Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

¿Yoogidse igi neg guodibe?

¿Yoogidse igi neg guodibe?

¿Neg...

  • ... weyob nai gudodibe?

  • ... agga bur bule isgudodibe?

  • ... nugudodibe?

 BIBLIAGI SOGLENAID

“Babdummad we dulemarga bela ibyanis elioed. We dulemar bar burgosurmalad. Babdummad boed ega obelobaloed, degine, buggib iddoged ega obergubaloed. Deginbali, we dulemar nunmagged bar iddogosurmarbalid, ar ade bela ibmar iduarmalad bergusad.” (Apocalipsis 21:3, 4, Bab Dummad Jesucristoba Igar Mesisad Garda, e narmagleged wis ogwalesad.)

¿IBIGALA BE WE IBMAR WISGUED ABELEGE?

Be yoogidse arbaed nued nigguega (Isaías 65:21-23).

Mer bar be uweledii, geb wiledii gubaliga (Isaías 25:8; 33:24).

Be, gwenadgan buraggwa, geb ayamar buraggwa yeer iddodii sadegu gudiguega (Salmo 37:11, 29).

 BIBLIAGI IBMAR SOGLENANAID ¿BULE NABIRDIBE?

Bibliagi ibmar soglenanaid gaggansur nanaed, ibmar sogbo anmar daggoena:

  • Ar Babdummaddi bela nabir ibmar imagged. Bibliagine soglenaid Jehovábii ‘Babdummad’ maye, aagala bela nabir ibmar imagged (Apocalipsis 15:3). Degsoggua Babdummadbii nabir anmarga neg onudaggoed. Bibliagi soglenaid, ‘Babdummadgardi, bela ibmar nabir guedbiyeʼ (Mateo 19:26).

  • Babdummad igi ibmar imaggoye sogsa, imaggedsegoed. Aagala Jehová yeer iddodagoed yoowedse burgwismalad oduloder (Job 14:14, 15).

Bibliagi soglenaid ebbenne Bab Massi, Jesús, dulemar wile daggedbali, dulemar boni nigmalad onudagdi gusye (Marcos 1:40, 41). Igi Jehová, dulemar bendaggebier iddomai, aayobi Jesús, dulemar bendaggebier iddosmogad (Juan 5:19).

Degsoggua anmar nue wisid Jehová, Jesúsbogwa nue abemalad anmar yoogidse yeer iddodii gudiguedi (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

 WE IBMARGI BINSAO

¿Igi Babdummad anmarga neg nudaggoe?

MATEO 6:9, 10 gi, geb DANIEL 2:44 gine we igargi sunmaglenaid.