Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 PENNOD 8

Beth Yw Teyrnas Dduw?

Beth Yw Teyrnas Dduw?

1. Pa weddi enwog byddwn ni’n ei thrafod?

MAE miliynau o bobl yn medru adrodd Gweddi’r Arglwydd ar eu cof. Rhoddodd Iesu’r weddi hon er mwyn dangos i’w ddisgyblion sut i weddïo. Pa bethau roedd Iesu yn gweddïo amdanyn nhw? A pham mae’r weddi hon yn bwysig inni heddiw?

2. Pa dri pheth pwysig y dylen ni weddïo amdanyn nhw?

2 Dywedodd Iesu: “Gweddïwch chwi fel hyn: ‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear fel yn y nef.’” (Darllenwch Mathew 6:9-13, BCND.) Pam dywedodd Iesu y dylen ni weddïo am y pethau hynny?—Gweler Ôl-nodyn 20.

3. Beth mae angen inni ei wybod am Deyrnas Dduw?

3 Rydyn ni wedi dysgu mai enw Duw yw Jehofa. Ac rydyn ni wedi trafod ewyllys Duw ar gyfer y ddaear a’r ddynoliaeth. Ond beth roedd Iesu yn ei feddwl pan ddywedodd: “Deled dy deyrnas”? Byddwn ni’n dysgu beth yw Teyrnas Dduw, beth y mae’n mynd i’w wneud, a sut y bydd yn sancteiddio enw Duw.

BETH YW TEYRNAS DDUW?

4. Beth yw Teyrnas Dduw, a phwy sy’n Frenin arni?

4 Mae Jehofa wedi sefydlu llywodraeth nefol a dewis Iesu yn Frenin arni. Mae’r Beibl yn galw’r llywodraeth hon yn Deyrnas Dduw. Mae Iesu “yn Arglwydd ar arglwyddi ac yn Frenin ar frenhinoedd.” (Datguddiad 17:14) Mae Iesu yn gallu gwneud llawer  mwy nag unrhyw reolwr dynol, ac mae’n fwy pwerus na holl lywodraethwyr y byd gyda’i gilydd.

5. O le mae llywodraeth Duw yn teyrnasu, a beth mae’n rheoli drosto?

5 Bedwar deg diwrnod ar ôl iddo gael ei atgyfodi, aeth Iesu yn ôl i’r nefoedd. (Actau 2:33) Ymhen amser, dechreuodd deyrnasu yn Frenin ar y Deyrnas. Bydd llywodraeth Duw yn rheoli dros y ddaear o’r nefoedd. (Datguddiad 11:15) Dyna pam mae’r Beibl yn galw Teyrnas Dduw yn “deyrnas nefol.”—2 Timotheus 4:18, BCND.

6, 7. Sut mae Iesu yn well nag unrhyw frenin dynol?

6 Mae’r Beibl yn dweud bod Iesu yn well nag unrhyw frenin dynol arall oherwydd na fydd yn marw byth eto. (Rhufeiniaid 6:9) Yn hwyr neu’n hwyrach, mae pob llywodraethwr dynol yn marw, ond ni fydd Iesu byth yn marw. Bydd popeth y bydd Iesu yn ei wneud er ein lles yn para am byth.

7 Mae proffwydoliaeth y Beibl yn dweud y bydd Iesu yn Frenin teg a thrugarog: “Bydd ysbryd yr ARGLWYDD yn gorffwys arno: ysbryd doethineb rhyfeddol, ysbryd strategaeth sicr, ysbryd defosiwn a pharch at yr ARGLWYDD. Bydd wrth ei fodd yn ufuddhau i’r ARGLWYDD: fydd e ddim yn barnu ar sail yr olwg gyntaf, nac yn gwneud penderfyniad ar sail rhyw si. Bydd yn barnu achos pobl dlawd yn deg.” (Eseia 11:2-4) Hoffech chi gael brenin fel hynny?

8. Sut rydyn ni’n gwybod na fydd Iesu yn teyrnasu ar ei ben ei hun?

8 Mae Duw wedi dewis rhai pobl i deyrnasu gyda Iesu yn y llywodraeth nefol. Er enghraifft, dywedodd Paul wrth Timotheus: “Os byddwn ni’n dal ati,  byddwn ni hefyd yn cael teyrnasu gydag e.” (2 Timotheus 2:12) Faint fydd yn teyrnasu gyda Iesu?

