Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

 Lección 11

¿Ibigala anmar igar iddoged bulaled imagge?

¿Ibigala anmar igar iddoged bulaled imagge?

México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Bule wegine dulemar yeer iddobuggwa be dagsunna? Igar iddoged bulaledgi buggwadba yeer iddobuggwad. Ebbenne Jehová e neggweburga sogsad birga irba ilabaa ubomaloye, aayobi anmar emi ibagi bular bular ubomarmogad (Deuteronomio 16:16). Birgagi anmar ilabaa igar iddoged bulaled imagmogad, iba gwenad nigga, iba bogwad nigga geb iba baagwad nigbalid. ¿Ibigala anmar we igar iddollemaladse iggubisurmoga?

Anmar na gwenaddigwar gudiguega. Israel dorgan, “dulemar onmagmalad abargi” Jehová nug odummobuggwar yeer iddosdamalad; anmar anba yeer iddodamogad gwenagan abargi bugguder (Salmo 26:12; 111:1). Anmar danar dummad ubodele gwenagan baid neggwebursigmalad abingudagoed. Yooruggudba anmar buraggwa mas gudsadaed, degsoggu anmar na aigwar iddobugdaed (Gusmalad 2:42). Degi igar iddollealile mag dagledaed anmar na bela belad “gwenadgan” sabgubuggwa (1 Pedro 2:17).

Bur bule anmar Jehová ai nuedga gudbaloed. Israel dorgan “Babdummad Garda [...] nue mag iddosdamala[le]” nue Babba nagusdamalad (Nehemías 8:8, 12). Anmar aagala yeer iddadamogad igar iddoged dummagangi anmarga Bab igargi sunmaglealir. Igar iddoged bulaledgi Biblia igarginbi sunmagleged; anmar Jehovága arbadii guega anmarga gwenagan binsaed nuegan daggwissi gusdamalad, geb ibmar oyoleardabalid anmar odurdaggega. Abar gwenagan anmarga sunmagdabaloed, Jehovága arbadiidba ibiga galaggudisurmala, anba emarga ibmar ibgwensur gusur inigwale. Igar iddoged bulaled iba baagwad gualile dramamar guardabalid, ebbenne ibmar gusmalad Bibliagi nanaid oyoleardaed anmar egi binsaed nuegan amigega. Igar iddoged bulaled gued irbali dulemar bautizar imaglebalid, dulemar daggega Jehovága sogsa, an begarbi arbadii guoye.

  • ¿Ibigala igar iddoged bulaledse nanaed yeer iddolle dule imagge?

  • Be, anmar igar iddoged bulaledse namogale ¿ibiga bega nued gusmogale?