddangos y rhinweddau y mae Duw yn eu caru?

21 Sut gallwch chi ddangos y rhinweddau hyfryd hynny? Mae angen dysgu beth mae Jehofa yn ei garu drwy ddarllen ac astudio’r Beibl yn rheolaidd. (Eseia 30:21) Drwy wneud hyn bydd eich cariad at Jehofa yn tyfu, ac o ganlyniad, byddwch yn fwy awyddus i fod yn ufudd iddo.

22. Beth fydd y canlyniad os ydych chi’n ufuddhau i Jehofa?

22 Mae gwneud newidiadau yn eich bywyd yn debyg i dynnu hen ddillad a gwisgo rhai newydd. Mae’r Beibl yn dweud bod angen “rhoi heibio’r hen fywyd a’i ffyrdd” a “gwisgo’r bywyd newydd.” (Colosiaid 3:9, 10) Dydy newid ddim bob amser yn hawdd, ond mae Jehofa yn addo “gwobr fawr i’r rhai sy’n ufuddhau.” (Salm 19:11) Dewiswch ufuddhau i Jehofa a phrofi Satan yn gelwyddog. Gwasanaethwch Jehofa, nid oherwydd y wobr, ond oherwydd eich bod yn ei garu. Yna byddwch yn ffrind i Dduw!

^ Par. 16 Nid yw hyn yn golygu bod Satan yn rheoli’r bobl sy’n ceisio eich rhwystro rhag astudio’r Beibl. Ond Satan yw “‘duw’ y byd hwn,” ac “mae’r byd o’n cwmpas ni yn cael ei reoli gan yr un drwg.” Nid yw’n syndod felly bod rhai pobl yn ceisio ein rhwystro ni rhag gwasanaethu Jehofa.—2 Corinthiaid 4:4; 1 Ioan 5:19.