Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 APÉNDICE

¿Nueddibe onolesmaladbo sunmagger?

¿Nueddibe onolesmaladbo sunmagger?

Anmar gwenad sunnad, anmar aidibe, ibmar isgana indagbisulidba anmar abargi onolesale, yeer anmar wioged. Auggi anmar nue Jehová sabele, geb anmar yeer e igarmar binarbardibe, anmar bur Jehová sogedba igar imaggoed. * Anmar durdagsoggalid dule onolesar anba nabir ebo sunmaglegodibe.

¿Nueddibe onolesmaladbo sunmagger? Bibliagi sognaid: “Mer gwenad wargwenye soglegedi eba aggaye, we a dule abirginsuli neg sidsigi yolediirye, emar ibmar egadga sabierye, aggwa e babga sadiirye, gaggan berbeed gudiirye, mummudbi gudidibeye, ar dule addursaeddibeye. A duleba mer masbela eba gunnoye” (1 Corintios 5:11, Pap Tummat Karta, e narmagleged wis ogwalesad). Bibliagi sognabalid: “Ar dule wargwen Cristo igar maidgi bangudele, [...] mer be abingao, degi, mer ega be sogbalo, wese be noniggid, nuedye. Ar be a dulega sogele, wese be noniggid, nuedye, a dule ibmar isgana imaggedba, ibmar isgana imagnaiyob be gumogoed” (2 Juan 9-11). La Atalaya noviembre 15 gad, 1981 gi nosad, página 19 gi sognaid: “Aa dulega be sogdibe, ‘¡Na, degidde!’, degi sogedba sunna be aa dulebo sunmagge gudagoed, sulirdi be e aiga gudodibe. ¿Weyob daedi igar nueddibe?”. Degsoggua dule wargwen anmar abargi onolesale, bar anmar aa dulebo sunmaggosulid, geg anmar Jehová igargi aa dulebo sunmagbalid.

¿Ibiga bibbisaar onolesmaladbo sunmagged abelesuli? Soggwengi, ar anmar Babgi yolebisulid, geb e igargi anmar annabisurbalid. Aaga anmar Bab sogedbarbii ibmar imagdamalad, inbaggwa anmarga ibgwensur gusurda inigwale. Anmar nue wisbalid Jehová noar ibmar imaggosuli, geb nued anmargi binsaedba anmarga igarmar mesmabalid (Isaías 48:17; 1 Juan 5:3). Sogbogi, dule ibmar isgana imagdiid, ibmar isgana  indagbisulile, sun baigan oisgubalid. Aaga anmar we duleba geg nagued, mer anmar aa duleba isgumogaga, geb mer anmar Babgi bangubaliga. Dule onolesdabalid mer gwenagan bamalad eba isgumogaga, geb mer gwenagan nug isgubaliga (1 Corintios 5:6, 7). Sogbaagi, dule onolesadi, sun sorba binsaed amimogad. Anmar Jehová sogedba igar imaggele, geb idudimalad sogsadba anmar igar sabalile, sun anmar dule isgusad bendagmogad, nabir gannar idudimaladse bendagged aminaega. Degsoggua anmar Bab sogedba daele, aa dule sun binsaed gwaged, sun e daed gwagbalid. Na iddoarsundibe ayamar nuegan sadde gusa, sun ‘mag na iddos’ naed inniggigwad Babgi yolesa, degsoggua sun gannar igar onuguedgi binsadaged Jehovága arbabaliga (Lucas 15:17).

¿Be gwenad sunnad onolesardina? Anmar gwenad sunnad onolesardi, ¿bule anmar Jehová sogedba igar imagsabalirdibe? Anmar gwenad sunnadsoggua ¿aggar sulirdibe anmar ebo sunmagger? Wegi anmar aa igargi sunmagsoggalid, auggi, unnila anmar ibmar sogbogi sunmaggoed.

Inbaggwagwa dule onolesadi na e gwenagan walig gudidaed. Soglesulid e gwenadi geg bar ebo sunmagye, soglesurbalid geg bar ebo neg yaggi ibmar imaglebarye. Auggi Jehová igargindi we dulebo anmar geg sunmagged, ar eedi na wargwen Babgi bangusad. E gwenagan aggar iddosulile, emar Biblia durdaggalir, nabir emar abargi Jehová igar iddosii gumogad, auggi sunmagsiidi guosulid. Onolesadi anba yoo 18 año guerdi, e sergan anba nabir Jehová igargi odurdagged, geb anba nabir ega binsaed dagdii gumarbalid, ar Bab Dummad deyob serganga igar mesisad (Proverbios 6:20-22; 29:17). *

Dule onolesadi e gwenagan walig gudisulirdi, ¿igi ibmar imaglebaloe? Degiirdi yogasaar we dulebo sunmagdii gued nuedsulid. Ibmar soggwen nue imagleged abegerbii, sun nabir aa dulebo sunmagleged. Auggi binsasun aa dulese godsa godsa gudi gueddi nuedsulid. Bibliagi igar masoggua dule  onolesar igi imaglege, anmar aa igargi yolebisulid, geb anmar Jehovági agbinbisurbalid. Anmar abeged dule onolesadi gannar Babga arbaedi, aaga anmar Bab sogedba bur igar imagbied (Hebreos 12:11). *

^ parr. 1 Igi dule onolesar imaglegoye Bibliagi soglenai, anba aayobbira imaglebaloed, dule bautizargalad na wargwengi sogsadibe, an bar Jehovága arbaosurye.

^ parr. 2 Be nabbi wisgubiele burwigan yoo 18 año niggued onolesale igi imaglegoe, La Atalaya octubre 1 gad, 2001 gi nosad, página 16, 17 gi daggo, geb noviembre 15 gad, 1988 gi nosad, página 20 gi dagbalo.

^ parr. 3 Be wisgubiele be gwenad sunnad onolesale, igi imaglegoye Bibliagi soglenai, La Atalaya abril 15 gad, 1988 gi nosad, página 26, 31 segadgi daggo, geb noviembre 15 gad, 1981 gi nosad, página 20, 25 segadgi dagbalo.