9. Faint fydd yn teyrnasu gyda Iesu? Pryd dechreuodd Duw eu dewis nhw?

9 Ym Mhennod 7 dysgon ni fod yr apostol Ioan wedi cael gweledigaeth, ac ynddi fe welodd Iesu yn Frenin yn y nefoedd gyda 144,000 o frenhinoedd eraill. Pwy yw’r rhain? Mae Ioan yn esbonio bod “ei enw e [sef Iesu] ac enw ei Dad ar eu talcennau,” a’u bod nhw’n “dilyn yr Oen [sef Iesu] ble bynnag mae e’n mynd. Maen nhw wedi cael eu prynu i ryddid o blith y ddynoliaeth.” (Darllenwch Datguddiad 14:1, 4.) Cristnogion ffyddlon yw’r 144,000, wedi eu dewis gan Dduw i reoli dros y ddaear gyda Iesu. Ar ôl iddyn nhw farw, maen nhw’n cael eu hatgyfodi i fywyd yn y nef. (Datguddiad 20:4, 6) Ers y ganrif gyntaf, mae Jehofa wedi bod yn dewis y 144,000 o frenhinoedd o blith Cristnogion ffyddlon.

10. Pam mae dewis Iesu a’r 144,000 i deyrnasu dros y ddynoliaeth yn dangos cariad Jehofa?

10 Cariad yw’r rheswm i Jehofa drefnu i fodau dynol deyrnasu gyda Iesu. Bydd Iesu yn frenin da oherwydd ei fod yn ein deall ni. Mae’n gwybod sut brofiad yw byw a dioddef fel dyn. Dywedodd Paul fod Iesu yn “deall yn iawn mor wan ydyn ni,” a’i fod “wedi cael ei demtio yn union yr un fath â ni.” (Hebreaid 4:15; 5:8) Mae gan y 144,000 hefyd brofiad o fywyd ar y ddaear. Ac maen nhw wedi brwydro yn erbyn amherffeithrwydd a salwch. Felly gallwn fod yn sicr y bydd Iesu a’r 144,000 yn deall ein teimladau a’n problemau.

 BETH FYDD TEYRNAS DDUW YN EI WNEUD?

11. Oedd pawb yn y nefoedd bob amser yn gwneud ewyllys Duw?

11 Pam dywedodd Iesu y dylai ei ddisgyblion weddïo am i ewyllys Duw gael ei wneud ar y ddaear fel yn y nef? Ym Mhennod 3 dysgon ni fod Satan y Diafol wedi gwrthryfela yn erbyn Jehofa. Wedi hynny, fe wnaeth Jehofa ganiatáu i Satan a’r angylion anffyddlon, y cythreuliaid, aros yn y nefoedd am gyfnod. Felly nid pawb yn y nefoedd oedd yn gwneud ewyllys Duw. Ym Mhennod 10, byddwn ni’n dysgu mwy am Satan a’r cythreuliaid.

12. Pa ddau ddigwyddiad pwysig sy’n cael eu disgrifio yn Datguddiad 12:10?

12 Yn ôl y Beibl, ar ôl i Iesu ddod yn Frenin ar Deyrnas Dduw, fe fyddai’n rhyfela yn erbyn Satan. (Darllenwch Datguddiad 12:7-10.) Mae adnod 10 yn disgrifio dau ddigwyddiad pwysig iawn. Mae Teyrnas Dduw yn dechrau llywodraethu gyda Iesu Grist yn Frenin arni, ac mae Satan yn cael ei fwrw allan o’r nef i lawr i’r ddaear. Fel y gwelwn ni, mae hyn eisoes wedi digwydd.

13. Beth ddigwyddodd yn y nefoedd pan fwriwyd Satan allan?

13 Mae’r Beibl yn disgrifio llawenydd yr angylion ffyddlon ar ôl i Satan a’i gythreuliaid gael eu bwrw allan o’r nefoedd. Darllenwn: “Bydd lawen nefoedd! Llawenhewch bawb sy’n byw yno!” (Datguddiad 12:12) Bellach mae heddwch perffaith ac undod llwyr yn y nefoedd oherwydd bod pawb yno yn gwneud ewyllys Duw.

