A ddylai Cristion gadw gwn, fel pistol neu reiffl, i’w amddiffyn ei hun rhag pobl eraill?

Mae Cristnogion yn dilyn egwyddorion y Beibl pan fyddan nhw’n dewis sut i’w hamddiffyn eu hunain. Mae’r egwyddorion hyn yn dangos mai anghywir fyddai i Gristnogion ddefnyddio arfau fel pistolau, reifflau, neu fathau eraill o ddrylliau i’w hamddiffyn eu hunain rhag pobl eraill. Meddylia am y pwyntiau canlynol:

Mae bywyd dynol yn gysegredig i Jehofa. Dyma beth ysgrifennodd y salmydd Dafydd am Jehofa: “Ti ydy’r ffynnon sy’n rhoi bywyd.” (Salm 36:9) Felly, os yw Cristion yn dewis ei amddiffyn ei hun a’i eiddo, byddai’n gwneud popeth posibl i osgoi bod yn waed-euog, hynny yw, bod yn gyfrifol am farwolaeth person arall.—Deut. 22:8; Salm 51:14.

Gallai unrhyw wrthrych a ddefnyddir gan unigolyn i’w amddiffyn ei hun achosi iddo fod yn waed-euog. Fodd bynnag, mae drylliau yn ei gwneud hi’n haws lladd rhywun, boed hynny’n fwriadol neu’n ddamweiniol. * Hefyd, petai ymosodwr sy’n nerfus yn barod yn gweld gwn, gall y sefyllfa droi’n fwy peryglus a gallai rhywun gael ei ladd.

Pan ddywedodd Iesu wrth ei ddilynwyr i gario cleddyfau y noson cyn iddo farw, nid oedd hynny er mwyn iddyn nhw allu eu hamddiffyn eu hunain. (Luc 22:36, 38) Yn hytrach, roedd Iesu eisiau dysgu gwers iddyn nhw: Ni ddylai ei ddilynwyr ddefnyddio trais, hyd yn oed yn wyneb torf o bobl yn cario arfau. (Luc 22:52) Ar ôl i Pedr ddefnyddio cleddyf i ymosod ar  was yr archoffeiriad, dywedodd Iesu wrth Pedr: “Cadw dy gleddyf!” Yna, dyma Iesu’n datgan egwyddor sy’n arwain Cristnogion hyd heddiw: “Bydd pawb sy’n trin y cleddyf yn cael eu lladd â’r cleddyf.”—Math. 26:51, 52.

Fel y rhagfynegwyd yn Micha 4:3, mae pobl Dduw yn “curo eu cleddyfau yn sychau aradr a’u gwaywffyn yn grymanau tocio.” Mae gwir Gristnogion yn adnabyddus am fod yn heddychlon. Maen nhw’n dilyn gorchymyn Duw: “Peidiwch byth talu’r pwyth yn ôl. . . . Gwnewch bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb.” (Rhuf. 12:17, 18) Gwnaeth Paul hyn er ei fod wedi wynebu sefyllfaoedd anodd ac er ei fod wedi bod “mewn peryg . . . gan ladron.” Ni aeth byth yn erbyn egwyddorion y Beibl er mwyn ei amddiffyn ei hun. (2 Cor. 11:26) Yn hytrach, dibynnodd ar Dduw oherwydd iddo wybod bod cyngor doeth y Beibl “yn well nag arfau rhyfel.”—Preg. 9:18.

Mae bywyd yn llawer mwy gwerthfawr i Gristnogion na phethau materol. Yn ôl y Beibl: “Dim faint o bethau sydd gynnoch chi sy’n rhoi bywyd go iawn i chi.” (Luc 12:15) Felly, os nad ydy siarad yn addfwyn â dyn arfog yn ei stopio, rydyn ni’n dilyn cyngor Iesu: “Os ydy rhywun yn dwyn dy gôt, paid â’i rwystro rhag cymryd dy grys hefyd.” Felly, call fyddai gadael iddo gael beth bynnag mae eisiau. (Luc 6:29; Math. 5:39, 40) * Wrth gwrs, y peth gorau fyddai osgoi bod yn darged i droseddwyr. Os nad ydyn ni’n “brolio am beth sydd gynnon ni,” mae’n llai tebygol y bydd rhywun yn ymosod arnon ni. Hefyd, os ydy ein cymdogion yn gwybod ein bod ni’n Dystion Jehofa heddychlon, bydd yn ein hamddiffyn.—1 Ioan 2:16; Diar. 18:10.

