1, 2. Pam mae’r Beibl yn anrheg arbennig oddi wrth Dduw?

SUT rydych chi’n teimlo pan gewch chi anrheg annisgwyl gan ffrind? Rydych chi’n ysu cael ei hagor ac yn falch bod eich ffrind wedi meddwl amdanoch chi. Rydych chi’n diolch iddo.

2 Mae’r Beibl yn anrheg oddi wrth Dduw. Mae’n rhoi inni wybodaeth na allwn ei chael yn unman arall. Er enghraifft, mae’n dweud bod Duw wedi creu’r nefoedd, y ddaear, a’r bodau dynol cyntaf. Mae’n rhoi inni egwyddorion sydd yn ein helpu ni i ymdopi â phroblemau. Yn y Beibl, rydyn ni’n dysgu sut y bydd Duw yn cyflawni ei fwriad i wella’r sefyllfa ar y ddaear. Anrheg arbennig yw’r Beibl!

3. Beth fyddwch chi’n ei ddysgu wrth astudio’r Beibl?

3 Wrth astudio’r Beibl, fe welwch chi fod Duw eisiau ichi fod yn ffrind iddo. Ac wrth ddysgu mwy amdano, byddwch yn closio ato.

4. Pa ffeithiau am y Beibl sy’n gwneud argraff arnoch chi?

4 Mae’r Beibl wedi ei gyfieithu i tua 3,200 o ieithoedd, ac mae biliynau o gopïau wedi eu hargraffu. Mae mwy na 90 y cant o bobl y byd yn gallu darllen y Beibl yn eu hiaith eu hunain. A phob wythnos, mae mwy na miliwn o bobl yn derbyn copi o’r Beibl! Yn sicr, nid oes yr un llyfr tebyg i’r Beibl.

5. Pam gallwn ni ddweud bod y Beibl wedi ei ysbrydoli gan Dduw?

5 Duw sydd wedi ysbrydoli’r Beibl. (Darllenwch  2 Timotheus 3:16.) Ond fe fydd rhai yn dweud, ‘Dynion a ysgrifennodd y Beibl, felly sut gallwn ni gredu ei fod wedi dod oddi wrth Dduw?’ Ateb y Beibl ydy: “Er mai pobl oedd yn gwneud y siarad, yr Ysbryd Glân oedd yn eu cymell nhw i siarad. Roedden nhw’n dweud beth oedd Duw am iddyn nhw ei ddweud.” (2 Pedr 1:21) Mae’n debyg i ddyn busnes sy’n dweud wrth ei ysgrifennydd am deipio llythyr. Y dyn busnes yw awdur y llythyr, nid yr ysgrifennydd. Yn yr un modd, Duw yw Awdur y Beibl, nid y dynion a ddefnyddiwyd i’w ysgrifennu. Duw oedd yn eu hysgogi i gofnodi ei feddyliau ef. Yn wir, “neges gan Dduw” yw’r Beibl.—1 Thesaloniaid 2:13; gweler Ôl-nodyn 2.

The Mae’r New World Translation of the Holy Scriptures ar gael mewn llawer o ieithoedd

 MAE’R BEIBL YN GYWIR

6, 7. Pam gallwn ni ddweud bod y Beibl yn gyson drwyddi draw?

6 Cymerodd fwy na 1,600 o flynyddoedd i ysgrifennu’r Beibl. Roedd yr ysgrifenwyr yn byw ar adegau gwahanol. Roedd rhai wedi cael addysg ac eraill ddim. Er enghraifft, roedd un yn feddyg. Ymhlith yr ysgrifenwyr eraill oedd ffermwyr, pysgotwyr, bugeiliaid, proffwydi, barnwyr, a brenhinoedd. Er bod llawer o wahanol ysgrifenwyr, mae neges y Beibl yn gyson drwyddi draw. *

7 Mae penodau cyntaf y Beibl yn egluro sut dechreuodd problemau’r byd, ac mae’r penodau olaf yn egluro sut y bydd Duw yn datrys y problemau gan droi’r ddaear yn baradwys. Mae’r Beibl yn ymdrin â miloedd o flynyddoedd o hanes dyn ar y ddaear ac yn dangos bod pwrpas Duw bob amser yn cael ei gyflawni.