Ers i Satan a’i gythreuliaid gael eu bwrw i lawr i’r ddaear, mae mwy o ddioddefaint. Daw’r dioddefaint i ben yn fuan

14. Beth sydd wedi digwydd ar y ddaear o ganlyniad i Satan gael ei fwrw allan o’r nefoedd?

14 Gwahanol iawn yw’r sefyllfa ar y ddaear. Mae  pethau ofnadwy yn digwydd “oherwydd mae’r diafol wedi dod i lawr atat, ac wedi gwylltio’n gandryll, am ei fod yn gwybod mai ychydig amser sydd ganddo ar ôl.” (Datguddiad 12:12) Mae Satan yn gynddeiriog. Y mae wedi cael ei fwrw allan o’r nef, ac mae’n gwybod y caiff ei ddinistrio’n fuan iawn. Mae’n gwneud pob peth yn ei allu i greu helynt, ac i achosi poen a dioddefaint drwy’r byd i gyd.

15. Beth yw ewyllys Duw ar gyfer y ddaear?

15 Ond nid yw ewyllys Duw ar gyfer y ddaear wedi newid. Bwriad Duw yw cael pobl berffaith yn byw am byth yn y baradwys ar y ddaear. (Salm 37:29) Sut bydd Teyrnas Dduw yn cyflawni hyn?

16, 17. Beth mae Daniel 2:44 yn ei ddweud am Deyrnas Dduw?

16 Dywed y broffwydoliaeth yn Daniel 2:44: “Yn amser y brenhinoedd yna bydd Duw y nefoedd yn sefydlu teyrnas fydd byth yn cael ei dinistrio. Fydd y deyrnas yma byth yn cael ei choncro a’i chymryd drosodd gan bobl eraill. Bydd yn chwalu’r teyrnasoedd eraill, ac yn dod â nhw i ben. Ond bydd y deyrnas hon yn aros am byth.” Beth mae hyn yn ei ddweud am Deyrnas Dduw?

17 Yn gyntaf, mae’n dweud y byddai Teyrnas Dduw yn dechrau teyrnasu “yn amser y brenhinoedd yna.” Mae hyn yn golygu y byddai llywodraethau eraill yn dal ar y ddaear pan fyddai’r Deyrnas yn dod i rym. Yn ail, mae’n dweud bod Teyrnas Dduw yn mynd i bara am byth, heb gael ei disodli gan unrhyw lywodraeth arall. Ac yn drydydd, bydd rhyfel rhwng Teyrnas Dduw a llywodraethau’r byd. Bydd Teyrnas Dduw yn fuddugol a honno fydd yr unig lywodraeth dros  y ddaear. Dyma’r llywodraeth orau bosib i’r ddynoliaeth!

18. Beth yw enw’r frwydr olaf rhwng Teyrnas Dduw a llywodraethau’r byd?

18 Sut bydd Teyrnas Dduw yn disodli llywodraethau dynol? Cyn y frwydr olaf, a elwir Armagedon, bydd y cythreuliaid yn camarwain ‘brenhinoedd y ddaear i’w casglu at ei gilydd i ymladd yn y frwydr olaf ar ddiwrnod mawr y Duw Hollalluog.’ Bydd y llywodraethau dynol yn brwydro yn erbyn Teyrnas Dduw.—Datguddiad 16:14, 16; gweler Ôl-nodyn 10.

19, 20. Pam mae angen i Deyrnas Dduw reoli dros y ddaear?

