Yaba nanaid daggega

Jehovági sunmagmalad: Bab igargi sunmaggega igar niggaa arbabugmalad

Jehovági sunmagmalad 100 años gwena gusad Bab igargi sunmaggega igar niggaa arbabugmalad aggar. Gaya soggwennabali dulemarga Bab igargi sunmagdisurmalad, unnila neggwebur soggwennaginbi bugsurmarbalid. Bab igargi sunmagleged ¿bule nue abelesunna? ¿Igi nabir bela neg dirbimaggar dulemarga Bab igargi sunmagdidii? We videogine we igargi sunmaglegoed, be daggoed igi anmar bela neg dirbimaggar arbabuggwa.