Neilltuo amser i astudio’r Beibl a myfyrio arno

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Mehefin 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol Awake! ac ar gyfer dysgu’r gwirionedd am anrheg bywyd. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Gair Jehofa yn Dod yn Wir i’r Manylyn Lleiaf

Cafodd proffwydoliaeth fanwl Jeremeia ynglŷn â chwymp Babilon a’i diffeithio ei chyflawni i’r manylyn lleiaf.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pa Mor Gryf Yw Dy Ffydd yn Addewidion Jehofa?

Cadarnhaodd Josua a Solomon nad oedd gair o addewidion Jehofa wedi methu. Sut gallwn gryfhau ein ffydd yn addewidion Duw?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Disgwyl yn Amyneddgar yn Ein Helpu i Ddyfalbarhau

Beth helpodd Jeremeia i ddyfalbarhau a chadw agwedd dda er iddo ddioddef yn enbyd? Sut gallwn ni baratoi at heriau’r dyfodol?

TRYSORAU O AIR DUW

Roedd Eseciel Wrth ei Fodd yn Cyhoeddi Neges Duw

Mewn gweledigaeth, rhoddodd Jehofa sgrôl i Eseciel a dywedodd wrtho i’w bwyta. Beth oedd arwyddocâd hynny?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cael Llawenydd Wrth Bregethu’r Newyddion Da

Gall pregethu newyddion da’r Deyrnas fod yn anodd ar brydiau, ond mae Duw eisiau inni ei wasanaethu yn llawen. Sut gallwn ni gael llawenydd yn ein comisiwn i bregethu?

TRYSORAU O AIR DUW

A Fyddi Di’n Cael Dy Farcio i Oroesi?

Cafodd gweledigaeth Eseciel ei chyflawni yn gyntaf gyda dinistr yr hen Jerwsalem gynt. Pa effaith mae cyflawniad heddiw yn cael arnon ni?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cadw Safonau Moesol Jehofa

Rhaid inni gadw safonau moesol Jehofa Dduw. Sut? Pam mae hyn mor bwysig?