Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Fideos Sy’n Cyflwyno Llyfrau’r Beibl

Ffeithiau am pob un o llyfrau’r Beibl.

Cyflwyniad i Esra

Mae Jehofa yn cadw ei addewidion i ryddhau ei bobl o Fabilon ac ailsefydlu gwir addoliad yn Jerwsalem.

Cyflwyniad i Nehemeia

Mae llyfr Nehemeia yn cyflwyno gwersi ymarferol i bob un sy’n addoli Duw heddiw.

Cyflwyniad i Esther

Bydd y digwyddiadau dramatig yn oes Esther yn cryfhau dy ffydd yng ngallu Jehofa Dduw i waredu Ei bobl rhag treialon yn ein hoes ni.

Cyflwyniad i Job

Bydd pawb sy’n caru Jehofa yn cael eu profi. Mae hanes Job yn cadarnhau ein bod ni’n gallu aros yn ffyddlon i Jehofa a chefnogi ei sofraniaeth.

Cyflwyniad i’r Salmau

Mae’r Salmau yn cefnogi sofraniaeth Jehofa, yn helpu ac yn cysuro’r rhai sy’n ei garu, ac yn dangos sut y bydd y ddaear yn cael ei thrawsnewid trwy gyfrwng y Deyrnas.

Cyflwyniad i’r Diarhebion

Arweiniad dwyfol ar bron pob agwedd o fywyd bob dydd—o faterion busnes i fywyd teuluol.

Cyflwyniad i Lyfr y Pregethwr

Mae’r Brenin Solomon yn dangos pa bethau sy’n wirioneddol bwysig mewn bywyd ac yn eu cymharu â phethau sy’n mynd yn groes i ddoethineb Dwyfol.

Cyflwyniad i Ganiad Solomon

Disgrifir y cariad cryf y mae’r Shwlames yn ei deimlo tuag at ei bugail fel “fflam Jah.” Pam?

Cyflwyniad i Eseia

Mae llyfr Eseia yn cynnwys proffwydoliaethau manwl gywir a all gryfhau dy ffydd yng ngallu Jehofa i gyflawni ei addewidion ac i achub ei bobl.

Cyflwyniad i Jeremeia

Arhosodd Jeremeia’n ffyddlon yn ei aseiniad fel proffwyd er gwaethaf cyfnodau anodd. Meddylia am sut gall ei esiampl helpu Cristnogion heddiw.

Cyflwyniad i Galarnad

Y proffwyd Jeremeia a ysgrifennodd lyfr y Galarnad, sy’n mynegi tristwch dros ddinistr Jerwsalem ac sy’n dangos sut mae edifeirwch yn arwain at drugaredd dwyfol.

Cyflwyniad i Eseciel

Roedd Eseciel yn ostyngedig ac yn ddewr wrth gyflawni pob aseiniad oddi wrth Dduw, hyd yn oed pan oedd hynny’n anodd iawn. Mae ei esiampl yn werthfawr iawn inni heddiw.

Cyflwyniad i Daniel

Daniel a’i gyfeillion yn aros yn ffyddlon i Jehofa ym mhob sefyllfa. Gall eu hesiampl ynghyd â chyflawni’r broffwydoliaeth ein helpu ni heddiw, yn ystod amser y diwedd.

Cyflwyniad i Hosea

Mae proffwydoliaeth Hosea yn cynnwys gwersi pwysig inni heddiw ynglŷn â thrugaredd Jehofa tuag at ddrwgweithredwyr edifeiriol a’r math o addoliad mae ef yn ei haeddu.

Cyflwyniad i Joel

Gwnaeth Joel broffwydo am ddydd mawr Jehofa a sut i’w oroesi. Mae ei broffwydoliaeth yn hynod o berthnasol inni heddiw.

Cyflwyniad i Amos

Defnyddiodd Jehofa y dyn gostyngedig hwn ar gyfer gwaith pwysig. Pa wersi ymarferol gallwn ni eu dysgu o esiampl Amos?

Cyflwyniad i Obadeia

Llyfr Obadeia yw llyfr byrraf yr Ysgrythurau Hebraeg. Mae’r broffwydoliaeth yn rhoi gobaith ac yn addo y bydd brenhiniaeth Jehofa yn cael ei chyfiawnhau.

Cyflwyniad i Jona

Gwnaeth y proffwyd dderbyn disgyblaeth, cyflawni ei aseiniad, a dysgu gwers bwysig am gariad ffyddlon a thrugaredd Duw. Bydd ei brofiadau yn cyffwrdd dy galon.

Cyflwyniad i Micha

Mae’r broffwydoliaeth ysbrydoledig hon yn ein gwneud ni’n sicr fod yr hyn y mae Jehofa yn ei ofyn gennyn ni yn rhesymol ac yn fuddiol.

Cyflwyniad i Nahum

Mae’r broffwydoliaeth yn ein gwneud ni’n sicr bod Jehofa yn wastad yn cyflawni ei air a’i fod yn cysuro pawb sy’n ceisio heddwch ac achubiaeth o dan ei Deyrnas.

Cyflwyniad i Habacuc

Cawn hyder yn y ffaith fod Jehofa bob amser yn gwybod pryd ydy’r amser cywir a’r ffordd gywir i achub ei bobl.

Cyflwyniad i Seffaneia

Pam dylen ni gadw rhag meddwl na fydd dydd barn Jehofa yn dod?

Cyflwyniad i Haggai

Mae’r broffwydoliaeth yn pwysleisio’r pwysigrwydd o roi’r flaenoriaeth i addoli Duw yn hytrach na buddion personol.

Cyflwyniad i Sechareia

Cafodd pobl Dduw eu hatgyfnerthu gan nifer o weledigaethau a phroffwydoliaethau ysbrydoledig yn y gorffennol. Mae’r proffwydoliaethau hyn yn parhau i’n sicrhau ni o gefnogaeth Jehofa heddiw.

Cyflwyniad i Malachi

Mae’n broffwydoliaeth am natur digyfnewid egwyddorion, trugaredd, a chariad Jehofa. Mae’r broffwydoliaeth hefyd yn ein dysgu ni am sut i ddelio â phroblemau pob dydd.

Cyflwyniad i Mathew

Mwynha ddysgu ffeithiau am y llyfr hwn yn y Beibl, y cyntaf o’r pedair Efengyl.

Cyflwyniad i Marc

Marc yw’r llyfr byrraf o’r pedair Efengyl sy’n rhoi cipolwg ar Iesu yn rheoli fel Brenin dros Deyrnas Dduw yn y dyfodol.

Cyflwyniad i Luc

Pa wybodaeth unigryw sydd yn Efengyl Luc?