Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

 SECCIÓN 6

Goe gwalulenoniggile ibmar gwagdedaed

Goe gwalulenoniggile ibmar gwagdedaed

“Anmar mimmigan niggadi, Bab Jehová anmarga ugsad.” (Salmo 127:3)

Dulemar gebbe goe niggusale yeer iddodamalad, auggi arbaed dummad nosdabalid. Goe aggwedi ibigwensursurbalid, ar dule ogabsur imagdaed. Mimmi aggwedba dule nueggwa obunnosulidba negyaggi sun urwed nodsunnoed. Degsoggu ebobela igar amimalar gebed nabir goe aggwemalaga, geb emarmoga mer na gi bangumarmogaga. Bemar gebbe goe nigguele, ¿Bibliagi igarmar mamaid igi nabir bemar bendasale?

 1 IBMAR BEGA GWAGDOED

BIBLIAGI SOGLENAID: “Sabguedi, weyobid: na urwed bargaed, nued binsaedgi dulemar bendagged, [...] geg eginbi binsaed, geg gwae gwae urwed” (1 Corintios 13:4, 5). Ome gebbe goe nigguele, na goe aggwedginbi binsadoed. We ibmarbali massered sun ieled na iddogeled, degsoggu ome ieged abelesulid sun massered binsadagoe, andi meledsunye. Nuedgi ome suiga na sogoed, be sulile an gussulirye, be goe aggwedgi nue an bendagmogaddeye.

“Bemar, masserganmo, [...] be ome be nue aggwemar.” (1 Pedro 3:7.) Massered, gebbe be babga guele, mer iego, emidi be ome bur goe aggwedgi arbadoed, sunna aaba geggus iddodaged, sur iddodagodibe, wile iddodagodibe. Sun aaba bega ibmar abbur soger soged, mer abin gwae gwae sae iddodao, ar “dule na e gwage bargaed nigga gudigued” bur nuedid dule gwae gwae sae iddodaedba (Proverbios 16:32). Nueggwa dagdao, ibiga be ome deyob iddoge, ome bendagdabalo (Proverbios 14:29).

WEYOB BE NABIR IMAGGED:

  • Babganga: Goe aggwedgi be ome bendaggo. Anba muddiggile bendagbalo. Mer bar doggus ibmar baid imaggo, be ome bendaggedgi bur binsadao, goe aggwedgi bur binsadabalo

  • Nanganga: Be sui beg soggalile, an beg goe aggwemogoye, mer surye ega sogo. Beyob goe aggwesulile, mer ese urwebalo. Ega sogo, igi nueggwa goe aggwelege

 2 MER NA GI BANGUMALO

BIBLIAGI SOGLENAID: “Ebogwadi, san wargwennagwadga gunoniggoed” (Génesis 2:24). Bemar, goe niggus inigwale, mer iemalo, bemar anba na gi bangued abelesurmalad. Alamagmalo mer na gi bangumalaga.

Be sui be bendagbiele, mer surye ega sogo, ega be nuedye sogdaele, we igar nuedid, ar “ina nuedyob gued” (Proverbios 12:18). Be omega sogo nue an be abeye, be sadder an gussulirye, be nue an bendagdibarye (Proverbios 31:10, 28).

“Melle begadbi ibmar nued imaggedgi be binsamalo. [...] Aimar baigangi be binsamarmogoed.” (1 Corintios 10:24.) Nueggwa be abirginga ibmar imagdao, mer basur be abirgin daggo. Iba amidao be abirginbo sunmaggega, nueggwa abin iddodabalo. Be bogwad bebo gabbi gualile, mer beginbi binsadao. Ar Bibliagi soglenaid: “Mer bemar na be gorsuli gudiigumalo. Degi inigwele, ar bebogwa na be Babdummadse gorbied ular, gaddig ise bagagwar gudii imagbied ulale, na be igar nabosmalardi, nabirdo” (1 Corintios 7:3-5). Mer binge we igargi sunmagmalo. Mag bemar iddogele wis ibmar gwagsa, bemar na gadi binar gumaloed.

WEYOB BE NABIR IMAGGED:

  • Mer be bogwadbo sunmagsur guo

  • Be abirginga wis regalo imagdao, degiile mag dagmogoed be nue e binale

 3 GOE ODURDAGGO

BIBLIAGI SOGLENAID: “Be bibbigwaunni Babdummad Garda Islidiggid Maid be wisi gudiid. Ar we gardade sunna igar abonolegedsig [...] ibmar wisi be imagged” (2 Timoteo 3:15). Mimmi odurdaggega igar amigo. Ebinsao, mimmigan gwae gwae ibmar durdagged. Anba yoo gwalulegerbela bad be sunmagged iddomadaed, be iddosale, sun bilumagged. Gwalulesad aggale ega garda absoged nasido, aggarsulid anba aggu be iddoger, degiile dungusale gadi garda binar guoed.

Mer binsao anba goesoggua, an, Babdummadgi ega sunmaggosurgwerye. Be goebo Babse gordabalo (Deuteronomio 11:19). Be, be goebo dodoalile, Babdummad ibmar imasadgi ega sunmagdao (Salmo 78:3, 4). Dungumaidbali, be mimmi dagdagoed be bela belad Jehová binale, degsoggua bela bela Jehová binar gumosunnoed.

WEYOB BE NABIR IMAGGED:

  • Jehovága sogo, anga binsaed dagye, nuedgi mimmi odurdaggega

  • Bibbigwa igar nuegangi odurdaggo