Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Proffwydoliaethau Sydd Wedi Dod yn Wir

Proffwydoliaethau Sydd Wedi Dod yn Wir

Yn gynharach, fe gyfeiriwyd at y chwedl a oedd yn sôn am sut cafodd Croesus ei gamarwain gan yr oracl yn Delphi a sut achosodd hynny iddo gael ei drechu gan frenin Persia. Mae’r Beibl, ar y llaw arall, yn cynnwys proffwydoliaeth ryfeddol am frenin Persia sy’n cael ei gwireddu i’r manylyn lleiaf.

Tua 200 mlynedd ymlaen llaw—ymhell cyn i’r brenin gael ei eni—gwnaeth y proffwyd Hebreig Eseia sôn am y brenin Cyrus wrth ei enw gan ddisgrifio sut y byddai’n gorchfygu’r ddinas fawr Babilon.

Eseia 44:24, 27, 28: “Dyma mae’r ARGLWYDD yn ei ddweud, . . . ‘fi ydy’r un ddwedodd wrth y môr, “Bydd sych!” ac wrth yr afonydd, “Dw i’n mynd i’ch sychu chi!” A fi hefyd sy’n dweud wrth Cyrus, “Fy mugail wyt ti.” Bydd e’n gwneud beth dw i eisiau! Bydd yn dweud wrth Jerwsalem, “Cei dy adeiladu eto,” ac wrth y Deml: “Cei dy ail-sefydlu.”’”

Yn ôl yr hanesydd Groegaidd Herodotus, gwnaeth byddin Cyrus ailgyfeirio dyfroedd Afon Ewffrates, a oedd yn llifo drwy ddinas Babilon. Gwnaeth strategaeth Cyrus alluogi ei fyddin i fynd i mewn i’r ddinas ar hyd gwely’r afon. Ar ôl gorchfygu’r ddinas, rhyddhaodd Cyrus yr Iddewon a oedd wedi bod yn gaethion ym Mabilon a chaniatáu iddyn nhw ddychwelyd i Jerwsalem ac ailadeiladu’r ddinas, a oedd wedi cael ei dinistrio 70 mlynedd ynghynt.

Eseia 45:1: “Dyma mae’r ARGLWYDD yn ei ddweud wrth Cyrus, yr un mae wedi’i eneinio; yr un mae wedi gafael yn ei law, iddo sathru gwledydd o’i flaen a diarfogi brenhinoedd, yr un mae wedi agor drysau iddo heb adael unrhyw giât ar gau.”

Aeth y Persiaid i mewn i’r ddinas drwy’r drysau pres anferth ym muriau’r ddinas a oedd wedi eu gadael ar agor yn ddifeddwl. Petai’r Babiloniaid wedi bod yn ymwybodol o gynlluniau Cyrus, gallen nhw fod wedi cau pob un o’r giatiau a oedd yn agor i’r afon. Ond fel yr oedd hi, doedd dim modd iddyn nhw allu amddiffyn y ddinas.

Dim ond un broffwydoliaeth ydy hon ymhlith dwsinau sydd ar gael yn y Beibl a ddaeth yn wir mewn ffordd fanwl gywir. * Yn wahanol i ymdrechion pobl i ragweld y dyfodol, sy’n aml yn cael eu priodoli i’w gau dduwiau, mae proffwydoliaethau’r Beibl yn dod o’r Un sy’n dweud: “Dw i’n dweud o’r dechrau beth fydd yn digwydd ar y diwedd, ac yn dangos ymlaen llaw bethau sydd heb ddigwydd eto.”—Eseia 46:10.

Dim ond y gwir Dduw Jehofa sy’n gallu dweud hynny amdano’i hun. Yn ôl pob tebyg, mae’r enw hwnnw’n golygu “Mae Ef yn Peri i Fod.” Mae’n cyfeirio at ei allu i wybod ac i siapio digwyddiadau’r dyfodol mewn ffordd sy’n unol â’i ewyllys. Mae’n ein helpu ni i fod yn gwbl sicr y bydd Duw yn gwireddu popeth y mae wedi ei addo.

 PROFFWYDOLIAETHAU SY’N CAEL EU CYFLAWNI HEDDIW

A fyddech chi’n hoffi gwybod beth mae proffwydoliaethau’r Beibl yn ei ddweud am ein dyddiau ni? Ryw 2,000 o flynyddoedd yn ôl, rhagfynegodd y Beibl y byddai “adegau ofnadwy o anodd” yn dod yn ystod y “cyfnod olaf.” Ond cyfnod olaf beth? Nid y ddaear na’r ddynoliaeth, ond dyddiau olaf gorthrymder a dioddefaint sydd wedi bod yn fwrn ar ddynolryw am filoedd o flynyddoedd. Gadewch inni roi ein sylw i ychydig o’r proffwydoliaethau hynny sy’n ymwneud â’r “cyfnod olaf.”

