Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 PENNOD TRI

Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer y Ddynoliaeth?

Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer y Ddynoliaeth?

1. Beth yw pwrpas Duw ar gyfer y ddynoliaeth?

MAE gan Dduw bwrpas rhyfeddol ar gyfer y ddynoliaeth. Creodd Duw y bobl gyntaf, Adda ac Efa, i fyw mewn gardd hyfryd. Pwrpas Duw oedd iddyn nhw gael plant, gofalu am yr anifeiliaid, a throi’r holl ddaear yn baradwys.—Genesis 1:28; 2:8, 9, 15; gweler Ôl-nodyn 6.

2. (a) Sut rydyn ni’n gwybod y bydd Duw yn cyflawni ei fwriad? (b) Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fyw am byth?

2 Beth ydych chi’n ei feddwl o’r gobaith y cawn fyw mewn paradwys? Mae Jehofa yn dweud: “Pan dw i’n dweud rhywbeth, mae’n siŵr o ddigwydd.” (Eseia 46:9-11; 55:11) Mae Jehofa yn sicr o gyflawni ei fwriadau, ac ni fydd dim yn ei atal. Roedd gan Jehofa reswm dros greu’r ddaear. Ei fwriad oedd nid i’r ddaear “fod yn ddiffaith, ond i bobl fyw arni.” (Eseia 45:18) Pa fath o bobl y mae Duw yn dymuno eu gweld yn byw ar y ddaear, ac am ba hyd? Mae’r Beibl yn dweud: “Bydd y rhai sy’n byw yn iawn yn meddiannu’r tir, ac yn aros yno am byth.”—Salm 37:29; Datguddiad 21:3, 4.

3. Gan fod pobl yn mynd yn sâl ac yn marw, pa gwestiwn sy’n codi?

3 Ond heddiw mae pobl yn mynd yn sâl ac yn marw. Maen nhw’n rhyfela ac yn lladd ei gilydd. Ai pwrpas Duw oedd hyn? Dim o gwbl. Felly, beth ddigwyddodd a pham? Dim ond y Beibl sy’n gallu esbonio.

 GELYN DUW

4, 5. (a) Pwy ddefnyddiodd neidr i siarad ag Efa yng ngardd Eden? (b) Sut gall rhywun gonest droi’n lleidr?

4 Mae’r Beibl yn dweud bod gan Dduw elyn a elwir ‘y diafol a Satan.’ Defnyddiodd Satan neidr i siarad ag Efa yng ngardd Eden. (Datguddiad 12:9; Genesis 3:1) Rhoddodd yr argraff fod y neidr yn siarad.—Gweler Ôl-nodyn 7.

5 Felly, ai Duw a greodd Satan y Diafol? Nage! Pan greodd Duw y byd, roedd yr angylion yn gwylio, ac fe wnaeth un o’r angylion hynny newid a’i droi ei hun yn Ddiafol. (Job 38:4, 7) Sut roedd hynny’n bosib? Wel, sut mae person gonest yn newid a throi’n lleidr? Nid oes neb yn cael ei eni’n lleidr. Ond mae’n dechrau dyheu am rywbeth sy’n perthyn i rywun arall. Mae’n parhau i feddwl am y peth, ac mae’r chwant yn tyfu. Yna, pan gaiff y cyfle, y mae’n ei ddwyn. Y mae wedi troi ei hun yn lleidr.—Darllenwch Iago 1:13-15; gweler Ôl-nodyn 8.

6. Sut daeth angel i fod yn elyn i Dduw?

6 Dyna ddigwyddodd i’r angel. Ar ôl i Jehofa greu Adda ac Efa, dywedodd wrthyn nhw am gael plant a llenwi’r ddaear. (Genesis 1:27, 28) Efallai roedd yr angel yn meddwl, ‘Hoffwn i petai’r bobl hynny’n fy addoli i yn hytrach na Jehofa!’ Po fwyaf y meddyliai am y peth, y cryfaf oedd ei chwant am yr addoliad sy’n perthyn i Jehofa. Felly dywedodd gelwydd wrth Efa a’i thwyllo hi. (Darllenwch Genesis 3:1-5.) Drwy wneud hynny, trodd yn Satan y Diafol, ac yn elyn i Dduw.

