Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

 Lección 25

¿Ibigala Igar Iddoged Negmar soblege?

¿Ibigala Igar Iddoged Negmar soblege?

Bolivia

Nigeria, ebbennegwad, geb emisgwagwad

Tahití

Anmar, Babse goled nega Igar Iddoged Negye bileged. Igar Iddoged Neggi Bab Reino igargi sunmagleged, ar aa igargi ebbenne Jesús sunmagdii gusmogad (Lucas 8:1).

Igar Iddoged Negmargi Bab igar sunsoged durdaglesiid. Aa neggi igar amilesiid bia Bab Reinogi sunmaglegoe (Mateo 24:14). Igar Iddoged Negmar emarbi dungusurnanaed, geb emarbi imaggarsurnanabalid, auggi yaba doggus ibmar nigsur nanaed; inbaggwa igar Iddoged Neggi congregación gwagwenna ubosurdamalad. Anmar sordaganmar mergumagusoggu, aaga birgamar nasadgi miliba mergu Igar Iddoged Negmar soblesnanaed (ibagwengi gwaaddarsaar soblesnanaed). ¿Igi nabir anmar deyob imasdae? (Mateo 19:26.)

Igar amilesad, abar mani uglemaidi nabir Igar Iddoged Neg sobega ebulegega. Igar Iddoged Neg irba ulagwa gwagwen sidaed, egi narmaggar nadaed: Igar Iddoged Negmar soblegega. Aagi manimar egwallemaidi sucursal siidse barmilesdaed, geb sucursal, congregaciónmarga mani ugsadaed nabir Igar Iddoged Neg gwabbid sobmarmogaga, geb onuguegardibe. Igar Iddoged Neg sobega congregaciónmar mani gasmaladi, gannar sucursalse mani barmisdamalad, auggi emargi interés galessurdaed.

Gwenagan Igar Iddoged Neg sobedgi arbamaladi bennuglesurmalad. Abar neggweburmargi gwenagan amilesad, Igar Iddoged Neg sobmaladga gumalaga. Aagi arbamaladi na arbabiedba arbadidiid, bia Igar Iddoged Neg sobleged abeledagoe, aase barmilesdamalad; inbaggwa sabbur yabaloed. Neg soblealile wemar sogoedid igi imaglegoe, geb bamalad wemarba durdasdamarmogad. Inbaggwa neggweburmar dummagangi, Igar Iddoged Neg Sobmalad Dagbugmalad urbilesdabalid, Igar Iddoged Neg soblegega, onudaglegegardibe. Ewisid neg sobmalad, geb Igar Iddoged Neg sobega idudimaladi, gwenaganga binsaed dagsadamalad igi ibmar imaglegoe Igar Iddoged Neg soblesoggalir. Deginigwale nagi ubomaloedi bur Igar Iddoged Neg sobsadamalad. Jehová e ganguedba anmar bendagmasoggua, geb ega arbamaladi arbabierba arbadamarmosoggua, aaga nabir weyob negmar soblemamaid (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • ¿Igar Iddoged Neggi ibu igargi sunmaglege?

  • ¿Ibiga nabir anmar bela neg dirbimaggar Igar Iddoged Negmar sobsadamala?