Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Babdummad ibmar nuegan sogmaid

 Lección 9

¿Igi neguyagi yeer iddodii gudigusmalale?

¿Igi neguyagi yeer iddodii gudigusmalale?

1. ¿Ibigala nue abelege dulemar na leygi niggumalad?

Jehová, anmarga ibmar nuegan sogmasoggua, abeged eyobi anmar yeer iddodi gudigumogad (1 Timoteo 1:11). Jehová abirgin niggued igar mesisadid. Dulemar na leygi niggusmalale nuedgi na mimmigan odungudmaloed, geb yeer iddodii gudigudmarbaloed. Geb gobiernomar igar mesismarmogad dule abirgin niggusale na nug mesnamaloye, anmar aabali igar imagged abelemogad. Lucas 2:1, 4, 5 absogo.

Jehová abeged dule abirgin niggusale mer bar na meddemalad. Jehová abesulid abirgin nigmalad na yardagdii nanamalad (Hebreos 13:4). Jehová isdar dagged dulemar na leygi niggumamaile na meddemalad (Malaquías 2:16). Nabir na meddemalagala, geb gannar abirgin baid nigguegala, dule wargwen negsidsigi dule baidbo galagwensur gudigusar gebed. Mateo 19:3-6, 9 absogo.

2. Massered, omebo ¿igi na aggwedii gumaloe?

Jehová imasad ome, masseredbo na bendagdii gumalaga (Génesis 2:18). Massered neguya seoedid, degsoggu massered, omega, geb mimmiganga mas amigoedid, geb Bab igargi na gwenagan odurdagbaloed. Degsoggu massered na eginbi binsadi guosulid. Massered, omebogwa na sabgudii nanamaloed, geb na ibgwensur imagdii guosurmarbalid. Nabir yeer iddodi gudigumalaga dule wargwen wis nosar mer na gannar gannar ibmar obardii gumalar gebed. Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33 geb 1 Pedro 3:7 absogo.

3. ¿Neg uyagi urwed yaisulile na meddemarsunnoe?

Mer neguyagi urwed yaisur guega na sabgudii gumalar gebed (1 Corintios 13:4, 5). Bibliagi soglenasulid urwed yaisulile na meddemarsunnoye. 1 Corintios 7:10-13 absogo.

 4. ¿Igi mimmigan gudigued Jehová abege?

Jehová abeged mimmigan yeer iddodii gumalad. Aagala Jehová burwiganga binsaed nuegan ugmaid, mimmiganga sogmaid babgan bemar odurdaggoye, babgan iddomaloye (Colosenses 3:20). Jehová abebalid mimmigan ega arbaed, geb e Massiga arbamarbalid, yeer iddodii gumalaga. Eclesiastés 11:9–12:1; Mateo 19:13-15 geb 21:15, 16 absogo.

5. ¿Igi nabir babgan mimmigan bendasmalale yeer iddodi gudigumalaga?

Babgan na mimmiganga mor baggoed, mas amigoed, geb na mimmiganga neg sobbaloed (1 Timoteo 5:8). Mimmigan odurdagdii gumarbaloed Babdummad sabgumalaga, geb Babdummadyob damarbaliga (Efesios 6:4). Babgan gadi Bab igar binarmalale, mimmigan gadi Bab igar binar gumarmogoed. Biblia sogedba mimmigan odurdaglegele, mimmigan nabir dulemar nueganga gumaloed. Deuteronomio 6:4-7 geb Proverbios 22:6 absogo.

Mimmigan nueganbi ibmar imagdiile, babgan mimmiganga soged abeleged bemar nued ibmar imagnaye. Mer mimmigan igar isganaba namalagala, inbagwen mimmiganga abbur ibmar soged abelebalid (Proverbios 22:15). Deginigwale sabsur imaggeddi abelesurbalid. Colosenses 3:21 absogo.

Jehovági sunmagmalad buggidar gardamar onimaid babganga, geb mimmiganga binsaed daggega. We gardamar Biblia igargi sunmagnanaed. Salmo 19:7, 11 absogo.