Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Bab igargi be mimmi odurdaggo

Babgan, weg ibmar nanaidgi mimmigan odurdagmalo, Biblia igar durdagmalaga.

Onoded

Deuteronomiogi ibmar nanaid be bendaggoed be nabir nuedgi be mimmigan odunguega.

Ibmar dugguarmainad wisgulesad

Biblia, ibmar dugguarmaidgi sunmagnamogad, aa ibmar bilenaid, “Bab igar dugguaggwamaid[ye]”. ¿Ibu ibmar dugguarmaina, be wisgubimoga?

Rebeca, Jehová sogedba igar imasad

¿Igi anmar Rebecayob ibmar imagdii gusmogale? Anmar daggoena, ibu ibmar anmar Rebecagi durdaggoe.

Rahab, Jehová bengussulid

Ibu ibmar anmar durdagge, Jericó yaar gusgu, Rahab e gwenaganmar bendaglesadgi.

E bab Jehovábo eba yeer iddosmalad

¿Igi e bab Jehová sogsadba Jefté bunolo igar imasa? ¿Igi anmar nabir Jefté bunoloyob ibmar imasmogale?

Samuel, Jehová sogedba ibmar imasad

Bedina ¿igi ibmar imagmogoe? ¿Samuelyobi be ibmar nuegan imagdii gumogodibe?

David bibbisaar dobgussulid

Anmar Bibliagi absogoena durdaggega doa David bendasa.

Be dobe iddoalile ¿ibu be imaggoe?

Igi Jehová, Elíasga sogsa, Elías binsasgu, dulemar, an iesmar dagleye. ¿Ibu ibmargi Elías be odurdagge?

Josías, aimar nuegan niggusad

Bibliagi soglenaid massigwa Josías alamasye Jehová sogedba ibmar imaggega. Aimar nuegan amisadbali Josías nabir Jehová sogedba ibmar imasad.

Jeremías, Jehovági sunmagged indassulid

Jeremías, Bab igargi dulemarga sunmagdi gusgua, dulemar egi dodosmar inigwale, abin ulusmarbar inigwale, ¿ibiga Bab igargi sunmagged indassuli?

Jesús e serganba igar imagdii gusad

Inbaggwa ibgwensur gusurdaed serganba igar imagged. Jesús igi na e serganba igar imagdii, deyobi be nabir be serganba igar imagdii gusmogaled.

Doamar Jesús igargi sunmagged garda narmasmala

Anmar, dulemar ebaabaggi sunmaggoed, wemala Bab garda narmasmarmogad. Jesús gudigusgu, gudigusmarmogad, geb Jesús igargi sunmagged garda narmasmarbalid.

Pablo niga bibbisaar dobgussulid

We dule na e gilor bendasad. ¿Ibu imasa e gilor bendaggega?

Timoteo, dulemar bendagbidaed

¿Ibu be imasale nabir Timoteoyobi yeer iddodii gumogaga?

Bab Reino bela nabbaneg idusii guoed

Jesús nabbaneg idudele, ¿igi dulemar gudigudoe? ¿Be aagi gudigubimoga?