Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

35: Jehová e igarmar uksad

35: Jehová e igarmar uksad

NII warbo guchaar Egiptog nosad sorbali, Israel dulemar Sinaí yarse owarmasmala, we yar Horebye bilebali. We yargi Jehová, Moisésga gagan darbali sunmasa. Bela neggwebur wegi ambakgunoniki, geb ichesaar gudigusmala.

Moisés yarbirse nakwisgua, neggwebur dina urba abitobukwa. Degine Jehová, Moisésga soge, Israel dulemar E sogedba damalad abeye geb E neggweburga gumalad. Moisés aideargua, Jehová ibmar sogsad Israel dorganga bela sognoniki. Geb bela sogmala Jehová sogedba damaloye, ar e neggweburga gubimalad.

Jehová emisgindi ibmar geger dakleged imasa, yar birgi waa ainakweg imasa, geb imasbali mar dummagan goledi. Degine neggweburga sunmasbali geb emarga soge: ‘Ani an Bab Dummad Jehová, Egipto neggweburgi bemar onosadi.’ Geb emarga we igar uksa: ‘Mer ibmar baigan na bab dummadga imakmalo, unnila ansebi gormalo.’

Bab Dummad Israel dorganga bamalad igar sogbakebak uksa bali. Neggwebur bela bela dobed. Moisésga sogmala: ‘Bur be anmarga sunmake, ar anmar dobe itoge, abakar Bab Dummad anmarga sunmakalir anmar burgwidele.’

Akwa egi ibmar narmaklesad

Beeche gine, Jehová, Moisésga soggarbali: ‘Yarbirse be nakbali. An beg akwa matargwagwad gwabogwa ukoe, agine an igarmar narmasa neggwebur eba daega.’ Degsoggu Moisés gannar yarbirse nakwis bali. Yar birgi 40 día gudigusa, aa gine osedosdae geb oiboardabali.

Bab Dummadi igarmar bukidar e neggweburga mesisa. Moisés we igarmar narmade. Bab Dummad amba Moisésga akwa matargwagwad gwabogwad ukde bali. Agine Bab Dummad e neggweburga 10 mergu igarmar narmsa. We igarmala bilemala Igar Sogambegid.

Moisés Sinaí yar birgi gwichid

We Igar Sogambegidi igar nue abelemaladi. Aukine amba deyob gumarmoga bukidar igarmar bamalad Bab Dummad Israel dulemarga uksadi. Soggwen we igala soge: ‘Be Bab Dummad Jehová be sabguo bela be gwagegi, bela be binsaedgi, bela be sangi, bela be ganguedgi.’ Geb baid dina soge: ‘Dule baid be sabguo na be sabgueyob.’ Bab Dummad Machi, Jesucristo, sogsa we igar sogbogwad Bab Dummad na e neggwebur Israelga uksadi, bur igar dummaganye. Sorbali anmar bur bule durdakoe Bab Dummad Machisik geb e ibmar odurdaksad siki.

Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18; Mateo 22:36-40.Egislenaid

 • Nii warbo guchaar Egiptog nosmalad sorba Israel dulemar, ¿bia ambakgunonimala?
 • ¿Ibu Jehová abege neggwebur imakedi, geb igi sogsamala?
 • ¿Ibig Jehová, Moisésga akwa matargwagwad gwabo uksa?
 • ¿Ibu igarmar Jehová amba Israel dulemarga uksabali Igar Sogambegid uksagu?
 • ¿Biti igarmar sogbogwad bur igar dummaganye Jesucristo sogsa?

Bamalad egislenabalid

 • Absoge Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18, geb 31:18.

  ¿Igi Éxodo 19:8 anmar bendake, mag ito guega ibu obare Babga san uked? (Mat. 16:24; 1 Ped. 4:1-3.)

 • Absoge Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18, geb Mateo 22:36-40.

  ¿Igi cristianomar na oyomala Jehová sabmala geb dule bamalad sabmar bali? (Mar. 6:34; Hech. 4:20; Rom. 15:2.)