2 Timotheus 3:1-5: “Yn y cyfnod olaf hwn . . . bydd pobl yn byw i’w plesio nhw eu hunain, ac yn byw er mwyn gwneud arian. Byddan nhw’n hunanbwysig ac yn dirmygu pobl eraill, yn sarhaus, yn anufudd i’w rhieni, yn anniolchgar ac yn annuwiol. Yn ddiserch, yn amharod i faddau, yn hel clecs maleisus, yn gwbl afreolus ac anwaraidd, ac yn casáu daioni. Yn bradychu eraill, yn poeni dim am neb, ac yn llawn ohonyn nhw’u hunain. Pobl yn caru pleser yn lle caru Duw. Mae nhw’n gallu ymddangos yn dduwiol, ond maen nhw’n gwrthod y nerth sy’n gwneud pobl yn dduwiol go iawn.”

Oni fyddech chi’n cytuno bod ymddygiad o’r fath yn dod yn fwy cyffredin heddiw? Ydych chi wedi sylwi ein bod ni wedi ein hamgylchynu gan bobl sydd mewn cariad â nhw eu hunain, sy’n ariangar, ac sydd wedi eu hysgogi gan falchder? Ydych chi wedi sylwi hefyd fod pobl yn fwy parod i fynnu pethau ond yn llai parod i gytuno ag eraill? Mae’n siŵr eich bod chi wedi sylwi bod llawer o blant yn anufudd i’w rhieni a bod pobl yn gyffredinol yn caru pleser yn fwy na charu Duw. Ac mae’r pethau hyn yn mynd o ddrwg i waeth.

Mathew 24:6, 7: “Bydd rhyfeloedd a sôn am ryfeloedd yn agos ac ymhell. . . . Bydd gwledydd a llywodraethau yn rhyfela yn erbyn ei gilydd.”

Mae rhai wedi amcangyfrif bod llawer dros 100 miliwn o bobl wedi marw mewn rhyfeloedd a gwrthdaro milwrol ers 1914, rhif sy’n fwy na phoblogaeth gyfan llawer o wledydd. Dychmygwch y dagrau, y galar, a’r dioddef sydd y tu ôl i’r ffigwr ofnadwy hwnnw. A ydy’r cenhedloedd wedi dysgu o’u camgymeriadau ac wedi rhoi terfyn ar ryfel?

Mathew 24:7: “Bydd newyn mewn gwahanol leoedd.”

Mae Rhaglen Fwyd y Byd yn dweud: “Mewn byd lle rydyn ni’n cynhyrchu digon o fwyd ar gyfer pawb, mae 815 miliwn o bobl—un o bob naw—yn dal yn mynd i’w gwelyau ar stumog wag bob nos. Mae mwy o bobl—un o bob tri—yn dioddef rhyw fath o ddiffyg maeth.” Credir bod tua thair miliwn o blant yn marw oherwydd diffyg bwyd bob blwyddyn.

Luc 21:11: “Bydd daeargrynfeydd mawr.”

Bob blwyddyn, mae rhyw 50,000 o ddaeargrynfeydd yn ddigon cryf fel eu bod nhw’n gallu cael eu teimlo gan fodau dynol. Mae tua 100 ohonyn nhw yn achosi difrod sylweddol i adeiladau, ac mae un daeargryn mawr iawn yn digwydd bob blwyddyn bron. Yn ôl un amcangyfrif, gwnaeth 471,000 o bobl farw oherwydd daeargrynfeydd rhwng 1975 a 2000.

Mathew 24:14: “A bydd y newyddion da am deyrnasiad Duw yn cael ei gyhoeddi drwy’r byd i gyd. Bydd pob gwlad yn ei glywed, a dim ond wedyn fydd y diwedd yn dod.”

Mae Tystion Jehofa, sydd dros wyth miliwn o ran nifer, wedi bod yn pregethu ac yn tystiolaethu am newyddion da Teyrnas Dduw drwy’r byd a hynny mewn tua 240 o wledydd. Maen nhw’n cyhoeddi’r newyddion da mewn dinasoedd anferth a phentrefi anghysbell, mewn jynglau, ac ar ben y mynyddoedd. Pan fydd y gwaith hwn wedi ei gwblhau i’r raddfa y mae Duw eisiau, mae’r broffwydoliaeth yn rhagfynegi: “Fydd y diwedd yn dod.” Beth fydd hynny’n ei olygu? Bydd yn golygu diwedd ar reolaeth ddynol a dechrau ar reolaeth Teyrnas Dduw. Pa addewidion a fydd yn cael eu gwireddu o dan Deyrnas Dduw? Darllenwch ymlaen i ddarganfod yr ateb.

^ Par. 8 Gweler yr erthygl “Tyst Tawedog i Broffwydo Cywir.”