Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 Lección 10

¿Igi anmar wisgusale biddi Bab igar sunsogedi?

¿Igi anmar wisgusale biddi Bab igar sunsogedi?

“Profetamar emar yardagmaladse, yardagledamalar.” (MATEO 7:15)

“Bab Dummad wisye sogmalando, ar na e damaladgi Bab Dummad osulodimalad.” (TITO 1:16)

1. ¿Sogbigwa Bab igar sunsoged nigga?

Jesús sogsad, Bab igar sunsogedi unnila igar soggwenna maye, dulemar we igarba nadabmaladi sadegu gudigumaloye. Jesús, e sordaganmala we igarba nagusmalad. Auggi bur melu dulemar aa igarba nagusurmalad (Mateo 7:14). Jehová, Biblia sogedba ega arbadimaladbii nued dagmaid. Degsoggu Biblia sogedba igar imagmaladbii, Bab igar sunsoged sedimalad. Juan 4:23, 24; 14:6 geb Efesios 4:4, 5 absogo.

2. ¿Igi abar dulemar gornoniggoye Jesús sogsa?

Emi ibagi buggidar dulemar gordidimalad, anmar Bab sordaganmoye. Bab igar wismarye sogmarmo inigwale, agga dulemar yardaggedgi arbadidiid. Jesús bad ebbenne sogsad Bab igar sunsoged maid oisguega weyob dulemar gornonimaloye. Degsoggu ¿igi anmar wisguoe biddidi Bab igar sunsogedi? Bab igar sunsogedba nanaidi Cristo ibmar imasad imagdimarmogad. Mateo 7:13-23 absogo.

3. ¿Doamar Bab igar sunsogedba nanai?

Wisguega anmar ibmar sogaddar sogoena:

  • Biblia, Bab gardasoggua dodoaggwa dagsurmalad. Dulemar binsaedba igar imagsurmalad, bur Biblia sogedba igar imagmalad (Mateo 15:7-9). Unnila binsa Bibliagi emar odurdagsurmalad, emarmoga Biblia sogedba igar imagmarmogad. Juan 17:17 geb 2 Timoteo 3:16, 17 absogo.

  •   Babdummad Jehová nug odummomalad. Jesús, Bab nuggi dulemarga sunmasadba, e Bab nug odummodii gusad. Jehová igargi emar odurdasad, geb sogsabalid Jehovás goddemalale, sogmaloye, be nug nugusan gadinye (Mateo 6:9). Dulemar be negse bega Jehová nuggi sunmagdaniggile, ¿doamar gudidiye be sogsale? Juan 17:26 geb Romanos 10:13, 14 absogo.

  • Bab Reinogi emarga sunmagmalad. Jesús nabbanegse barmilealid, Bab Reino ibmar nuegan imaggoedgi dulemarga sunmaggega. Ar we Reinobii unnila dulemar bendaggoedid. Jesús burgwisgua geb Bab Reinogi sunmagged indasad (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Jesús anba sogsabalid e sordagan we gobiernogi emarga sunmagmarmogoye. Degsoggu dulemar be negse bega Bab Reinogi sunmagdaniggile, ¿doamar gudidiye be sogsale? Mateo 24:14 absogo.

  • Dulemar sordasurmalad. Jesús sordagan política igarba aggassurmalad, dulemar na gassimagnanaile, aamarba aggassurmarbalid (Juan 17:16). Galagwensur dasurmarbalid. Santiago 4:4 absogo.

  • Mag dagleged nue na sabmala. Bibliagi durdasmalad mer ibgwensur emar imagmaloye. Aaga guerraba aggasurmalad, noar Bab igar odurdagmaladdi guerra noalir emar oburgwiddamalad (Miqueas 4:1-3). Bab igar sunsogedba namaladdi dulemar bendaggega iba amimalad, na e mani owemarbalid. Juan 13:34, 35 geb 1 Juan 4:20 absogo.

4. Be nabir sogsale ¿doamar bur Bab igar sunsogedgi emar odurdagmala?

¿Doamar Biblia sogedba emar odurdagmala, geb Babdummad nuggi emar odurdagmarbali? ¿Doamar sogmala Bab Reinobii dulemarga neg nudaggoye? ¿Doamar na inniggigwad sabmala, geb guerraba aggasurmarbali? ¿Doamar deyob daye be sogsale? 1 Juan 3:10-12 absogo.