Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 LECCIÓN 4

E bab, Jehovábo eba yeer iddosmalad

E bab, Jehovábo eba yeer iddosmalad

Jefté ¿ibu Jehovága soggwissi?

Jefté bunologa beedse gusanad, auggi e babba igar imasad

¿Be dagsa weg sobar naidgi bunolo bibbi siid?... We bunolo, Jefté bunolod. Bibliagi we bunolo nug soglenasulid, auggi anmar wisid, Jehová, we bunolo ibmar imasadba yeer iddomai gusa, e bab eba yeer iddodii gusmogad. Anmar daggoena, ibu ibmar anmar we bunologi, geb e bab Jeftégi durdaggoe.

Jefté, dule nuedinad, Jehová igargi na bunolo odurdagdii gusad. We dule yeer gangubalinad, nuedgi baigan idudii gusbalid. Aaga Israel dorgan ega sogsamalad, anmar, anmar isdarmaladbo urwenader, bee be anmar idugoye.

Jefté, Babse godsad, urwenader nabir naggwega. Jehovága sogsad, be an bendasale, an naggwis daniggile, doa dule inso gebbe an neggi nodagoe, aa dule an  bega uggoye. We dule tabernáculogi arbadii gudbaloed. Aa unni tabernáculo sii gusad dulemar aagi Babse gormalaga. ¡Jefté un naggwisad! Gannar negse danigua, be wisi ¿doa inso Jefté abin noali?...

¡E bunolo inso abin noalid! Jefté, mimmigan bamalad saddenad; emisgi Jefté na bunolo barmige dagledasunnoed. Degsoggu, Jefté bela beladse buggib binsaded, auggi geg bar aggar imagbalid, ar bad Jehovága sogsanad edega we ibmar imaggoye. Degsoggua e bunolo ega yog sogarmogad, baba ebinsaoye, bad be Jehovága deyob sogsasoggu, aaba ibmar imaggoye.

Jefté bunolo ayamar birga irba ese arbidamalad

Jefté bunolo nue gwage nunmag iddomoganad. Tabernáculogi gudigudosoggu sui nigguosulinad, mimmigan nigguosurbalinad. Auggi e bab ibmar sogsadba ibmar imagbisoggu, geb abebarsoggu Jehová yeer iddomai guedi, sui nigguedgindi bar binsassulid, mimmigan nigguedgi bar binsassurbalid. Degsoggu tabernáculose nadsunnad, bar e neggindi gudigussulid.

¿E bab eba yeer iddosdibe; Jehová eba yeer iddosmodibe?... ¡Aye! Be, Jefté bunoloyob be babba igar imagdamogale, geb be Jehová nue sabbalile, nabir be sergan beba yeer iddodii gusmogaled, geb Jehová beba yeer iddoma gusbaliled.