8. Rhowch enghreifftiau sy’n dangos bod y Beibl yn wyddonol gywir.

8 Nid gwerslyfr gwyddoniaeth yw’r Beibl, ond wrth grybwyll materion gwyddonol mae bob amser yn gywir. Dyma beth y bydden ni’n ei ddisgwyl mewn llyfr oddi wrth Dduw. Er enghraifft, mae llyfr Lefiticus yn rhoi cyfarwyddiadau a oedd yn helpu’r Israeliaid i atal clefydau rhag lledaenu. Ysgrifennwyd hyn ymhell cyn i neb wybod sut mae bacteria a firysau yn achosi clefydau. Mae’r Beibl hefyd yn gywir wrth ddweud bod y ddaear yn hongian mewn gwagle. (Job 26:7)  Ganrifoedd cyn unrhyw gofnod arall, soniodd y Beibl am y gylchred ddŵr.—Pregethwr 1:7.

9. Beth mae gonestrwydd yr ysgrifenwyr yn ei ddangos am y Beibl?

9 Wrth drafod hanes, mae’r Beibl bob tro’n gywir. Mae llawer o lyfrau hanes heb fod yn hollol gywir, oherwydd nad oedd yr ysgrifenwyr yn onest. Weithiau roedden nhw’n osgoi sôn am frwydrau a gollwyd. Ond, roedd ysgrifenwyr y Beibl yn onest, hyd yn oed pan gafodd Israel ei gorchfygu. Ysgrifennon nhw hefyd am eu camgymeriadau. Er enghraifft, yn llyfr Numeri, mae Moses yn dweud ei fod wedi gwneud camgymeriad mawr a bod Duw wedi ei geryddu. (Numeri 20:2-12) Mae gonestrwydd yr ysgrifenwyr yn dangos mai llyfr oddi wrth Dduw yw’r Beibl. Mae’n llyfr y gallwn ymddiried ynddo.

LLYFR LLAWN CYNGOR DA

10. Pam mae cyngor y Beibl yn gallu ein helpu ni heddiw?

10 Mae’r Beibl yn dweud bod Duw “wedi ysbrydoli’r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhw’n dysgu beth sy’n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir.” (2 Timotheus 3:16) Gall cyngor y Beibl ein helpu ni heddiw. Ac yntau’n Greawdwr, mae Jehofa yn deall yn union sut rydyn ni’n meddwl a theimlo. Y mae yn ein hadnabod ni yn well na neb arall, ac y mae eisiau inni fod yn hapus. Y mae’n gwybod beth sy’n dda inni a beth sy’n ddrwg.

11, 12. Pa gyngor da sydd yn y Beibl?

11 Ym Mathew penodau 5 i 7, cawn gyngor gwych Iesu ynglŷn â sut i fod yn hapus, sut i gyd-dynnu, sut i weddïo, a sut i drin arian. Mae cyngor Iesu yr un mor  rymus ac ymarferol heddiw ag yr oedd pan roddwyd ryw 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

12 Yn y Beibl, mae Jehofa yn rhoi egwyddorion sy’n ein helpu ni i gael bywyd teuluol gwell, i fod yn weithwyr da, ac i fyw’n gytûn. Ni waeth pwy ydyn ni, lle rydyn ni’n byw, neu beth yw ein problemau, gall egwyddorion y Beibl ein helpu.—Darllenwch Eseia 48:17; gweler Ôl-nodyn 3.

PROFFWYDOLIAETHAU CYWIR Y BEIBL

Roedd cwymp Babilon wedi ei ragfynegi yn llyfr Eseia yn y Beibl

13. Beth ddywedodd Eseia y byddai’n digwydd i ddinas Babilon?

13 Mae llawer o broffwydoliaethau’r Beibl eisoes wedi dod yn wir. Er enghraifft, proffwydodd Eseia y byddai Babilon yn cael ei dinistrio. (Eseia 13:19) Disgrifiodd yn union sut byddai’r ddinas yn cael ei chipio. Roedd gan y ddinas ddrysau mawr cryfion ac afon i’w hamddiffyn. Ond dywedodd Eseia y byddai’r afon yn sychu, a’r drysau yn cael eu gadael ar agor. Byddai’r ymosodwyr yn cipio’r ddinas heb frwydr. Roedd Eseia hyd yn oed yn proffwydo mai dyn o’r enw Cyrus a fyddai’n gorchfygu Babilon.—Darllenwch Eseia 44:27–45:2; gweler Ôl-nodyn 4.

14, 15. Sut cafodd proffwydoliaeth Eseia ei chyflawni?

14 Ddau gan mlynedd ar ôl y broffwydoliaeth hon, cyrhaeddodd byddin i ymosod ar Fabilon. Pwy oedd yn ei harwain? Cyrus, brenin Persia. Roedd popeth yn barod i weddill y broffwydoliaeth gael ei chyflawni.

