Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Mae ufuddhau i’ch rhieni fel talu dyled i’r banc. Y mwyaf dibynadwy yr ydych chi, y mwyaf y maen nhw’n ymddiried ynoch chi ac yn rhoi credyd ichi

 AR GYFER POBL IFANC

10: Natur Ddibynadwy

10: Natur Ddibynadwy

BETH MAE’N EI OLYGU?

Mae pobl ddibynadwy yn cadw at y rheolau, yn dal at eu gair, ac yn dweud y gwir bob amser.

PAM MAE’N BWYSIG?

Ym mhob achos bron, mae’r rhyddid rydych chi’n ei gael yn gysylltiedig â pha mor ddibynadwy rydych chi wedi bod dros gyfnod o amser.

“Y ffordd orau o sicrhau bod eich rhieni yn ymddiried ynoch chi ydy dangos eich bod chi’n aeddfed ac yn gyfrifol, nid yn unig pan fyddwch chi gyda nhw ond hefyd pan nad ydyn nhw o gwmpas.”—Sarahi.

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Dylech chi roi eich hunain ar brawf!”—2 Corinthiaid 13:5.

BETH ALLWCH CHI EI WNEUD?

Os ydych chi eisiau i bobl ymddiried mwy ynoch chi neu rydych chi eisiau adennill hyder rydych chi wedi ei golli, gall y camau canlynol eich helpu.

Byddwch yn onest. Bydd pobl yn stopio rhoi eu hyder ynoch chi unwaith ichi ddechrau dweud celwydd. Ond, pan fyddwch chi’n agored ac yn onest—yn enwedig wrth sôn am eich camgymeriadau—bydd pobl yn llawer mwy parod i ymddiried ynoch chi.

“Hawdd ydy bod yn onest pan fydd pethau’n mynd yn dda. Ond mae bod yn onest am bethau sy’n gwneud ichi edrych yn ddrwg yn mynd yn bell i godi hyder.”—Caiman.

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Dŷn ni’n ceisio gwneud beth sy’n iawn bob amser.”—Hebreaid 13:18.

Byddwch yn ddibynadwy. Yn ôl un arolwg yn yr Unol Daleithiau, roedd 78 y cant o weithwyr proffesiynol yn y maes adnoddau dynol yn dweud bod dibynadwyedd “yn un o’r tri sgìl mwyaf pwysig ar gyfer swyddi cychwynnol.” Mae dysgu bod yn ddibynadwy nawr yn mynd i fod o les ichi pan fyddwch yn oedolyn.

“Mae fy rhieni yn sylwi pan ydw i’n gyfrifol ac yn gwneud fy ngwaith o gwmpas y tŷ heb iddyn nhw orfod swnian arna’ i. Y mwyaf yn y byd yr ydw i’n gwneud pethau ar fy liwt fy hun, y mwyaf yn y byd y maen nhw’n ymddiried ynof i.”—Sarah.

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Dw i’n . . . hollol siŵr y gwnei di beth dw i’n ei ofyn, a mwy na hynny.”—Philemon 21.

Byddwch yn amyneddgar. Yn wahanol i dwf corfforol, sy’n amlwg i bawb, yn aml iawn y mae’n rhaid i amser fynd heibio er mwyn i bobl weld twf emosiynol a meddyliol.

“Nid un weithred yn unig sy’n gyfrifol am wneud i’ch rhieni ac i eraill ymddiried ynoch chi. Ond mae’n dod yn araf deg bach drwy ddangos eich bod chi’n gyfrifol dros gyfnod o amser.”—Brandon.

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Gwisgwch amdanoch . . . amynedd.”—Colosiaid 3:12, Beibl Cymraeg Diwygiedig.