Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Emi ibagi ¿doamar Jehovága arbadidii?

 Lección 3

¿Igi Bab igar sunsoged gannar amilesa?

¿Igi Bab igar sunsoged gannar amilesa?

Biblia durdagmalad buggwad, 1870 gi

Gebbe La Atalaya (1879) nosad

Emidi La Atalaya weyob dagleged

Bibliagi soglesad Cristo burgwisad sorba dulemar Bab igar oisgudmaloye, emar yardadmaloye (Gusmalad 20:29, 30). Dulemar, Jesús igar odurdagye sogdigusmaladi agga ibmar isganabo we igar oburusmalad. Yamo Cristo sordagan sunsogmaladiyobi ibmar imaggarmalad (2 Timoteo 4:3, 4). Ebbenne weyob neg gussoggua, ¿igi anmar wissunna anmardina nue Biblia sogedba emar odurdagdidii?

Jehová sogedba gannar e igar sunsoged wisgulealid. Babdummad sogsad neg duggumosale dulemar e “igar sunsogedi [...] wisgu[maloye]” (Daniel 12:4NM). 1870 gine dulemar, Bab igar sunsoged wisgubi gudigusmaladi daggarmalad iglesiamargi Biblia sogedba ibmar odurdaglenasuli. Aagala emar sunnad wisgubi guarmalad, igi nue Bab Gardagi ibmar soglenanai. Degsoggu Jehová wemar bendasad nabir e igar sunsoged balamimalaga.

Dulemar inniggigwad Bab igar wisgubi gusmaladi nueggwa Biblia durdasmalad. Igi emi anmar Biblia igar durdagge, igar niggagwa, ebbenne dulemar Biblia durdasmaladi deyob durdasmarmogad, wemala anmar idusmaladid. Biblia durdagbuggwa ibmar soggwen Bibliagi aggu iddononimardibe Bibliagi baidsig amisdamarbalid mag iddogega nue ibu obarnai, dagnonimalale bela nabirbi sognai, narmasdamalad. Degsoggu na emar binsaedba ibmar sogsasurmalad, degi nabir balaminonimalad igi Babdummad nuga, ibua Bab Reino, yoogidse Bab ibu dulemarga imaggoe geb igi nabbaneg imagbaloe, dule burgwisar igi gusdae, geb burgwismaladi yoogidse gannar durgudamarbaloe. Weyob ibmar durdasmaladbali iglesiamargi nodmalad, ar dagnonimalad noar emar odurdagdidii, geb ibmar nuegan imagdidisurmarbali (Juan 8:31, 32).

1879 gine mag iddononimalad bela neg dirbimaggar Bab igargi sunmagged abelege. Aa birgagi La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová onodmalad, aadaggale we garda anba mimilenaid. Emi iba 230 gwena mergu neggweburmar nanaidgi, geb 600 gayamar aggar aggar anmar Bab igargi sunmagdidiid. Weyob Bab igargi sunmagledisulinad.

  • Cristo burgwisad sorba ¿igi dulemar Bab igar imadmala?

  • ¿Igi Jehovági sunmagmalad Bab igar sunsoged balaminonimala?