7. (a) Pam bu farw Adda ac Efa? (b) Pam rydyn ni’n heneiddio a marw?

7 Dewisodd Adda ac Efa anufuddhau i Dduw a  bwyta’r ffrwyth. (Genesis 2:17; 3:6) Fe wnaethon nhw bechu yn erbyn Jehofa, ac yn y pen draw buon nhw farw yn union fel roedd Jehofa wedi ei ddweud. (Genesis 3:17-19) Roedd plant Adda ac Efa yn bechaduriaid, ac felly buon nhw farw hefyd. (Darllenwch Rhufeiniaid 5:12.) Er mwyn deall pam roedd plant Adda ac Efa hefyd yn bechaduriaid, ystyriwch yr esiampl hon. Dychmygwch eich bod yn gwneud torth mewn tun sydd â tholc ynddo. Bydd ôl y tolc ar bob torth. Pan ddewisodd Adda fod yn anufudd i Dduw, fe ddaeth yn bechadur. Gan ein bod ni i gyd yn blant i Adda, rydyn ni i gyd yn bechaduriaid, gyda’r un “tolc” a fu ganddo ef. Ac oherwydd ein bod ni’n bechaduriaid, rydyn ni’n heneiddio a marw.—Rhufeiniaid 3:23; gweler Ôl-nodyn 9.

8, 9. (a) Beth oedd Satan eisiau i Adda ac Efa ei gredu? (b) Pam na wnaeth Jehofa ladd y gwrthryfelwyr ar unwaith?

8 Wrth ddylanwadu ar Adda ac Efa, a gwneud iddyn nhw fod yn anufudd i Jehofa, fe wnaeth Satan ddechrau gwrthryfel. Roedd Satan eisiau i Adda ac Efa gredu bod Jehofa yn dweud celwyddau a’i fod yn llywodraethwr drwg nad oedd yn gweithredu er eu lles. Roedd Satan yn dweud y byddai’n well i Adda ac Efa benderfynu beth sy’n dda a beth sy’n ddrwg, heb orfod gwrando ar Dduw. Beth fyddai Jehofa yn ei wneud? Gallai fod wedi sathru ar y gwrthryfel drwy ladd y gwrthryfelwyr. Ond a fyddai hynny wedi profi bod Satan yn dweud celwydd? Na fyddai.

9 Felly, ni wnaeth Jehofa ladd y gwrthryfelwyr yn syth. Yn lle hynny, gadawodd i fodau dynol reoli eu hunain am gyfnod. Fe fyddai hynny’n dangos yn glir  bod Satan yn dweud celwydd, a bod Jehofa yn gwybod beth sydd orau i fodau dynol. Byddwn yn dysgu mwy am hynny ym Mhennod 11. Beth ydych chi’n ei feddwl am benderfyniad Adda ac Efa? Oedden nhw’n iawn i gredu Satan ac anufuddhau i Dduw? Roedd popeth oedd gan Adda ac Efa wedi dod oddi wrth Jehofa.  Roedd ganddyn nhw fywyd perffaith, cartref braf, a gwaith i’w fwynhau. Nid oedd Satan wedi gwneud dim byd drostyn nhw. Petaech chi wedi bod yno, beth fyddech chi wedi ei wneud?

10. Pa ddewis pwysig sydd o flaen pob un ohonon ni?

10 Heddiw, rydyn ni’n wynebu dewis tebyg, ac mae ein bywydau yn dibynnu ar ein dewis. Gallwn ddewis Jehofa yn Frenin ac ufuddhau iddo, gan helpu i brofi bod Satan yn dweud celwydd. Neu fe allwn ni ddewis Satan yn frenin. (Salm 73:28; darllenwch Diarhebion 27:11.) Ychydig iawn o bobl sy’n ufudd i Dduw. Y gwir amdani yw nid Duw yw rheolwr y byd. Felly, pwy yw rheolwr y byd?

PWY SY’N RHEOLI’R BYD?

Os nad oedd Satan yn berchen ar holl deyrnasoedd y byd, a allai fod wedi eu cynnig i Iesu?

11, 12. (a) Beth mae cynnig Satan i Iesu yn ei ddangos? (b) Pa adnodau sy’n dangos mai Satan sy’n rheoli’r byd?