19 Pam mae angen Teyrnas Dduw? Mae o leiaf dri rheswm. Yn gyntaf, rydyn ni’n bechaduriaid, ac felly’n mynd yn sâl ac yn marw. Ond o dan Deyrnas Dduw byddwn ni’n byw am byth. Yn wir, mae Ioan 3:16 yn dweud: “Mae Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

20 Ail reswm y mae angen Teyrnas Dduw yw bod cymaint o bobl ddrwg yn y byd. Mae llawer yn dweud celwyddau, yn twyllo, ac yn byw bywydau anfoesol. Ni allwn ni rwystro pobl rhag gwneud pethau drwg, ond os nad ydyn nhw’n fodlon newid, bydd Duw yn eu dinistrio yn ystod Armagedon. (Darllenwch Salm 37:10.) Trydydd rheswm bod angen Teyrnas Dduw yw bod llywodraethau dynol wedi bod yn aneffeithiol, yn greulon, ac yn llygredig. Does ganddyn nhw ddim awydd helpu pobl i ufuddhau i Dduw. Mae’r Beibl yn dweud bod awdurdod dynol wedi peri niwed i bobl.—Pregethwr 8:9.

21. Sut bydd y Deyrnas yn sicrhau bod ewyllys Duw yn cael ei wneud ar y ddaear?

 21 Ar ôl Armagedon, bydd Teyrnas Dduw yn sicrhau bod ewyllys Duw yn cael ei wneud ar y ddaear. Er enghraifft, caiff wared ar Satan a’i gythreuliaid. (Datguddiad 20:1-3) Yn y pen draw, ni fydd neb yn sâl nac yn marw. Oherwydd y pridwerth, bydd pobl ffyddlon yn gallu byw am byth yn y Baradwys. (Datguddiad 22:1-3) Bydd y Deyrnas yn sancteiddio enw Duw. Beth mae hyn yn ei olygu? Pan fydd llywodraeth Duw yn teyrnasu, bydd pawb ar y ddaear yn anrhydeddu enw Jehofa.—Gweler Ôl-nodyn 21.

PRYD DAETH IESU’N FRENIN?

22. Sut rydyn ni’n gwybod na chafodd Iesu ei wneud yn Frenin tra ei fod ar y ddaear nac yn syth ar ôl iddo gael ei atgyfodi?

22 Dywedodd Iesu y dylai ei ddisgyblion weddïo: “Deled dy deyrnas.” Felly mae’n amlwg mai rhywbeth i’r dyfodol oedd llywodraeth Duw. Yn gyntaf byddai Jehofa yn sefydlu ei lywodraeth ac yn gwneud Iesu yn Frenin arni. Ond a ddaeth Iesu’n Frenin yn syth ar ôl iddo ddychwelyd i’r nefoedd? Naddo, fe fyddai’n rhaid iddo aros. Ar ôl i Iesu gael ei atgyfodi, dywedodd  Pedr a Paul yn glir fod y broffwydoliaeth yn Salm 110:1 yn cyfeirio at Iesu. Yn y broffwydoliaeth mae Jehofa yn dweud: “Eistedd yma yn y sedd anrhydedd nes i mi wneud i dy elynion blygu fel stôl i ti orffwys dy draed arni.” (Actau 2:32-35; Hebreaid 10:12, 13) Pa mor hir byddai’n rhaid i Iesu aros nes i Jehofa ei wneud yn Frenin?

Bydd Teyrnas Dduw yn sicrhau bod ewyllys Duw yn cael ei wneud ar y ddaear

23. (a) Pryd dechreuodd Iesu deyrnasu’n Frenin ar lywodraeth Duw? (b) Beth fyddwn ni’n ei ddysgu yn y bennod nesaf?

23 Am lawer o flynyddoedd cyn 1914, roedd grŵp o Gristnogion diffuant yn deall bod y flwyddyn honno’n un bwysig o ran proffwydoliaeth y Beibl. Ac mae digwyddiadau ers 1914 wedi dangos eu bod nhw’n gywir. Dyna’r flwyddyn y dechreuodd Iesu deyrnasu. (Salm 110:2) Yn fuan wedyn, cafodd Satan ei fwrw i lawr i’r ddaear, ac “ychydig amser sydd ganddo ar ôl.” (Datguddiad 12:12) Yn y bennod nesaf, gwelwn fwy o dystiolaeth sy’n dangos ein bod ni’n byw yn yr “ychydig amser” hwnnw. Byddwn ni hefyd yn dysgu bod Teyrnas Dduw yn mynd i sicrhau bod ewyllys Duw yn cael ei wneud ar y ddaear.—Gweler Ôl-nodyn 22.