Yaba nanaid daggega

¿Ibagwengi dulemar bar wilebuggwa guosurdibe?

¿Ibagwengi dulemar bar wilebuggwa guosurdibe?

¿Be sogsale...

  • ... eyeye?

  • ... surye?

  • ... sun deyob gusarye?

 BIBLIAGI SOGLENAID

“Babdummad we dulemarga bela ibyanis elioed [...] bar burgosurmalad. Babdummad boed [...] obelobaloed, degine, buggib iddoged ega obergubaloed. [...] Nunmagged bar iddogosurmarbalid.” (Apocalipsis 21:4, Bab Dummad Jesucristoba Igar Mesisad Garda, e narmagleged wis ogwalesad.)

¿IBIGALA BE WE IBMAR WISGUED ABELEGE?

Be wisguega, Babdummad neg oisgumasuli (Santiago 1:13).

Be wisguega, anmar wilediir Babdummad wile anmar dagmadae (Zacarías 2:8).

Be wisguega, dulemar wilebuggwa gadeguosuli (Salmo 37:9-11).

 BIBLIAGI IBMAR SOGLENANAID ¿BULE NABIRDIBE?

Bibliagi ibmar soglenanaid gaggansur nanaed, ibmar sogbo anmar daggoena:

  • Babdummad abesulid dulemar wilebuggwa gued. Bibliagi soglenaid Babdummad igi iddosa e neggwebur oiddolleargu, weyob sognaid, “Bab Jehová, Israel dulemar sabsur wilebugmaladba” wile iddomai gusye (Jueces 2:18).

    Babdummad nabir dagsulid dulemar emar sabsur imagmalad. Be daggena, Bibliagi sognaid, “Bab Jehová [...] sae dagged [...] dule binsaarsunna aimar gindagged” (Proverbios 6:16, 17).

  • Babdummad anmargi binsamaid. Unnila dulemarbi na iddobugsulid igi ‘isguedba wilebuggwa’, ¡Jehová, dulemar wilebuggwadba wile iddomamogad! (2 Crónicas 6:29, 30.)

Babdummad na Reino sisad bela dulemarga neg onuguega (Mateo 6:9, 10). Aagala Babdummad dulemar e igar wisgubi gudimalad bendagmaid (Gusmalad 17:27; 2 Corintios 1:3, 4).

 WE IBMARGI BINSAO

¿Ibigala Babdummad neg isgunaid onugusurdibe?

ROMANOS 5:12 gi, geb 2 Pedro 3:9 gine we igargi sunmaglenaid.