11 Mae Iesu’n gwybod pwy sy’n rheoli’r byd. Un tro, dangosodd Satan “holl wledydd y byd a’u cyfoeth” i Iesu. Dywedodd Satan wrtho: “Cei di’r cwbl gen i os gwnei di blygu i lawr i fy addoli i.” (Mathew 4:8, 9; Luc 4:5, 6) Gofynnwch i chi’ch hun, ‘Os nad oedd Satan yn berchen ar y teyrnasoedd hynny, a allai fod wedi eu cynnig i Iesu?’ Na allai. Mae pob llywodraeth yn eiddo i Satan.

12 Efallai y byddwch yn gofyn: ‘Sut mae’n bosib i Satan fod yn rheolwr y byd? Onid Jehofa yw’r Duw Hollalluog a greodd y bydysawd?’ (Datguddiad 4:11) Ie, wrth gwrs. Ond dywedodd Iesu yn glir mai Satan yw “tywysog y byd hwn.” (Ioan 12:31; 14:30; 16:11) Dywedodd yr apostol Paul mai Satan y Diafol yw ‘duw y byd hwn.’ (2 Corinthiaid 4:3, 4) Ac ysgrifennodd yr  apostol Ioan fod y “byd o’n cwmpas ni yn cael ei reoli gan yr un drwg.”—1 Ioan 5:19.

SUT CAIFF BYD SATAN EI DDINISTRIO?

13. Pam mae angen byd newydd?

13 Mae’r byd hwn yn mynd yn fwyfwy peryglus. Gwelwn ryfeloedd, llygredd, rhagrith, a thrais ym mhob man. Ni waeth pa mor galed mae pobl yn gweithio, ni allan nhw ddatrys y problemau. Ond yn fuan, bydd Duw yn dinistrio’r byd drwg hwn yn ystod rhyfel Armagedon, a sefydlu byd newydd cyfiawn.—Datguddiad 16:14-16; gweler Ôl-nodyn 10.

14. Pwy mae Duw wedi ei ddewis yn Frenin ar ei Deyrnas? Beth ragfynegodd y Beibl ynglŷn â Iesu?

14 Fe wnaeth Jehofa ddewis Iesu Grist yn Frenin ar Ei Deyrnas, sef Ei lywodraeth nefol. Filoedd o flynyddoedd yn ôl, rhagfynegodd y Beibl y byddai Iesu, “Tywysog heddwch,” yn llywodraethu, ac y byddai ei lywodraeth yn para am byth. (Eseia 9:6, 7) Dyma’r llywodraeth y dysgodd Iesu i’w ddilynwyr weddïo amdano, pan ddywedodd: “Deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear fel yn y nef.” (Mathew 6:10, Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig) Ym Mhennod 8, byddwn yn dysgu sut bydd Teyrnas Dduw yn disodli llywodraethau’r byd. (Darllenwch Daniel 2:44.) Yna bydd Teyrnas Dduw yn troi’r ddaear yn baradwys.—Gweler yr Ôl-nodyn 11.

MAE BYD NEWYDD YN AGOS!

15. Beth yw’r “ddaear newydd”?

15 Mae’r Beibl yn addo y gallwn edrych ymlaen at “y nefoedd newydd a’r ddaear newydd” gyfiawn. (2 Pedr 3:13; Eseia 65:17) Weithiau, pan fydd y Beibl yn sôn am “y ddaear,” cyfeirio at y bobl sy’n byw ar y ddaear y  mae. (Salm 96:1) Felly mae’r “ddaear newydd” yn cyfeirio at bawb sy’n ufudd i Dduw ac sy’n cael ei fendith.

16. Beth a gaiff pawb yn y byd newydd, a beth mae’n rhaid i ni ei wneud i dderbyn y rhodd hon?

16 Addawodd Iesu y bydd y rhai sy’n byw ym myd newydd Duw yn cael “bywyd tragwyddol.” (Marc 10:30) Beth mae’n rhaid i ni ei wneud i dderbyn y rhodd hon? Darllenwch Ioan 3:16 ac 17:3 i gael yr ateb. Nesaf, dewch inni weld sut mae’r Beibl yn disgrifio bywyd yn y baradwys ar y ddaear.

