Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 CAPÍTULO 16

Mer Niase yardaglemalo

Mer Niase yardaglemalo

“Nia sagla abin gandiggidba [...] gwisgumar” (SANTIAGO 4:7).

1, 2. Dulemar bautizar imagnanair ¿doamar weligwar iddodamala?

BAD be diggasur gus Jehovága arbadimogale, Igar iddoged dummadgi bautizar imagsoggarmaladga sunmaglesdaedse be nanadimogad. Bautizar imagsoggarmalad plataforma asabin gwisgusmalale, ¿yeer be iddossurdamoga? Buggidar dulemar yeer iddogedba argan ogoddedamalad, abar yeer iddogedba bosdamalad. Dulemar Jehovába aggadmarmogale, yeer iddolledaed.

2 Anmardi sun unnila birgagi, irbo, irbaadibe, dulemar bautizar imagnanaid dagged. Degi inigwale, ángelmardi bur bali bali dulemar bautizar imagnanaid dagdidiid. Degsoggu, bule ángelmar ‘weligwar’ iddosurdamar be binsae, daggarmalar iddoged irba miliba mergu, bela neg dirbimagar, Babga arbamalad mergumai (Lucas 15:7, 10). Ángelmar yeer iddodamalad, Jehová sordagan mergumaidba (Ageo 2:7).

NIA, ‘ASSU MIGURYOBI UURMAGDIID’

3. ¿Ibigala Nia “assu migur nono wawaadyob [...] uurmagdi”, geb igi anmar imagbi gudibali?

3 Auggi niarmardi yeer iddosurmalad, miliba mergu dulemar ibmar isgana indagmamaidba, geb bautizar imagmamabalidba. Ar ebbenne Nia sogsa gusad, ibmar bina unnila dulemar Babga arbamarye; dulemarga neg undar gualile, dulemar yog Babgi banguarmalarye  (Job 2:4, 5 absogo). Degsoggu, dule Jehovága arbadele, Niaga sognaiyobid, be gaggan duleye, wagargi miggid, Nia bibyonaiyobid. Ar iddoged irba Nia wagargi bibyolenaiyobsoggu, aaga sae iddodiid, “assu migur nono wawaadyob [...] uurmagdiid [...]. Dule amidiid, doa gunnodibeye”, Babgi obanega (1 Pedro 5:8). Aagala Nia alamagnaid, anmar, ibmar isgana imaggega, geb Babgi anmar obanbaliga (Salmo 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12).

Dule, Jehovága arbadele, geb bautizar imasbalile, Niaga sognaiyobid be gaggan duleye

4, 5. a) ¿Nia ibu imaggosurguoe? b) ¿Igi Bibliagi anmar ogannolenai?

4 Nia, “assu migur[yobi]” yeer gangue inigwale, anmar,  Nia dobguedsulid. ¿Ibigala anmar Nia dobguedsuli? Ar Jehová imaggosulid, Nia, e neggwebur obelogega. Bad diggasurgus Jehová iduaggwa sogsad, “dulemar buggidar”, nue e igarba nanamaladi, ‘neg gagaleder’ bendaglemaloye, ar Jehovádi ibmar sogsale imaggedsegad. Degsoggu Nia we ibmar wisi gudimogad (Apocalipsis 7:9, 14).

5 Geb dulemar inniggigwadgi Jehovába nanaidi, Nia, Jehová e igargi obanosurguoed. ¿Igi anmar wisi? Ar ebbenne profeta Azarías, rey Asága sogsad: “Bab Jehovába be[mar] nue nanamalale, Bab Jehová bemarba gudi guoed” (2 Crónicas 15:2; 1 Corintios 10:13 absogo). Bibliagi soglenabalid, ebbenne, anba Nia dulemargi, alamasa inigwale, buggidar dulemar Jehovági bangussurmarye (Hebreos 11:4-40). Anmar Jehovági bangusurmogale, Nia aggar anmar imaggosurmogad, anmar Niagi nagmogoed. Ar Bibliagi soglenaid: “Nia sagla abin gandiggidba [...] gwisgumar, ar deyob be[mar] imaggele, nia sagla bemargi bangudoed” (Santiago 4:7).

“ANMAR DULEMARBO URWENASULID, ANMAR, NIAMARBO URWENAID”

6. ¿Ibu Nia imagnai Jehová igarmargi anmar obanega?

