Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

 LECCIÓN 1

Ibmar dugguarmainad wisgulesad

Ibmar dugguarmainad wisgulesad

¿Dule bega sogdimoga, an bega ibmar sogoed, mer emarga sogoye?... * Weyob dule bega sogsale, ibmar duggualed bega sogsad. Biblia, ibmar dugguarmainadgi sunmagnamogad, we ibmar durdagged abeleged, aa ibmar bilenaid, “Bab igar dugguaggwamaid[ye]”. We igar Babgadid, aaga dulemar we ibmar wissulinad. Ángelmar we ibmar wisgubimarmoganad. ¿Ibu ibmar dugguarmaina, be wisgubimoga?...

¿Ibu ibmar ángelmar wisgubi gunana be dagge?

Ebbenne Babdummad, dulemar warbo obinyisad. Be wisi ¿igi nugmalana?... Massered, Adán; omedina, Eva. Babdummad wemarga neg yeer dagle imasanad, we neg Edénye nuganad. Adán, Evabo Babba igar imasmalana na mimmigan buraggwa bela nabbaneg yeer dagle imagmaloenad, nabbaneg Edényob dagle guoenad. Nabbaneg yeer daglegedgi nabir sadegu gudigumaloenad, auggi deyob gussulid. Be wisi ¿ibiga deyob gussuli?

Adán, Evabo Babba igar imassurmaladba anmar emi ibagi neg yeer daglegedgi gudisulid. Auggi Babdi sogsad ibagwengi bela nabbaneg yeer dagle guoye, aagi bela dulemar sadegu yeer iddodi gudmaloye. ¿Igi nabir nabbaneg yeer dagle guoe? Dulemar we ibmar wissurmalanad.

Binna binna we ibmar wisgulemai guded. Jesús nabbanegse arbigua we ibmar dugguarmainadgi dulemarga sunmasad. Sogsad, we ibmar dugguarmainadi, Bab Reinoye. Aaga dulemarga sogsad, Babse goddemalale sogmaloye, be reino dagye. ¿Ibigala deyob sogsa? Ar we reino nabbaneg yeer dagle imaggoedid.

Neg yeer dagle guoedgi ¿be gudigubimoga?... Ebinsao, unnila dulemar Babba igar imagdimaladbii neg yeer dagle guoedgi gudigumaloed. Bibliagi dulemar Jehovába igar imagdii gusmaladgi sunmaglenaid. We gardagi aamargi sunmaglegoed, wisguega, igi anmar nabir wemaryob ibmar imagdi gusmogale. ¿Be wisgubie doamala?...

BIBLIAGI ABSOGO:

  • Colosenses 1:26

  • 1 Pedro 1:12

  • Génesis 1:26-28; 2:8, 9; 3:6, 23

  • Mateo 6:9, 10

  • Salmo 37:11, 29

^ parr. 3 Wegi ibmar soglenadabbi gudoedbali weyob puntomar buggwa be dagdagoed (...), aa mosale wis boo imagdao, ibmar egislenaid abin be mimmi nabir sogmogaga.