Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Babdummad ibmar nuegan sogmaid

 Lección 4

¿Doagi Jesucristo?

¿Doagi Jesucristo?

¿Igi Jesús daedba ibgwensur ebo sunmasdamala? (MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16)

1. ¿Bia Jesús daniggi?

Jesús, nabbaneggi gwaluleged iduale ángelanad, babneggi gudiinad. Aagala Jesús anmarbo aggalad (Juan 8:23). Jehová, Jesús inso ibmar bamalad idu obinyisad. Bibliagi soglenaid, Jesús, Bab Massi “wargwenna[gwadye]”, ar webii Babdummad sunnad na obinyisad. Geb sorba Jesús, Jehová bendasad ibmar bamalad obinyega (Juan 1:14). Jesús, Bab gaya burba berbegedgi arbasbarsoggu aagala Bibliagi Jesús bilenabalid, “Gaya Burba”. Proverbios 8:22, 23, 30 geb Colosenses 1:15, 16 absogo.

2. ¿Ibu saegala Jesús nabbanegse arbi?

Jehová nabbanegse na e Massi barmialid. Judío yaagwa, Maríaye nugadi Jesús e nanga gusad. Degsoggu Jesús, bab sanaled niggussulid (Lucas 1:30-35). Ibmar sogbaagwad ulale Jesús nabbanegse arbid: 1) Bab igar sunsogedgi anmar odurdaggega, 2) e daedba anmar odurdaggega, neg undar gualile igi anmar nabir Bab sogedba igar imagsale, geb 3) anmar anar “burgwegar”. Mateo 20:28 absogo.

3. ¿Ibigala dule wargwen anmar anar burgwe dagleali?

Dule wargwen anmar bendaggega anmar anar burgwisad (Éxodo 21:29, 30). Jehová seredguedga, geb burgwedga dulemar obinyissulinad. Jehová, Adánga sogsanad be anba igar imagsulile be burgoye. Degsoggu Adán, Jehovába igar imasana burgosulinad (Génesis 2:16, 17; 5:5). Aagala Bibliagi soglenaid Adán ulale isgued “dognoni[ye]”. Degsoggu Adán na e mimmiganse isgued ogwasadbali bela dulemar burgwedbi gussunnad. Aagala dule wargwen anmar bendagge daglealid. Romanos 5:12 geb 6:23 absogo.

 Anmar burgwisale, anmar na duggin isgued bennugsiiyobid. Auggi ar bela anmar isguedbisoggua dule baid bendaggegardi geg anmar burgwed. Degsoggu ¿doa anmar bendaggega burgwe dagleali? Salmo 49:7-9 absogo.

4. ¿Ibigala Jesús sulesa anmar anar burgwega?

Jesúsdi isgussulinsoggu burgwedsulinad. Auggi anmar isgued anar burgwe daglealid. Babdummad anmar sabedbali na e Massi barmialid, e massi anmar sabmosoggu e Babba igar imasmogad. Aagala anmar anar burgwenoniggid, merbar anmar isgudii guega, geb merbar anmar burgwebaliga. Juan 3:16 geb Romanos 5:18, 19 absogo.

5. ¿Emi ibagi Jesús ibu imagsii?

Jesús nabbaneggi gudigusgua dulemar boni nigmalad nudasad, burgwarmalad odulosbalid, dulemar wiledimalad bendasbalid. Deyob ibmar imasadba mag dagleged e sordaganga yoogidse gannar deyob ibmar imagbaloe (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28). Jesús burgwisad sorba Babdummad gannar na Jesús odulosad e walig gudiguega (1 Pedro 3:18). Sorba Jesús abiddosii gusad e Bab ega soged, be nabbaneg idumai gudoye (Hebreos 10:12, 13). Emi ibagindi bad Jesús babneggi Reygasiid, Jesús sordagan aa igargi bela negdirbimaggar emarga sunmagdidimalad. Daniel 7:13, 14 geb Mateo 24:14 absogo.

Jehová, Reyga Jesús imassoggua, isse nabbid bela dulemar isganagan obelogega. Dulemar, Jesús bensurmaladi, geb eba igar imagmarbalidi, nabbaneg yeer daglegedgi yeer iddodii gudmaloed. Salmo 37:9-11 absogo.

 

NABBI WISGUEGA

¿BIBLIAGINE ¿NUE IGI SOGLENAI?

Bab Dummad Jesús barmialid anmar bendaggega

¿Ibiga dulemar bendagleged abelege? Jesús burgwisadi, ¿igi be bendagge?