6 Degsoggu, Nia, bibbisaar Jehová neggweburgi naggosurguoed. Auggi dule wis Jehová igar basur dagge gualirdi sun Niase yardagleged. Ar Jehová igarmargi anmar obanega, Nia imagnaid anmar Jehová igarmar basur dagge guega. Degsoggu Jehová igarmargi anmar obanega, Nia obunnonasulid, anmarbo sunna urwenaid, geb anmar yardaggega yosgu ibmar ebubalid. Anmar aa igargi sunmaggoena.

7. ¿Ibigala Nia balibulos gunai Jehová neggwebur oisguega?

 7 Nia obunnonasulid. Apóstol Juan sogsad, “bela dule[mar] we nabneg naidgi bugmaladi nia sagla sogedba gudidima[rye]” (1 Juan 5:19). Bad Nia buggidar Babgi dulemar obadsa gunaid; Jehová neggweburbi ese galessurdasoggu, aagala bur bule emidi alamagnaid, Jehová neggwebur oisgumogaga (Miqueas 4:1; Juan 15:19; Apocalipsis 12:12, 17). Ar Niagala ibagan nabbi isse naid, aaga sae iddodiid. Nabbi ega ibagan isse nasoggua, bela beladse alamagnaid anmar oisguega. Degsoggu emi ibagi, anmar nue ‘ibagan nadabbid dagdii gumogar gebed, anmar mag iddogega, ibu anmar imagmogoe’ (1 Crónicas 12:32).

8. ¿Ibu obarisa Pablo sogsagu, anmar “urwena[ye]”?

8 Anmarbo sunna urwenaid. Pablo sogsad: “Anmar dulemarbo urwenasulid, anmar niamarbo urwenaid” (Efesios 6:12TNM). ¿Ibu obarisa Pablo sogsagu, anmar “urwena[ye]”? Griego gayaba soglesgua, urwenaye, emarbo galamaad urwenai gued obarisad. Degsoggu, Pablo sogsa iddolleged, anmar wargwen wargwengi niamarbo urwenanaye. Anmar ibu neggweburgi gudisundibe, bela anmar gaenanaidbiid. Anmar ieged abelesulid, anmar Jehovágarbi arbaoye sogsad aggale, anmar niamarbo urwed nasided. Degsoggu anmar bautizar imasad aggale, anmar niamarbo gaenanaid. Aagala Pablo, Éfesogi Cristo sordagan buggusmaladga, ilabaa sogsad, mer siggirmagmaloye (Efesios 6:11, 13, 14).

9. a) ¿Ibigala niamar, anmar ‘yardaggega’ yosgu ibmar ebumala? b) ¿Ibiga Nia issaggwa binsaega anmar imagbie, geb igi anmar eba igar imassulile? (Recuadro “ Niase yardagledager” aagi naid dagbalo). c)¿Ibu igargi anmar sunmagsoggali?

9 Yosgu ibmar ebuged. Pablo anmarga soged mer Niase  “yardag[lemaloye]” (Efesios 6:11TNM). Niamala, anmar ‘yardaggega’, unnila ibmar soggwenna ebusurmalad, yosgu ibmar ebumalad. Ar Nia wisid abar Cristo sordagan ibmar soggwengi wilubdaglealile, siggirmaggosulid, auggi ibmar baidgi wilubdaglealirdi, ese binsaed galegoe. Aaga nueggwa anmar dagdidiid, igi nabir ibigwensur Babgi anmar obadsale. Auggi ibigwensur anmar ese yardaglessuliled, ar Bibliagi anmarga soglenaid, ibu ibmarmar Nia ebuge, anmar yardaggega (2 Corintios 2:11). We librogi bad anmar durdasad, Nia, dulemar binsaed gaega, ibmar nigguedbin surbinsa dulemar imagye, aimar isgana amigega dulemar imagbarye, geb galagwensur neg sidsigi gudi guega dulemar imagbarye. Emidi anmar sunmagbaloed, igi Nia nergan ibmar ebugedgi, dulemar yardagbali.

NERGAN IBMAR IMAGGED

10. a) ¿Ibu imagged niamar anmar abege? b) ¿Igi Jehová nergan ibmar imagged dagge, geb igi bedi we ibmar dagmoga?

