Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Camgymeriadau—Yr Agwedd Gywir

Camgymeriadau—Yr Agwedd Gywir

Roedd Don a Margaret * wedi mwynhau ymweliad eu merch a’i theulu. Ar gyfer eu pryd o fwyd olaf cyn iddyn nhw adael, gwnaeth Margaret, a oedd yn gogyddes broffesiynol cyn iddi ymddeol, baratoi caws macaroni, sef hoff bryd o fwyd y ddau ŵyr.

Gyda phawb yn eistedd, daeth Margaret â’r prif gwrs i mewn a’i roi yng nghanol y bwrdd bwyd. Wrth godi’r caead, dyma ei chalon yn suddo o weld mai dim ond saws caws poeth oedd yn y ddysgl! Roedd Margaret wedi anghofio ychwanegu’r prif gynhwysyn, y macaroni!

Dim ots pa mor brofiadol ydyn ni, pa mor hen neu ifanc ydyn ni, mae pob un ohonon ni’n gwneud camgymeriadau. Gall fod yn rhywbeth rydyn ni’n ei ddweud heb feddwl, neu rywbeth da rydyn ni’n ei wneud ond ar yr amser anghywir, neu efallai rydyn ni wedi anghofio’n llwyr am rywbeth. Pam mae camgymeriadau yn digwydd? Sut gallwn ni ddelio gyda nhw? A allwn ni osgoi gwneud camgymeriadau? Bydd cael yr agwedd gywir tuag at gamgymeriadau yn ein helpu i ateb y cwestiynau hyn.

CAMGYMERIADAU—SAFBWYNT DUW

Pan fyddwn ni’n gwneud rhywbeth yn dda, rydyn ni’n hapus iawn i dderbyn y ganmoliaeth sydd, yn ein barn ni, yn haeddiannol. Ond pan fyddwn ni’n gwneud camgymeriad, hyd yn oed yn anfwriadol neu heb i eraill sylwi, oni ddylen ni fod yr un mor barod i syrthio ar ein bai? Mae hynny’n gofyn am ostyngeiddrwydd.

Os ydyn ni’n meddwl gormod ohonon ni’n hunain, rydyn ni’n dueddol o hel esgusodion, rhoi’r bai ar rywun arall, neu wadu mai ni oedd ar fai yn y lle cyntaf. Yn amlach na heb, canlyniadau drwg sy’n dod o’r fath weithredu. Gallai’r broblem aros heb ei datrys a phobl eraill yn cael y bai ar gam. Hyd yn oed os ydyn ni’n llwyddo i osgoi canlyniadau drwg ein camgymeriad, dylen ni gofio y “bydd rhaid i bob un ohonon ni ateb drosto’i hun o flaen Duw” yn y pen draw.—Rhufeiniaid 14:12.

Mae safbwynt Duw ar gamgymeriadau yn un ymarferol. Yn y Salmau, mae Duw yn cael ei bortreadu’n “drugarog a charedig,” a “Dydy e ddim yn ceryddu pobl yn ddiddiwedd, nac yn dal dig am byth.” Mae’n gwybod ein bod ni’n amherffaith ac yn deall ein ffaeleddau ac “mae’n cofio mai dim ond pridd ydyn ni.”—Salm 103:8, 9, 14.

Ar ben hynny, fel tad trugarog, mae Duw eisiau i ni, ei blant, edrych ar gamgymeriadau yn yr un ffordd ag ef. (Salm 130:3) Rydyn ni’n cael llawer iawn o gyngor da yn ei Air i’n helpu ni i ddelio gyda’n camgymeriadau ni, a rhai pobl eraill.

YMDOPI Â’N CAMGYMERIADAU

Yn aml, pan fydd camgymeriadau yn cael eu gwneud, bydd person yn gwastraffu amser ac egni emosiynol yn beio pobl eraill neu’n ceisio cyfiawnhau’r hyn y mae wedi ei ddweud neu ei wneud. Yn hytrach, os ydy ein geiriau yn brifo rhywun,  dylen ni ymddiheuro, cywiro’r cam, a chadw ein cyfeillgarwch yn gryf. A ydych chi erioed wedi gwneud camgymeriad a pheri trafferth i chi’ch hun, neu’n waeth, i rywun arall? Yn hytrach na gwylltio â chi’ch hun neu gyhuddo pobl eraill, pam na wnewch chi wneud eich gorau i gymodi? Bydd mynnu mai rhywun arall sydd ar fai yn gwneud dim byd ond achosi i’r tensiwn bara heb fod rhaid ac i’r broblem ddwysáu. Yn hytrach, dysgwch wersi o’ch camgymeriadau, cywirwch y sefyllfa, a symudwch yn eich blaen.

