Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Babdummad ibmar nuegan sogmaid

 Lección 5

¿Igi Jehová nabbaneg imaggedgi binsamai?

¿Igi Jehová nabbaneg imaggedgi binsamai?

1. ¿Ibigala Babdummad nabbaneg nasisa?

Babdummad, ángelmar obinyisad e walig gudigumalaga. Adán, Evabodi nabbaneggi gudiguega obinyilesmalad (Job 38:4, 7). Jehová neg yeer daglegedgi, Edéngi, Adán ogwissisad (Génesis 2:15-17). Jehová abesbalinad Adán na e mimmiganmala sadegu nabbaneggi yeer iddodii gudigumalad. Salmo 37:29 geb 115:16 absogo.

Gebbeunni unnila Edénginbi neg yeer daglegenad. Adán, Evabo issesur mimmigan niggumaloenad nabbaneg enogega, geb binna binna bela nabbaneg yeer dagle imagmarbaloenad (Génesis 1:28). Degsoggu nabbaneggi dulemar buggwa gudoed, nabbaneg obelolegosulid. Salmo 104:5 absogo.

2. ¿Ibiga emi ibagi nabbaneg yeer daglesuli?

Adán, Evabo Bab igargi yolesmarsoggua neg yeer daglegedgi onolesmarsunnad. Aagala nabbaneg yeer dagle gussulid. Geg bar dulemar neg yeer dagle imagmalad. Degsoggu mag iddolleged ibigala Bibliagi soglenai dulemar isganagan yar ganonimarye (Job 9:24). Génesis 3:23, 24 absogo.

Degsoggu ¿Jehová bar dulemarga nabbaneg yeer dagle imaggosursunde? Ar Jehová gardi ibmar geg gued saddesoggua, geb ibmar sogsale imaggedsedabarsoggua gannar neg yeer dagle imaggedsebaloed (Isaías 45:18). Yoogidse Jehová imaggoed igi ebbenne Adán gudigusa, dulemar gannar deyob gudiguega. Salmo 37:11, 34 absogo.

3. ¿Igi gannar nabbaneg yeer dagle guoe?

Jesús, Bab Reinogi reyga sisoggua, aadi nabbaneg yeer dagle imaggoed. Jesús e ángelmar buraggwa guerra Armagedóngi bela Bab isdarmalad obelogoed. Sorbali, Jesús, Nia gugmagbaloed, ar we ángel isgana Bab igargi Adán,  Evabo obadsadid. Jesús, e sordagan bendaggoed mer aggar gumalaga. Sorbali nabbaneg yeer daglegedgi sadegu yeer iddodii gudmarsunnoed. Apocalipsis 20:1-3 geb 21:3, 4 absogo.

4. ¿Sanawa neg nuguoe?

¿Sanawa Babdummad neg nudaggoe? Jesús sogsad, Babdummad neg nudagsoggalir “igi neggudagoe”. Emi ibagi bela beladse neg gagales gunaid, deyob neg gunaidba mag dagleged ‘neg isgunaid berguedmosa’. Mateo 24:3, 7-14, 21, 22 absogo.

Birga miligwen Jesús neg idumai guoedgi binna binna neg nudagmai gudoed (Isaías 9:6, 7; 11:9). Jesús unnila reygarbii megosulid, sumo sacerdotega gubaloed, degsoggu nabir Bab sordaganga isgued osulobaloed. Jesús, Jehová nuggi bonigan osulogoed, dulemar bar seredguosurmarbalid, burgwed bergubaloed. Isaías 25:8 geb 33:24 absogo.

5. ¿Doamar nabbaneg yeer daglegedgi gudigumaloe?

Igar Iddoged Neggi, be dulemar Babga arbadimalad abingudagoed

Dulemar, Babba igar samaladi neg yeer daglegedgi gudigumaloed (1 Juan 2:17). Aagala Jesús e sordaganga sogsad dulemar odurdagnamaloye, nabir Babba igar imagmalaga. Emi ibagi Jehová millónba mergu dulemar odurdagnaid, nabir neg yeer daglegedgi gudigumalaga (Sofonías 2:3). Jehovági sunmagmalad Igar Iddoged Neggi durdagleged, igi massergan nued neg sedii gusmalale, geb igi omegan nued neg aggwedii gusmarmogale. Geb aagine Bab igar durdagmarbalid nued gudigumalaga. Miqueas 4:1-4 absogo.