10 Nerganse nanaed, siagwa unaed, ina unaaledgi obed, ina isgana mied, gabgin serganbo sunmagged, niamar abemalad dulemar we ibmar imagged. Degsoggu dule we ibmar imaggele, Nia sogedba ibmar imagnaid. Anmardi nue wisid Jehová bela we ibmarmar ‘isdar dagged’ (Deuteronomio 18:10-12; Apocalipsis 21:8). Jehová anmarga sogmasoggua, “ibmar isgana sae [...] dagma[loye]”, degsoggu, anmar niamar sogedba ibmar imagbisulid, ar anmardi Jehová yardagbisulid (Romanos 12:9). Bibbisaar anmardi we ibmar imaggedgi binsabisulid.

11. Anmar nergan ibmar imagged imadmogale, ¿igi Nia iddogele?

11 Degsoggu, anmar nergan ibmar imagged ebudmogale, anmar Jehovági agbinnailed. Aagala Niadi  alamagnaid, anmar we ibmarse binsaed galegega. Dule wargwen, nergan ibmar imagged imadele, Niadi yeer iddodaed. Mag iddogega wegi anmar sogoena, soldado wargwen e isdarmaladba aggadele, e idunaidi yeer iddogoed, sorda baid amisadba. Degsoggu, Jehová sorda wargwen nergan ibmar imagged imadmogale, nue wisi Niaba agganailed, Jehová yardaggega. Nia yeer iddogeled, Jehová sorda eba aggasadba. Anmardi bibbisaar Niaba nagubisulid, anmardi bibbisaar Jehová yardagbisurbalid.

NIA ABEGED ANMAR BINSAEDI, BULE JEHOVÁ IGARMAR NUE NABIRNANADIBEYE

12. Anmar nergan ibmar imaggega, ¿igi Nia anmar ibe binsaed ogwabi gunai?

12 Nia nue wissoggua anmar, nergan ibmar imagged isdar daggele, ibigwensur anmar ese yardaglegosuli, aagala anmar binsaed ogwabi gunaid. Nia abeged anmar binsaed, “igar isgana igar nue[dye]” (Isaías 5:20). Degsoggu Nia abeged anmar binsaedi, bule Jehová igarmar nue nabirnanadibeye.

13. ¿Ibu ibmar Nia yamo sogsa emar binsaedgaega?

13 Anmar daggoena, igi Nia emar yardagge. Neg yeer daglegedgine, Nia, Evase egidsa gusad: “¿Bab Dummad bemarga sogsa: We nainu nuedgi sabbimar gwissid e san melle bibbisaale gunmaloye?” Beedsegi, ángelmar Bab neggi igar iddobugmalad abargi, Nia, Jehovága sogsabalid: “¿Ar Jobde, binsa be dobeggwaa nanadii be ebinsae?”. Geb sorba Cristo Bab igargi sunmagged onodgua, Nia, ega sogsa gusbalid: “Ar be Bab Dummad massi sunnadile, we aggwamarga be soge: Maduga be binyeye”. Deyob Jesúsga sogsagua, Nia, yamo Jehovági dodonaid, ar aaunni iddoged irnegwagus Jehová sogsa  gusad: “We, an Massi sabed sunnad gued, weba weligwar an iddoged” (Génesis 3:1; Job 1:9; Mateo 3:17; 4:3).

14. a) ¿Igi abar anmar sordagan binsamala nergan ibmar imaggedgi? b) ¿Ibugine anmar sunmagsoggali?

14 Emi ibagi anba Nia deyob emar yardagnaid. Imagnaid, dulemar binsaega, nergan ibmar imagged doggus ibmar isganasurye. Anmar sordaganbela inbaggwa binsaardamarmogad, nergan ibmar imaggedde, bule nue belagwable isganadibeye. Binsaeyob iddollemarsundo: “¿Ar bule nue nabirdibe...?” (2 Corintios 11:3). Dulemar degi binsaele, ¿igi anmar nabir bendasale mer deyob binsadii guega? Geb ¿igi anmar, nergan ibmarse binsaed galessurmogale? Emidi anmar ibmar sogbogi sunmaggoed, dodogedgi, geb anmar san aggwedgi, Nia sun we ibmargi anmar yardagbalid.

