Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

An garda Bibliag sunmagged

Parte 1: Ibmar obinnileded, Dii Dummad wisache

Parte 1: Ibmar obinnileded, Dii Dummad wisache

¿Doa nibneg geb Napanega obinnisa? ¿Doa Dad naidi obinnisa, Nii geb niiskwamar, geb bela bukidar we Napaneggi ibmar nikadi? Biblia weg ibmar egislenanaidgi sunmaknai, nuekwa sognai, soge Bab Dummadi bela we ibmar obinnisye. Aa gala we garda gebe gine sunmade, gebe ibmar obinnileded gine.

Anmar durdakoe, Bab Dummad gebe obinnisa dule burbarmalad egimaladi. Wemala, angermala. Aukine Napaneg dina dulemar gala obinnilesa. Aa gala Bab Dummad imasa machered ome bogwa, onugsalesmala Adán geb Eva, geb wemar neg yeer daklegedgi ogwichilesmala. Ar burgwega obinnilechurmarsoggua, Bab Dummadba ibsachurmalad bali, emidi burgwemarsunnoe.

Adán obinnilesad akale geb Dii Dummad wisache, belagwable nasa 1,656 año. Aa ibagangi bukidar dulemar isganagana gudigusmala. Nibneggi, Satanás geb angermar isganamar gudimalana. Napaneg gindina, gudigusmala Caín geb bukidar dule bamalad isganagan; aamar abargine gudigusmarbali dulemar yeer gangued nikmaladi, aulale dule bamalad bogwa akarmalana. Aukine dule nuegana Napaneggi amba gudigusmarmoga… Abel, Enoc geb Noé. We Parte UNO gine anmar absogoe, bela we dulemar siki geb ibmar gusmalad siki.

Edengi ibmar durgan gunanaid