17, 18. Sut rydyn ni’n gwybod y bydd heddwch ym mhob cwr o’r byd ac y byddwn ni’n teimlo’n saff?

17 Bydd drygioni, rhyfel, trosedd, a thrais wedi diflannu. Ni fydd neb drwg ar ôl ar y ddaear. (Salm 37:10, 11) Bydd Duw yn “dod â rhyfeloedd i ben drwy’r ddaear gyfan.” (Salm 46:9; Eseia 2:4) Bydd y ddaear yn llawn pobl sy’n caru Duw ac yn gwrando arno. Bydd heddwch yn para am byth.—Salm 72:7.

18 Bydd pobl Jehofa yn teimlo’n gwbl ddiogel. Pan oedd yr Israeliaid gynt yn ufudd i Dduw, roedd Duw yn eu hamddiffyn. (Lefiticus 25:18, 19) Yn y Baradwys, ni fyddwn ni’n ofni neb na dim. Byddwn yn teimlo’n gwbl saff!—Darllenwch Eseia 32:18; Micha 4:4.

19. Pam gallwn ni fod yn sicr y bydd digonedd o fwyd ym myd newydd Duw?

19 Bydd digonedd o fwyd. “Boed digonedd o ŷd yn y wlad—yn tyfu hyd at ben y mynyddoedd!” (Salm 72:16) Bydd Jehofa yn ein bendithio a bydd y “tir yn rhoi ei gynhaeaf i ni.”—Salm 67:6.

20. Sut rydyn ni’n gwybod y bydd y ddaear yn troi’n baradwys?

20 Bydd yr holl ddaear yn dod yn baradwys. Bydd tai a gerddi hardd i bawb. (Darllenwch Eseia 65:21-24;  Datguddiad 11:18.) Bydd y ddaear gyfan mor brydferth â gardd Eden. Bydd Jehofa yn rhoi inni bopeth sydd ei angen. Mae’r Beibl yn dweud am Jehofa: “Mae dy law di yn agored; rwyt ti mor hael! Ti’n rhoi’r bwyd sydd ei angen i bob creadur byw.”—Salm 145:16.

21. Sut rydyn ni’n gwybod y bydd heddwch rhwng pobl ac anifeiliaid?

21 Bydd heddwch rhwng pobl ac anifeiliaid. Ni fydd yr anifeiliaid yn gwneud niwed i neb. Bydd hyd yn oed plant bach yn teimlo’n ddiogel gydag anifeiliaid sydd heddiw yn beryglus.—Darllenwch Eseia 11:6-9; 65:25.

22. Beth fydd Iesu yn ei wneud ar gyfer pobl sy’n sâl?

22 Ni fydd neb yn sâl. Pan oedd Iesu ar y ddaear, fe iachaodd lawer o bobl. (Mathew 9:35; Marc 1:40-42; Ioan 5:5-9) Ond pan fydd Iesu yn Frenin ar Deyrnas Dduw, caiff pawb eu hiacháu. Fydd neb yn dweud: “Dw i’n sâl!”—Eseia 33:24; 35:5, 6.

23. Beth fydd Duw yn ei wneud ar gyfer pobl sydd wedi marw?

23 Bydd y meirw yn dod yn ôl yn fyw. Mae Duw yn addo y bydd yn atgyfodi miliynau o bobl sydd wedi marw. Mae “Duw yn mynd i ddod â phobl sy’n gyfiawn yn ei olwg a phobl ddrwg yn ôl yn fyw.”—Darllenwch Ioan 5:28, 29; Actau 24:15.

24. Sut rydych chi’n teimlo am fyw yn y Baradwys?

24 Mae dewis gennyn ni. Gallwn ddewis dysgu am Jehofa a’i wasanaethu, neu gallwn fynd ein ffordd ein hunain. Os dewiswn wasanaethu Jehofa, mae dyfodol gwych o’n blaenau. Dywedodd Iesu wrth y dyn a oedd yn marw wrth ei ochr: “Cei di ddod gyda mi i baradwys.” (Luc 23:43) Dewch inni ddysgu mwy am Iesu Grist a sut y bydd ef yn gwireddu pob un o addewidion rhyfeddol Duw.