NIA, ANMAR YARDAGBI GUDIID

15. a) ¿Mergi negsiggi nia igar igi daggusmala? b) ¿Igi abar anmar sordagan Nia igar daggusmarmoga?

15 Emi ibagi nia igar merginegsiggi issaggwa dagsurgusmalad. Nia igar ibmar nueganayobi películamargi oyoleardaed, libromargine, videojuegomargindibe. Emi ibagi buggidar libromar niggad, geb películamala, niamar igargi sunmagnanaid; buggidar dulemar bule yai aa ibmar binale iddodamarmoga. Degsoggu, mag dagledo niamala imagnaid dulemar nergan ibmar imagged, ibmar nuediyob daggega. Sun abar anmar sordagan, niamargadsuliyobi we ibmar dagmarmogad. Anmar sorda wargwen película nia igargi sunmagged dagsad, weyob sogsad: “An aa película dagsado, auggi, an eba igar imaggosulid”. ¿Ibigala nuedsuli, dule weyob binsaed?

16. ¿Ibigala boni bibbisuli, película nergan igargi sunmagged dagged?

 16 Película, nergan igargi sunmagged daggedba soglegosulindo, be nergan igar imagnamoye; auggi aa ibmar dagged boni bibbisulid. ¿Ibigala boni bibbisuli? Ar Niadi dagsulid igi anmar binsanai. * Auggi, anmar binsaed wisguega, geb daggega ibugi bur anmar ibigwensur ese binsaed galesale, aagala bela anmar ibmar imagged dagdiid, dagdidabalid ibu binale bur anmar yaisur iddodabali. Degsoggu, dule gadi película Nia igargi sunmagged dagdaele, Niaga sognaiyobid an gadi be igar binarmoye. Deyob be dagdiidbali, Nia nabir ibigwensur be yardaggoed. Degsoggu, Nia begi ‘alamagdagoed’, begi obinedse. Abar wegimalad ibmar daggedbali, egi dodogedbardibe, bur agga Nia igar binar guddamalad, geb aabali agga nergan ibmar imaddamarsunnad (Gálatas 6:7 absogo).

Benefit from Jehovah’s support in times of illness

17. Dule boni nigga gudiile, ¿igi we dule binsaed Nia abege?

17 Nia unnila anmar yardagsulid, películamarginbi, anmar san aggwedgi agga sun Nia anmar yardagbalid. ¿Igi sun anmar yardasale? Sun anmar sorda wargwen, boni niggadba hospitalse nanagwissiled, auggi, ega ina gusulidba sun buggib binsadaged (Marcos 5:25, 26). Dule deyob gudii daggedbali, sun Niadi we dule binsaed gae sogdagoed. Niamar wismalanad Bibliagi soglenai: “Melle nia igar[se]” idagmaloye (Levítico 19:26). Degi inigwale, sun Nia imagged, dule boni nigga gudiid  binsaega, wag nergan an onugusursoggu, bur an nerse oyolenasunnoye, dule ina imaggega. Anmar sorda weyob ibmar imadele, Jehovágine bangudoed. ¿Ibigala Jehovági bangudoe?

18. ¿Ina igi galadi anmar ebugosuli, geb ibigala anmar ebugosuli?

18 Dule Jehová igar maidba igar imagsulile, “Bab Dummad, a dule ese goled iddogosurmogad” (Proverbios 28:9). Anmardi deyob ibmar imagbisulid; bur anmardi abeged Jehová anmar iddomai gued, Jehová anmar bendagmai gued, bur buledo anmar uwelediir (Salmo 41:3). Degsoggu, ¿igi anmar imaggoe, anmar wisgualir, ina soggwen unaarye, nerganse seleabye? Anmar aa ina ebugosulid (Mateo 6:13). Anmar aa ina ebusulile, Jehová anmar bendagmai guoed (recuadro “ ¿Niagaddibe?” aagi naid dagbalo).

NIAMARGI SUNMAGDI GUED NUEDSULID

19. a) ¿Niamar bule gangumarye dulemar binsadamala? b) ¿Ibu ibmargi anmardi sunmagbisuli?

