Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

¿Doa nue nabbaneg idumai?

¿Doa nue nabbaneg idumai?

¿Be sogsale...

  • ... Babdummadye?

  • ... dulemarye?

  • ... dule baid gumaye?

 BIBLIAGI SOGLENAID

“Bela dulemar we nabneg naidgi bugmaladi nia sagla sogedba gudidimalad.” (1 Juan 5:19, Bab Dummad Jesucristoba Igar Mesisad Garda, e narmagleged wis ogwalesad.)

“Babdummad Massi wese sanar gunoniggid, adi nia ibmarmar saed obelogegar.” (1 Juan 3:8.)

¿IBIGALA BE WE IBMAR WISGUED ABELEGE?

Be wisguega ibigala nue neg isgus nai (Apocalipsis 12:12).

Be wisguega neg isgusnaid anba nuguedsegoe (1 Juan 2:17).

 BIBLIAGI IBMAR SOGLENANAID ¿BULE NABIRDIBE?

Bibliagi ibmar soglenanaid gaggansur nanaed, ibmar sogbaa anmar daggoena:

  • Nia bar nabbaneg oisgunai guosulid. Jehová bad na igar amisad Nia mer bar neg semai guega. Nia neg oisgusad onuguegala Babdummad sogmaid, “Jesús [...] burgwed igar semaid e dummad obelog[oye]. We [...] Satanásye nugad” (Hebreos 2:14).

  • Babdummad, Jesucristo onugsasad nabbaneg idumai guega. Jesúsdina dule isganasulid, Niadina dule isganad, na eginbi binsadaed. Babdummad sogsad igi Jesús nabneg idumai gudoe: “Dule wileged nue wile dag[g]oed [...]. Mesagwar imaglediidgi dule onogoed, sabsur imaglediidgi dule ono[bal]oed” (Salmo 72:13, 14).

  • Babdummad gaggansaosulid. Bibliagi ise sogar naid: “Geg Babdummad gaggansaed” (Hebreos 6:18). Babdummad sogsasundibe, an ibmar soggwen imaggoye, imasdaed (Isaías 55:10, 11). Aaga sogmaid, “Nia sagla we nabneg dummadga gudiid, onoleg[o]ed” (Juan 12:31).

 WE IBMARGI BINSAO

Nia onolesar ¿igi nabbaneggi neg gudodibe?

SALMO 37:10, 11 gi, geb Apocalipsis 21:3, 4 gine we igargi sunmaglenaid.

NABBI WISGUEGA

BABDUMMAD IBMAR NUEGAN SOGMAID

¿Igi Jehová nabbaneg imaggedgi binsamai?

Bibliagi soglenaid, ibiga Babdummad nabbaneg nasisa, sanawa neg nuguoe, igi yoowedsega nabbaneg guoe, dulemar nabneggi buggumaloed igi gudigudmaloe.