Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mehefin 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 31 Gorffennaf i 27 Awst, 2017.

Wyt Ti’n Cofio?

A wyt ti wedi darllen y rhifynnau diweddar o’r Tŵr Gwylio? Ceisia ateb cymaint o gwestiynau Beiblaidd ag y medri di.

Cysur gan Jehofa yng Nghanol Ein Holl Drafferthion

Beth yw rhai o’r anawsterau y gallai Cristnogion eu hwynebu yn eu bywydau priodasol a theuluol heddiw? Ac, os ydych yn wynebu problemau o’r fath, sut y gallwch ddod o hyd i gysur oddi wrth Dduw?

Rho Dy Fryd ar Drysorau Ysbrydol

Pa drysorau y dylen ni eu gwerthfawrogi, ac sut gallwn ni wneud hynny?

Gweld Heibio Pryd a Gwedd Rhywun

Beth ddigwyddodd pan siaradodd un o Dystion Jehofa ag unigolyn unig a chas a oedd yn byw ar y stryd?

Datrys Dadleuon Drwy Hyrwyddo Heddwch

Mae pobl wir angen heddwch. Er hynny, wrth wynebu bygythiadau i’w swyddi neu i’w balchder, mae llawer yn dechrau ymddwyn mewn ffordd sydd ddim yn heddychlon. Sut y gelli di osgoi ymateb fel hyn?

“Bendith Duw Arnat Ti”

Dywedodd Dafydd o Israel gynt y geiriau hyn wrth iddo ganmol Abigail. Beth achosodd i Dafydd roi canmoliaeth i Abigail, a sut gallwn ni elwa o’r esiampl hon?

Cadw Dy Lygad ar y Peth Pwysicaf

Pa fater pwysig sy’n wynebu dynolryw? Pam mae’n bwysig i ti fod yn ymwybodol ohono?

Cefnoga Sofraniaeth Jehofa!

Os wyt ti’n cydnabod hawl Jehofa i reoli’r bydysawd, pa wahaniaeth fydd hynny yn ei wneud i dy fywyd di?

Oeddet Ti’n Gwybod?

Pam dywedodd Iesu fod y masnachwyr a oedd yn gwerthu anifeiliaid yn nheml Jerwsalem yn ‘lladron’?