15 Ar noson yr ymosodiad, roedd y Babiloniaid yn cynnal gwledd. Roedden nhw’n teimlo’n ddiogel y tu ôl i’r muriau anferth a’r afon. Y tu allan i’r ddinas, fe wnaeth Cyrus a’i fyddin gloddio ffos i ostwng lefel y  dŵr yn yr afon. Cyn bo hir, roedd y dŵr yn ddigon isel i filwyr Persia gerdded drwyddo. Ond sut byddai’r fyddin yn goresgyn muriau Babilon? Yn union fel y dywedodd y broffwydoliaeth, roedd drysau’r ddinas wedi eu gadael ar agor, felly fe gipiwyd y ddinas heb frwydr.

16. (a) Beth broffwydodd Eseia am ddyfodol Babilon? (b) Sut rydyn ni’n gwybod bod proffwydoliaeth Eseia wedi dod yn wir?

 16 Proffwydodd Eseia na fyddai neb yn y pen draw yn byw ym Mabilon. Ysgrifennodd: “Fydd neb yn byw yno byth eto; neb o gwbl ar hyd y cenedlaethau.” (Eseia 13:20) Ai dyna a ddigwyddodd? Heddiw, tua 50 milltir i’r de o Baghdad yn Irac, lle roedd Babilon yn arfer sefyll, dim ond adfeilion sydd ar ôl. Nid oes neb yn byw yno. Mae Jehofa wedi “ei hysgubo i ffwrdd hefo brwsh dinistr.”—Eseia 14:22, 23. *

Adfeilion Babilon

17. Pam gallwn ni ymddiried ym mhob un o addewidion Duw?

17 Oherwydd bod cynifer o broffwydoliaethau yn y Beibl wedi eu cyflawni, fe allwn ni roi ffydd yn yr hyn mae’r Beibl yn ei ddweud am y dyfodol. Gallwn fod yn hyderus y bydd Jehofa yn cadw ei addewidion a throi’r ddaear yn baradwys. (Darllenwch Numeri 23:19.) Yn wir, gallwn ni edrych ymlaen at y bywyd tragwyddol y  mae Duw wedi ei addo, a “dydy Duw ddim yn gallu dweud celwydd!”—Titus 1:2. *

GALL Y BEIBL NEWID EICH BYWYD

18. Sut mae Paul yn disgrifio “neges Duw”?

18 Rydyn ni wedi gweld nad oes dim llyfr tebyg i’r Beibl. Y mae’n gyson, ac wrth drafod materion gwyddonol neu hanesyddol, y mae bob amser yn gywir. Mae’n rhoi cyngor da ac yn cynnwys llawer o broffwydoliaethau sydd eisoes wedi eu cyflawni. Ond mae’r Beibl yn gwneud mwy. Ysgrifennodd yr apostol Paul: “Mae neges Duw yn fyw ac yn cyflawni beth mae’n ei ddweud.” Beth mae hynny’n ei feddwl?—Darllenwch Hebreaid 4:12.

19, 20. (a) Sut gall y Beibl eich helpu i’ch adnabod eich hun yn well? (b) Sut gallwch chi ddangos eich bod yn ddiolchgar am y Beibl?

19 Mae’r Beibl yn gallu newid eich bywyd. Gall eich helpu i’ch adnabod eich hun yn well. Fe all eich helpu i ddeall eich meddyliau a’ch teimladau. Er enghraifft, efallai rydyn ni’n meddwl ein bod ni’n caru Duw. Ond i brofi hynny, mae’n bwysig inni roi cyngor y Beibl ar waith.

20 Heb os, llyfr oddi wrth Dduw yw’r Beibl. Mae Duw eisiau ichi ei ddarllen, ei astudio, a’i garu. Diolchwch iddo amdano, a daliwch ati i’w astudio. Yna byddwch yn deall pwrpas Duw ar gyfer y ddynoliaeth. Yn y bennod nesaf, byddwn ni’n dysgu mwy am y pwrpas hwnnw.

^ Par. 6 Mae rhai yn dweud nad yw’r Beibl yn gyson, ond nid yw hynny’n wir. Gweler tudalennau 3 a 31 o’r llyfryn Y BeiblBeth Yw Ei Neges? a gyhoeddir gan Dystion Jehofa.

^ Par. 16 Os hoffech chi wybod mwy am broffwydoliaethau’r Beibl, gweler tudalennau 27-29 o’r llyfryn Llyfr i Bawb, a gyhoeddir gan Dystion Jehofa.

^ Par. 17 Un esiampl yn unig o broffwydoliaeth sydd wedi ei chyflawni yw dinistr Babilon. Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â phroffwydoliaethau am Iesu Grist yn Ôl-nodyn 5.