Yaba nanaid daggega

¿Dulemar burgwismalad gannar durgudamalodibe?

¿Dulemar burgwismalad gannar durgudamalodibe?

Be sogsale...

  • ... durgumaloye.

  • ... durguosurmarye.

  • ... wissurmoye.

 BIBLIAGI SOGLENAID

“Babdummad yoedse dulemar [...] gannar [o]durguoye.” (Gusmalad 24:15, Bab Dummad Jesucristoba Igar Mesisad Garda, e narmagleged wis ogwalesad.)

¿IBIGALA BE WE IBMAR WISGUED ABELEGE?

Be gwenad be ib wargwengusale mer bar be dogdar buggib binsadii guega (2 Corintios 1:3, 4).

Mer bar be burgwed dobgudii guega (Hebreos 2:15).

Yoowedse be gannar nabir be gwenadgan burgwismalad wegine dagbaliga (Juan 5:28, 29).

 BIBLIAGI IBMAR SOGLENANAID ¿BULE NABIRDIBE?

Bibliagi ibmar soglenanaid gaggansur nanaed, ibmar sogbaa anmar daggoena:

  • Babdummad bela ibmar dula urbisadid. Bibliagi soglenaid Jehová sogedba “anmar dula gudi[ye]” (Gusmalad 17:28). Ar Babdummad, dulemar urbisad soggua, nabir gannar dulemar odurgubaloed.

  • Ebbenne bad Babdummad dulemar odurgusbalid. Bibliagi soglenaid ebbenne ebaabag mergu dulemar burgwismaladi gannar odurgulesmarye (nusgana, sergana, massergana, geb omegana). Abar dogdar suiddii burgwis megwissurmalad. Wargwendina ibabagge burgwarmai gusad sorba odurgulesad (Juan 11:39-44).

  • Babdummad gannar dulemar odurgubaloed. Jehová burgwed igar mesissulid, aagala, Jehová, dulemar burgwed abesulid (1 Corintios 15:26). Degsoggua, Babdummad burgwed obergubied, aagala gannar burgwismalad odurguoed. Babdummad dulemar burgwismalad iemasulid, gannar odurguoed nabbaneggi gudigumalaga (Job 14:14, 15).

 WE IBMARGI BINSAO

¿Ibigala anmar seredguddae, geb burgwiddabali?

GÉNESIS 3:17-19 gi, geb ROMANOS 5:12 gine we igargi sunmaglenaid.