19 Mergi negsigdi dulemar niamar dobsurmalad, auggi bamalad neggweburmarsigdi niamar dobed yaisur iddodamalad. Buggidar dulemar binsadamalad niamar yeer gangumarye, auggi deyobsulid. Aagala bela e ibmar imagdidiidbali, nia dobedba imagdidiid, nia dobgumai gabidmaloed, ibu ibmadmalodibe nia dobedba imadmaloed. Gadi Nia dobgumala inigwale,  gadi Niagi sunmagmarbalid, Nia gudiye, Nia degi neg imas daggenye, geb wisgubidamarbalid, igi Nia neg imagdii. Nuedirdibe, ¿we igargi sunmaglealir, anmar iddodamogar, geb anmar emarga sogbimogale? Igar sogbo ulale we igar nuedsulid.

20. ¿Ibu anmar imaggele, agga Niaga anmar sordagan aminaiyob gusmogale?

20 Niamar ibmar imagdiidgi, anmar sunmadmogale, agga anmar Niaba agganamogaled. Bibliagi soglenaid, Nia, nabir ibmar bulegan imagmoye, anba sognabalid “ibmar geger daglemalad gaggansaar” oyobarye geb emar “yardag[barye]” (2 Tesalonicenses 2:9, 10). Nia bur e wisid emar yardagged gudiid, dule gadi nergan igar binalele, ibigwendii ese binsaed galesulid. Degsoggu imagged dulemar binsaega, nabbiraye an ibmar iddosye, an ibmar dagsabarye, auggi ibmar degi gussurdaenad. Nue ibmar nabbira gusayobi agga bamaladga  sogdemarbaloed, degi ibmar obuloledsunnodo. ¿Igi gudersunna, anmar we ibmar emarga soge soge gudimogar? “Gaggansaed e bab” dummadbali, agga anmar gaggan berbedimogaled. Niaga agga anmar, sordagan aminaiyob gusmogaled (Juan 8:44; 2 Timoteo 2:16).

21. ¿Ibu ibmargi bur anmardi sunmagged abelege?

21 Anba dule sogsundibe, nue nabiriddeye, an Nia iddosaddeye, nuedsurbalid anmar gwenaganga we ibmargi sunmagdii gumogad. Ar anmardi bur Cristogi sunmagdii gubied, anmardi Niagi emarga sunmagdii gubisulid. Anmardi “Jesúsginbi addagnai gu[bied], ar Bab Dummadgi bensuli gued agi daniggid. Degi, anmar Bab Dummadgi bensulid nasgumai” imagbibalid (Hebreos 12:2). Jesúsdi nue wisi gusa inigwale, niamar ibu ibmar nabir imagmala, geb ibu ibmar geg imagmarbali, nabbaneggi gudi gusgua, e sordaganga aa ibmargi sunmassulid. Bur Bab Reinogi emarga sunmasad. Jesús ibmar imasayobi, geb e sordagan ibmar imasmarmogayobi, anmardi ibmar imagbimarmogad. Bab Dummad ‘ibmar nuegangi’ bur anmardi sunmagbimogad (Gusmalad 2:11; Lucas 8:1; Romanos 1:11, 12).

22. ¿Ibu anmar imagger gebe ángelmar ‘weligwar’ iddomalaga?

22 Bad anmar dagsad Nia, nergan ibmar imagged ebubalid, degsoggu ibmar soggwenna ebusulid Babgi anmar obanega. Auggi, anmar ibmar isgana isdar dagdamogale, geb bur anmar ibmar nuegan imagdamogale, ibigwensur Nia, nergan ibmar imaggedgi anmar binsaed gaosurmogad (Efesios 4:27 absogo). Ángelmar ‘weligwar’ iddomaloed, anmar “Nia sagla abin ganna gwisgu[sar]” (Lucas 15:7; Efesios 6:11).

^ parr. 16 Nia biledabalid emar Isdaradye, emar Ogaggansaedye, emar Yardaggedye, emar Binsaed gaedye geb Gaggan duleye. Deyob bilenaidgi soglenasulid Nia nabir gwage ulubse anmar dagye. Auggi Jehovági sunmaglenagudi soglesad ‘Bab Jehová dule binsaed wilubdaggedye’, geb Jesúsgi sunmaglesgudi soglesmogad Jesús “dulemar gwage ulubse baggar” dagye (Proverbios 17:3; Apocalipsis 2:23).