Mae Cristnogion yn parchu cydwybod pobl eraill. (Rhuf. 14:21) Byddai rhai brodyr a chwiorydd wedi eu syfrdanu, hyd yn oed wedi eu baglu, petaen nhw’n dod i wybod bod gan un o’u brodyr Cristnogol ddryll er mwyn ei amddiffyn ei hun rhag pobl eraill. Efallai fod gennyn ni hawl cyfreithiol i fod yn berchen ar ddryll, ond oherwydd ein bod ni’n caru ein brodyr, fydden ni byth yn gwneud rhywbeth gan wybod y bydd hynny’n eu baglu nhw.—1 Cor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Mae Cristnogion eisiau bod yn esiampl dda i eraill. (2 Cor. 4:2; 1 Pedr 5:2, 3) Os ydy Cristion yn cadw gwn i’w amddiffyn ei hun rhag pobl eraill, bydd yr henuriaid yn rhoi cyngor iddo o’r Beibl. Petai’n dewis cadw’r gwn, ni fyddai’n esiampl dda. Felly, ni fyddai’n gallu cael unrhyw gyfrifoldebau na breintiau arbennig yn y gynulleidfa. Mae’r un peth yn wir am Gristion sy’n dal i gario gwn oherwydd ei swydd. Gwell fyddai iddo ddod o hyd i waith arall. *

Mae’n rhaid i bob Cristion benderfynu sut i’w amddiffyn ei hun, ei deulu, ei eiddo, yn ogystal â dewis pa swydd i’w chymryd. Ond, pan fydd yn gwneud dewisiadau o’r fath, mae’n rhaid eu seilio ar egwyddorion y Beibl. Mae ein Duw doeth wedi rhoi’r egwyddorion hyn inni oherwydd ei fod yn ein caru ni. Dyna pam y mae’r Cristnogion sydd â pherthynas agos â Jehofa yn dewis peidio â chadw gwn i’w hamddiffyn eu hunain rhag pobl eraill. Maen nhw’n gwybod y byddan nhw’n cael gwir ddiogelwch am byth os ydyn nhw’n trystio Duw a dilyn egwyddorion y Beibl mewn bywyd.—Salm 97:10; Diar. 1:33; 2:6, 7.

Yn ystod y gorthrymder mawr, bydd Cristnogion yn dibynnu ar Jehofa yn hytrach na cheisio eu hamddiffyn eu hunain

^ Par. 5 Efallai byddai Cristion yn dewis cadw gwn er mwyn hela anifeiliaid i gael bwyd neu i’w amddiffyn ei hun rhag anifeiliaid gwyllt. Pan nad yw’r gwn yn cael ei ddefnyddio, dylid ei gadw heb ei lwytho, heb ei roi at ei gilydd, ac o dan glo mewn lle diogel. Mewn ardaloedd lle mae cadw gynnau’n anghyfreithlon, neu lle mae’r llywodraeth yn cyfyngu arnyn nhw, mae Cristnogion yn ufudd i’r gyfraith.—Rhuf. 13:1.

^ Par. 8 Er mwyn dysgu sut i dy amddiffyn dy hun rhag trais rhywiol, gweler yr erthygl “How to Prevent Rape” yn rhifyn 8 Mawrth 1993 o’r Awake!

^ Par. 10 Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r mathau o waith sy’n mynnu bod rhywun yn cario gwn, gweler y Tŵr Gwylio Saesneg 1 Tachwedd 2005, t. 31; a 15 Gorffennaf 1983, tt. 25-26.