Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 LECCIÓN 7

Be dobe iddoalile ¿ibu be imaggoe?

Be dobe iddoalile ¿ibu be imaggoe?

Massigwa wegi siid be daggena. Walagwen siid, dobgusiiyob dagleged. ¿Be dobe iddodimoga?... Bela dulemar degi iddodiidbiid. Bibliagi soglenamogad, ebbenne Jehová aimar dule e iesayob dobe iddodidii gusmarmoye. Elías deyob iddodii gusmogad. Anmar daggoena, igi Elías gusa.

Jezabel, Elías oburgwebienad

Ebbenne Jesús gwaluleged iduale, Elías Israelgi gudigusad. Israelgi rey mai gusadi, Acab, Jehovága arbasulinad. Acab, e ome Jezabelbo, Baal na e babdummadyob imagdidii gusmalad. Aaga Israelgi dulemar, Baal, na e babdummadyob imagbuggwa gusmarmogad. Jezabel, reina isganansoggua bela dulemar Jehovága arbadidii gusmalad oburgwebienad, Elías oburgwebi gudibalinad. Be wisi, ¿Elías ibu imasa?...

¡Elías waggidded! Bule digga nade, yalagan sabbi saddedba naded. Aggwa dummad  ollor siid yabba duggudabbid. ¿Ibiga waggidde be soge?... Gwaggidedbali. Elías dobguedsulinad. ¿Be wisi ibigala? Ar Elías wisinad Jehová e bendaggoedina. Bad iduar Elías dagsabalinad, bule Jehová gangue. Aa unni Elías Jehovás godsagua, ega soo obaddedagega, Jehová nibneggi ega soo barmialid. Degsoggu Jehováde ¡sun Elías bendaggosurbalinsi!

¿Igi Jehová, Elías bendasa?

Elías, aggwa olloled yaba duggusigua, Jehová, Elíasga soged, ibu be weg imagsiye. Elías weyob Jehová abin sogsad, anbii an nabbi bega arbadi gusye, an walagwen gaamagdi gusye, geb an oburgwebimarbarye. Elías binsasanad bela Jehová sordagan oburgwilesmarye. Auggi Jehovádi Elíasga sogsad, anba siete mil mergu an sordagan bugye, mer dobguoye, an bega arbaed baid ugbaloye. ¿Igi Elías iddosdibe?... Elías yeer iddosar gebed.

¿Ibu ibmargi Elías, be odurdasa?... Sun ibagwengi be dobe iddodamogad, sun be binsadamogad, an walagwen alamagdiye. Auggi mer iego, be ayamala, Jehová sabeyobi be sabmarmogad. Mer iebalo, Jehová yeer gangued, Jehová be bendagmogoed. Be walagwen alamagnasursoggua, emidi ¿igi be iddosunna?...