Yaba nanaid daggega

¿Doa nue nabbaneg idumai?

¿Doa nue nabbaneg idumai?

¿Be sogsale...

  • ... Babdummadye?

  • ... dulemarye?

  • ... dule baid gumaye?

 BIBLIAGI SOGLENAID

“Bela dulemar we nabneg naidgi bugmaladi nia sagla sogedba gudidimalad.” (1 Juan 5:19, Bab Dummad Jesucristoba Igar Mesisad Garda, e narmagleged wis ogwalesad.)

“Babdummad Massi wese sanar gunoniggid, adi nia ibmarmar saed obelogegar.” (1 Juan 3:8.)

¿IBIGALA BE WE IBMAR WISGUED ABELEGE?

Be wisguega ibigala nue neg isgus nai (Apocalipsis 12:12).

Be wisguega neg isgusnaid anba nuguedsegoe (1 Juan 2:17).

 BIBLIAGI IBMAR SOGLENANAID ¿BULE NABIRDIBE?

Bibliagi ibmar soglenanaid gaggansur nanaed, ibmar sogbaa anmar daggoena:

  • Nia bar nabbaneg oisgunai guosulid. Jehová bad na igar amisad Nia mer bar neg semai guega. Nia neg oisgusad onuguegala Babdummad sogmaid, “Jesús [...] burgwed igar semaid e dummad obelog[oye]. We [...] Satanásye nugad” (Hebreos 2:14).

  • Babdummad, Jesucristo onugsasad nabbaneg idumai guega. Jesúsdina dule isganasulid, Niadina dule isganad, na eginbi binsadaed. Babdummad sogsad igi Jesús nabneg idumai gudoe: “Dule wileged nue wile dag[g]oed [...]. Mesagwar imaglediidgi dule onogoed, sabsur imaglediidgi dule ono[bal]oed” (Salmo 72:13, 14).

  • Babdummad gaggansaosulid. Bibliagi ise sogar naid: “Geg Babdummad gaggansaed” (Hebreos 6:18). Babdummad sogsasundibe, an ibmar soggwen imaggoye, imasdaed (Isaías 55:10, 11). Aaga sogmaid, “Nia sagla we nabneg dummadga gudiid, onoleg[o]ed” (Juan 12:31).

 WE IBMARGI BINSAO

Nia onolesar ¿igi nabbaneggi neg gudodibe?

SALMO 37:10, 11 gi, geb Apocalipsis 21:3, 4 gine we igargi sunmaglenaid.