Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 Lección 2

¿Doagi Babdummad?

¿Doagi Babdummad?

1. ¿Ibigala anmar Babdummadga arbaed abelege?

Babdummad bela ibmar obinyisadid, gusgu maiguad, geb burgosurbalid (Salmo 90:2). Babdummad Bibliagi anmarga sogmaid yoogidse ibmar nuegan guoye (1 Timoteo 1:11). Bab anmar obinyissoggu anmar aagarbi arbaed abeleged, anmar aasebi goled abelebalid. Apocalipsis 4:11 absogo.

2. ¿Babdummad anmaryobmodibe?

Babdummad dule burbaledsoggu, dagledisulid; anmargi ise obinaled (Juan 1:18; 4:24). Ibmar obinyisadbali anmar nabir wisgued Bab dule igi daedi. Daggena, ibmar gullemalad yosgu obinyisad, duddumar yosgu dagle imasbalid, we ibmarmar daggedbali anmar wisid Bab nue anmar binale, geb binsaed ibedbali. Nibneg nasisadba, geb nabbaneg nasisadba mag daglebalid Babdummad yeer gangue. Romanos 1:20 absogo.

Biblia absomaidba anmar durdaggoed Babdummad dule igi daedi. Bibliagi soglenaid Bab sabsur emar imagsurye; soglenabalid, ibu ibmar nued dagge, ibu issaggwa dagbali; sognabalid, dule ibmar isgana imasar igi guardae. Salmo 103:7-10 absogo.

3. ¿Babdummad nug nigmodibe?

Jesús sogsad: “Anmar Bab nibneggi maid, be nug swilidig obariledii-gusun” (Mateo 6:9). Babse nug soggwennaba gorlesurdae inigwale, na nug nigmogad. Dule gayabali Bab nug bileged, Jehová. Gayamar aggar aggar sunmaglegedba we nug bileged wis bibbi gwagsadamogad. Salmo 83:18 absogo.

Abar Bibliamargi Bab nug elismalad, aa anale nasisdamalad Dummad, sulirdi Babdummad. Gebbe Biblia narmaglesgudi Babdummad nug 7.000 mergu narmaglesanad.  Jesús, Bab igargi dulemar odurdagdii gusgua, Bab nuggi dulemar odurdasmogad. Juan 17:26 absogo.

Babganyobi, Jehová abesurmogad anmar aggar gued

4. ¿Jehová anmargi binsamadibe?

Jehová nue anmargi binsamaile ¿ibigar dulemar wilebuggwad bai dagmasuliyob daglege? Abar sogdamalad, Bab anmar wilubdagmaye, aaga anmar wilebugye. Auggi degisulid. Santiago 1:13 absogo.

Jehová anmarga yamo ise sogar imagmasulid, ibu ibmar anmar imagdii guoe. Aaga bur anmar Jehovága arbaed abeleged (Josué 24:15). Deginigwale abar dulemardi agga bur ibmar isgana imaggedgi binsadamalad, aagala bela belad neg gagalesnaid. Jehovádi neg isgunaidba wile iddomaid. Génesis 6:5, 6 absogo.

Jehová wile anmar dagmaid, geb abemabalid anmar yeer iddodii gued, aaga dulemar isganagan obelosoggalid. Babdi na wisid ibigala gwae neg onugusuli. We garda lección 8 gine we igargi sunmaglegoed. 2 Pedro 2:9 geb 3:7, 13 absogo.

5. ¿Ibu anmar imagger gebe Babdummad aiga guega?

Jehová yeer anmar binarsoggua anmarga sogmaid anse gormarye (Salmo 65:2; 145:18). Anmar egi wis yolesale guaggwamabalid anmarga isgued iegega. Jehová dagmabalid anba anmarga ibmar ibgwensur gusurdae inigwale anmar alamagnai e sogedba ibmar imaggega. Deginigwale anba anmar nabir Jehová aigala gued. Salmo 103:12-14 geb Santiago 4:8 absogo.

Jehová anmar obinyisadsoggua bela beladse anmar Jehová binar gued abelemogad (Marcos 12:30). Anmar bur bule Jehová igar durdagnaile, geb anmar eba igar imagbalile, mag daglegoed anmar yeer Jehová binarmoga. Deyob anmar ibmar imagnaile anmar Jehová ai nuedga gudoed. 1 Timoteo 2:4 geb 1 Juan 5:3 absogo.