Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

 SECCIÓN 7

Igi mimmi odurdaglegoe

Igi mimmi odurdaglegoe

“Emi ibagi, we gayaburba an bemarga sognaid, nue be gwage ulubgi be sedii imagmalo. We gayaburbamar, be mimmigangala, be gannar gannar sogdii nanamalo.” (Deuteronomio 6:6, 7)

Jehová, dulemar urbisgua sogsad, babgana, mimmigan aggoedye (Colosenses 3:20). Baba, bee be, Jehová igargi mimmi odurdaggoedid, mimmi dunguder nabir dule nuedga guega (2 Timoteo 1:5; 3:15). Alamaggo, wisguega be mimmi gwage ulubgi bur ibu ibmargi binsadidae. Auggine bee be, be mimmiga nued damogar gebed, nabir be mimmi be daedba nued damogaga. Be, Bab igargi be mimmi odurdagbiele, be insogi be Bab igarba ibmar imagdiir gebed (Salmo 40:8).

 1 BE MIMMIBO SUNMAGDAO

BIBLIAGI SOGLENAID: “Bemar ibmar sogleged iddogega bela guaggwaa gudii gumalar gebed. Be sunmaggeddi [...] na be bargamalar gebed” (Santiago 1:19). Be abesulid be mimmi begi ibmar oduggudi gued. Aaga nue abelemogad mimmi bega ibmar soggalile nueggwa abin iddosi gumogad. Mimmi nabir nuedgi bebo sunmaggega mer urwedgi abin imagdao (Santiago 3:18). Be mimmi daggele be urwedgi e abin imagdae bar bega ibmar sogbisur gudagoed. Degsoggu mer gwae gwae abin isdar iddogo, be mimmiga sogo, an beba yeer iddodaye (Mateo 3:17; 1 Corintios 8:1).

WEYOB BE NABIR IMAGGED:

  • Be mimmi bebo sunmagbi gualile, nue abin iddodao

  • Mer unnila igar aburnairbii be mimmibo sunmaggo, bali bali mimmibo sunmagdao

2 NUEGGWA IDDOGO, IBU BEGA SOGBI GUDANIGGI

BIBLIAGI SOGLENAID: “Dule gayaburba iddogedi ibmar nuegan amied” (Proverbios 16:20). Unnila binsa iddogedbii unnisulid, nue wisgued abeleged, be mimmi igi gwage ulugbi neg iddodii, ar inbaggwa mimmigan yogsaar ibmar sogdamalad, inbaggwa gadi ibmar obulodamarbalid. “Yogasaar gwen ibmar iddossuli emar abinsaele, binsaedsulidalegedid.” (Proverbios 18:13.) Degsoggu mer gwae gwae be mimmi abin sae iddodao (Proverbios 19:11).

WEYOB BE NABIR IMAGGED:

  • Be mimmi beg ibmar soggalile, mer yog abin imaggar sao, bin iddodagolo, mer abin binnasur gudadabalo bega ibmar noar soggalir

  • Ebinsao, bibbigwaunni igi be iddosdamoga, geb ibu ibmar bur be binardabalina

 3 IGAR SOGGWENNA AMIMALO

BIBLIAGI SOGLENAID: “Massi, be bab be unaed nue be iddogo. Be nan be odurdaggedba be dao” (Proverbios 1:8). Jehová sogsad baba, nanbogwa mimmigan idudii gumaloye. Degsoggu ebobela na mimmigan odurdagmaloed mer ibgwensur emar imagdi gumalaga, geb serganba damarbaliga (Efesios 6:1-3). Mimmigan mag dagdamalad, bemar na “yobbira binsa[malar]” (1 Corintios 1:10). Degsoggu bemar na yobbira binsasurmalale, mer mimmigan asabin urwedamalo, bemar degi daele, mimmigan bar bemarba ibmar sabisur gudamarmogoed.

WEYOB BE NABIR IMAGGED:

  • Igar amimalo igi bemar na mimmigan unaoe

  • Be abirgin beyob mimmi unabisulile, mer abin urwo, nueggwa iddogo

 4 IGAR NIGGAA IBMAR IMAGMALO

BIBLIAGI SOGLENAID: “Igar inniggigwadgi mimmigan be odurdagge” (Proverbios 22:6). Be abegele be mimmi dule nuedga gued, mer igar sadde ibmar imaggo. Igar amigo, igi mimmi odurdaglegoe, sun bibyolebalid (Salmo 127:4; Proverbios 29:17). Bibyogedbi unnisurbalid, ega nueggwa sogbalo, ibiga deyob ega igar mesilesa (Proverbios 28:7). Be mimmi odurdaggo Bab garda binar guega, odurdagbalo nueggwa wisguega, ibiga Bibliagi binsaed nuegan nanai (Salmo 1:2). Degiile mimmi wisguoed, biddi ibmar nuedi, geb biddi ibmar isganabali (Hebreos 5:14).

WEYOB BE NABIR IMAGGED:

  • Mimmi odurdaggo wisguega, Babdummad e dagmai, geb mer Bab bengudii gubaliga

  • Mimmi bendaggo melle galagwensur gudiguega, mer Internetgi ibmar isgana daggega, mer celularba isganamarse binsaed galebaliga. Odurdagbalo, mer serganse galagwensur imaglegega

“Igar inniggigwadgi mimmigan odurdag[malo]”