Pan fydd rhywun arall yn gwneud camgymeriad, fodd bynnag, hawdd ydy ymateb mewn ffordd sy’n dangos ein bod ni’n ddig am y peth. Gwell o lawer fyddai dilyn cyngor Iesu Grist, pan ddywedodd: “Dylech chi bob amser drin pobl eraill fel byddech chi’n hoffi iddyn nhw eich trin chi.” (Mathew 7:12) Pan fyddwch chi’n gwneud camgymeriad, hyd yn oed un bach, byddwch chi’n siŵr o fod eisiau cael eich trin mewn ffordd drugarog a byddwch yn hapus iawn petai eich camgymeriad yn cael ei anwybyddu. Felly, pam na wnewch chi wneud ymdrech i ddangos yr un caredigrwydd tuag at eraill?—Effesiaid 4:32.

EGWYDDORION SY’N HELPU

Mae camgymeriadau yn codi oherwydd “dealltwriaeth anghywir, gwybodaeth annigonol, neu ddiffyg sylw,” esboniodd un geiriadur. Mae’n rhaid inni gyfaddef bod pob un ohonon ni, rywbryd neu’i gilydd, wedi dangos un neu fwy o’r tueddiadau hynny. Er gwaethaf hynny, byddwn ni’n gallu gwneud llai o gamgymeriadau drwy roi sylw i rai egwyddorion sylfaenol yn yr Ysgrythurau.

Ceir un o’r egwyddorion hynny yn Diarhebion 18:13, sy’n dweud: “Mae ateb rhywun yn ôl cyn gwrando arno yn beth dwl i’w wneud, ac yn dangos diffyg parch.” Heb os, bydd cymryd yr amser i wrando ar y stori gyfan ac i feddwl am sut i ymateb yn eich helpu i osgoi siarad yn ddifeddwl a gweithredu’n fyrbwyll. Mae’r wybodaeth sy’n dod o roi egwyddorion fel hyn ar waith yn amhrisiadwy ac yn ein helpu i osgoi dod i’r casgliad anghywir—ac i osgoi gwneud camgymeriad.

Mae egwyddor arall o’r Beibl yn dweud: “Gwnewch bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb.” (Rhufeiniaid 12:18) Gwnewch eich gorau i hyrwyddo ysbryd o heddwch a chydweithredu. Pan fyddwch yn gweithio gydag eraill, byddwch yn ystyriol a pharchus, a gwnewch bob ymdrech i’w canmol a’u hannog. Mewn awyrgylch o’r fath, mae hi’n llawer haws maddau ac anwybyddu geiriau a gweithredoedd difeddwl, a gall materion mwy difrifol gael eu datrys mewn ffordd garedig.

Dysgwch sut i droi’r camgymeriad yn brofiad cadarnhaol. Yn hytrach na hel esgusodion am beth rydych chi wedi ei ddweud neu’i wneud, ystyriwch hyn yn gyfle i ddatblygu rhinweddau dymunol ynoch chi’ch hun. A oes angen ichi ddangos mwy o amynedd, caredigrwydd, a hunanreolaeth? A beth am fod yn annwyl, yn heddychlon, ac yn gariadus? (Galatiaid 5:22, 23) Ar y lleiaf, gallwch ddysgu sut i wneud pethau’n wahanol y tro nesaf. Heb fod yn anghyfrifol, peidiwch â’ch cymryd eich hun ormod o ddifrif. Yn sicr, gall synnwyr digrifwch helpu i leddfu’r tensiwn.

Y BUDDION

Bydd meithrin yr agwedd gywir tuag at gamgymeriadau yn ein helpu ni i ymdopi pan fyddan nhw’n digwydd. Byddwn ni’n dawel ein meddwl ac yn byw mewn heddwch ag eraill. Os ydyn ni’n ceisio dysgu gwersi o’n camgymeriadau, byddwn ni’n dod yn fwy doeth ac yn fwy dymunol. Ni fyddwn ni naill ai’n digalonni gormod neu’n meddwl yn negyddol amdanon ni’n hunain. Bydd cydnabod bod eraill hefyd yn delio gyda’u camgymeriadau yn help inni glosio atyn nhw. Y fantais fwyaf yw ein bod ni’n gallu dysgu i efelychu cariad Duw a’i barodrwydd i faddau i eraill yn rhwydd.Colosiaid 3:13.

A wnaeth camgymeriad Margaret ddifetha’r achlysur? Ddim o gwbl! Roedd pawb wedi gweld y peth yn ddoniol, yn enwedig Margaret, a phawb wedi mwynhau’r pryd—heb y macaroni! Yn y blynyddoedd i ddod, gwnaeth y ddau ŵyr ailadrodd yr hanes am y pryd o fwyd bythgofiadwy hwnnw wrth eu plant eu hunain gan hel atgofion melys am eu nain a’u taid. Am gamgymeriad doniol!

^ Par. 2 Newidiwyd yr enwau.