Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 LECCIÓN 4

Ibigala anmar Traducción del Nuevo Mundo onoge soggarmoga?

Ibigala anmar Traducción del Nuevo Mundo onoge soggarmoga?

República Democrática del Congo

Ruanda

We griego gayaba naid, Símaco gadid (siglo III, IV dibe). Salmo 69:31 gine Bab nug naid

Diggasurgus Jehovági sunmagmalad arbabugmalad Biblia onigedgi, Biblia mimigedgi, geb Bibliagi emar odurdaggedgi; auggi bibliamar anmargadsur nanaenad. Anmar wisid Jehová abege dulemar e “igar nabbiragwad wisgumala[di]”, degsoggu anmar daggalid dulemar nueggwa Bab igar durdagmalaga, Biblia bur ibigwensur mag iddolleged abelege (1 Timoteo 2:3, 4). Aaga anmar 1950 gine Traducción del Nuevo Mundo, mergi gaggaba onoded, we Biblia ibigwensur mag iddolle imaglesad, geb nueggwa imaggarbalid. Emi ibagi 120 gwena mergu gaya aggar aggar sunmaglegedba onilemaid.

Biblia ibigwensur mag iddolleged abelealid. Bibliamar sergan sunmaggedba narmaglessoggua aagala abar aggu iddolle nanadaed, ar dulemar sunmagged binna binna gwagmaid. Manuscritomar ebbennemalad geb emissaar amiles nanabarsoggua, emissar geb mag nueggwa iddollealid hebreoba, arameoba, geb griegoba ibu ibmar nue obarnanaina.

Igi Biblia na gebbeun narmaglesa aayobid abelealid. Dule, baid gaggaba Biblia ogwadele, geg yogasaar e binsaedba imagged, igi na gebbeun narmaglesa aayobi ogwaed abeleged. Deginigwale dulemardi baid gaggaba Biblia ogwadele, agga Babdummad nug, Jehová, elisdamalad.

Biblia, e ibed nug odummoged abelealid (2 Samuel 23:2). Traducción del Nuevo Mundo gine 7.000 mergusaar Babdummad nug, Jehová, gannar nasiglesad, ar ebbenne na gusgu nanainad. Urba naid be daggena, manuscritogi Bab nug narmaggarnaid (Salmo 83:18). We Biblia ibigwensur absoleged, degsoggu ibigwensur Bab igar wisguleged; geb undar gagalesbalid nabir nueggwa imaglegega. We Biblia anba dule gayaba sadded, auggine be nabir waggayaba absoged, degsoggu nuediled be bane bane Jehová Gaya Burba absoger (Josué 1:8; Salmo 1:2, 3).

  • ¿Ibigala anmar Biblia onoge soggarmoga?

  • Dule wisgubiele ibu imaggedgi Jehová binsamai, ¿ibu bane bane imagdiir gebe?