Yaba nanaid daggega

Índice daggega

48: Ibu Gabaón dorgan imasa

48: Ibu Gabaón dorgan imasa

CANAÁN neggweburmar bukidar Israel dulemarbo urwenasoggar gunanai. Emar nakoye binsananai. Aukine Gabaón neggwebur ginmaladi deyob binsasurmala. Emardi wisi Bab Dummad Israel dulemar bendakmai, geb Bab Dummad bogwa budar urwemala. Agala, ¿be wisi ibu Gabaón dorgan imasmala?

Neggwebur dikasulidgi mai danikiyob dakle na imasmala. Degsoggu abar mor achirmakar yosmala geb sanda nunukwa yosmar bali. E molimar birgi sagu nunugan semamai geb madu dutusulid semamabali. Degidgi Josúes nadmala geb ega sogdapmala: ‘Anmar dikasur danimala, ar anmar bemar Bab Dummad Jehovásik ibmar itosmala. Anmar itosa ibu ibmar bemarga Egiptogi imasa. Degidgi anmar dummagan anmarga sogsamala, ibmar gulleged guakwa urbemarye sedega geb weyob bemarga sogoye: “Anmar be maimarye. Bemar anmarga sogmala, anmarbo urwosurmarye.” Bemar dakena, dikasur anmar danikid bali anmar mola ber nungusnanaed, geb madu anmar ib ber dutusur gusnanabalid.’

Josúe geb bamalad dummaganmala, Gabaón dorgan nabir sunmakgwisye bimala. Agala ega sogsamala emarbo urwosurmarye. Auki ibbagwad sorbali dakarmala Gabaón dorgan itaka mamaina.

Josúe emarse egichali: ‘¿Ibigar bemar anmarga sogsamala anmar dikasur daniye?’

Gabaón dorgan abin ega sogdemala: ‘Ar anmarga soglesad bemar Bab Dummad Jehová sogsaye bemarga bela Canaán neggwebur ukoye. Degsoggu bemar anmar oburgwed anmar dobmalana.’ Israel dulemar na sogsad bali imasmala, geb Gabaón dorgan oburgwichurmala. Aa anale, emarga arbaedga imasmala.

Rei Jerusaléngi maidi sae itoge Gabaón dorgan Israel ginmaladbo igar nudasad bali. Degsoggu bamalad reimar ebakegwadga soge: ‘Dagmala geb bemar an bendakdamala Gabaón neggweburbo urwega.’ Geb reimar eataledi emidi Gabaón ginmaladbo urwenadmarsunna. ¿Bule Gabaón ginmalad nue binsaed nika ibmar imasmarsunna, Israel dulemarbo igar nabosgua? Anmar dakoena.

Josué 9:1-27; 10:1-5.

Josúe Gabaón dorganbo gunaid


Egislenaid

  • ¿Ibug Gabaón dorgan bamalad Canaán neggwebur Gabaón waliksaar bukmalad bogwa akala?
  • Sobaled be dake. ¿Gabaón dorgan ibu imaknanai, geb ibigala?
  • ¿Ibu ibmar Gabaón dorganga saosurmarye, Josúe geb Israel dummagan sogsamala, auki ibba gine, ibu wisguarmala?
  • ¿Igi ibmar guchuna neggwebur bamaladgi reig mamaid wisguarmargu Gabaón dorgan Israel dulemarbo igar nudasmarye?

Bamalad egislenabalid

  • Absoge Josúe 9:1-27.

    Jehová, Israel dulemarga sogsa “bela neggweburmargi dulemar bukwadi obelomaloye”. Aukine, Gabaón dulemar obelolechulid bali, ¿dule igi daedi Jehová na oyosa? (Jos. 9:22, 24; Mat. 9:13; Hech. 10:34, 35; 2 Ped. 3:9.)

  • Absoge Josúe 10:1-5.

    ¿Igi emi ibag Gabaón ginmaladyob dae “dulemar bukidarad” na oyomala, geb aa ulale e istarmalad igi imake sogdamaloe? (Jos. 10:4; Zac. 8:23; Mat. 25:35-40; Rev. 12:17.)