Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Wyt Ti’n Cofio?

Wyt Ti’n Cofio?

Wyt ti wedi darllen y rhifynnau diweddar o’r Tŵr Gwylio yn ofalus? A fedri di ateb y cwestiynau hyn?

Pan fydd cyfarwyddyd yn dod oddi wrth gyfundrefn Duw, pa agwedd y dylai’r brodyr, fel arolygwyr cylchdaith a henuriaid, ei dangos?

Dylen nhw fod yn gyflym i ufuddhau. Gallan nhw ofyn: ‘Ydw i’n cyfrannu at ysbrydolrwydd fy mrodyr? A ydw i’n gyflym i dderbyn a chefnogi’r cyfarwyddyd sy’n cael ei roi?’—w16.11, t. 11.

Pryd daeth gwir Gristnogion o dan iau Babilon Fawr?

Digwyddodd hyn yn fuan ar ôl i’r apostolion farw. Yr adeg honno, fe sefydlwyd dosbarth clerigol. Dechreuodd yr Eglwys a’r Wladwriaeth weithio law yn llaw i geisio rhoi taw ar leisiau’r Cristnogion a oedd yn debyg i wenith. Ond, yn y degawdau cyn 1914, dechreuodd yr eneiniog ymryddhau o Fabilon Fawr.—w16.11, tt. 23-25.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng rhoi ein “bryd ar y cnawd” a rhoi ein “bryd ar yr Ysbryd”? (Rhuf. 8:6)

Mae rhywun sy’n gwneud y cyntaf yn cael ei reoli gan ei chwantau a’i dueddiadau amherffaith neu’n canolbwyntio’n llwyr arnyn nhw. Mae rhywun sy’n gwneud yr ail yn gadael i ysbryd glân Duw arglwyddiaethu ar ei feddwl, ac yn cydymffurfio â meddyliau Duw; mae bywyd Cristion o’r fath yn cael ei arwain gan yr ysbryd glân. Mae’r cyntaf yn arwain at farwolaeth, ond mae’r ail yn arwain at fywyd a heddwch.—w16.12, tt. 15-17.

Beth yw rhai ffyrdd ymarferol o leddfu pryder?

Gosod blaenoriaethau call, cadw disgwyliadau realistig, neilltuo amser bob dydd er mwyn meddwl, mwynhau creadigaeth Jehofa, cael hwyl, ymarfer corff rheolaidd, a chael digon o gwsg.—w16.12, tt. 22-23.

Pam mae bod yn wylaidd yn bwysig?

Mae bod yn wylaidd yn golygu cael safbwynt cywir amdanon ni’n hunain a bod yn ymwybodol o’n cyfyngiadau. Dylen ni fod yn ymwybodol o sut mae ein hymddygiad yn effeithio ar bobl eraill a pheidio â rhoi gormod o bwysigrwydd arnon ni ein hunain.—w17.01, t. 18.

Pa dystiolaeth sy’n dangos bod Duw wedi arwain y corff llywodraethol yn y ganrif gyntaf, fel y mae’n arwain y Corff Llywodraethol heddiw?

Gyda help yr ysbryd glân, roedden nhw’n gallu deall gwirioneddau Ysgrythurol. Gyda chymorth yr angylion, roedden nhw’n arolygu’r gwaith pregethu, ac yn dibynnu ar Air Duw wrth roi arweiniad. Mae’r pethau hyn yn dal yn wir heddiw.—w17.02, tt. 26-28.

Ar ôl gwneud penderfyniad, ydy hi’n iawn i Gristion newid ei feddwl?

Dylen ni gadw at ein gair. Ond, fe ddaw adegau pan ddylen ni ailfeddwl penderfyniad. Ar ôl sylwi ar agwedd edifeiriol pobl Ninefe, newidiodd Jehofa ei feddwl. Ar adegau, bydd gwybodaeth newydd yn dod i’r fei sy’n golygu bod rhaid inni wneud yr un peth.—w17.03, tt. 16-17.

Pam mae siarad yn negyddol mor beryglus?

Mae’n gallu achosi problem i fynd y tu hwnt i bob rheolaeth a’i wneud yn waeth. P’un a ydyn ni’n iawn neu beidio, dydy siarad mileinig byth yn gwella’r sefyllfa.—w17.04, t. 21.