Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 CAPÍTULO 14

Mer emar yardagdii guo

Mer emar yardagdii guo

“Bela nueganbi nanadii an[mar] gubimalad” (HEBREOS 13:18).

1, 2. Mimmi ibmar addursassulidbali ¿igi e nan iddosa, geb, ibiga Jehová nued iddodamoga anmar gaggansaar sunmagsulir?

MASSIGWA na e nanbo tiendase ibmar bagnaded. Degi tiendase ibmar bagdii, igarba daniggi massigwa gwisgus imasad ibmar dodoged bennussur semaidba. Bule binna guali. Binsasanad e nanga sogo dagleye ega bennuggega. E nan ega soged, mer buggib binsaye; gannar tiendase ibmar dodoged berbenadmalad. ¡E nan yeer iddoger gebed e massi bibbi ibmar dodoged addursaedgi binsassulidba!

2 Babgan yeer iddodaed, mimmigan ibmar addursaedgi binsasulir. Jehová yeer iddodamogad, anmar gaggansaedgi binsasulir, ar “Bab Dummad Jehová nabbiragwad[id]” wissur emar yardagged (Salmo 31:5). Jehová yeer iddomadaed anmar e igar durdagmaidba ibmar nuegan imaggedginbi alamagnair. Anmarmoga weligwar Jehová imagbimogad, geb, anmar abebalid Jehová anmar sabgumai gued. Aagala anmar Pablo sogsayobi sogbimogad: “Bela nueganbi nanadii an[mar] gubimalad” (Hebreos 13:18). Gebedgine anmar sogbagge durdaggoed, ibiga beedsegi gaggan bargaed, geb sorbali anmar durdagbaloed, ibigala igar nuedi mer emar yardagdii gued.

MER ANMAR NA DUGGIN YARDAGGO

3-5. a) Igi Bibliagi soglenai, ¿ibiga boni dummadi dule na duggin yardagdiir? b) ¿Igi anmar nabir wisgusale bule anmar nued nanadimodibe?

3 Anmar na duggin yardagdii gubisulid. Anmar noedbisoggua,  aagala ibigwensur anmar na duggin yardagged. Be daggena, Laodiceaginmalad deyob gusmalad. Jesús sogsad, emar na ibmar nue nigye binsabug gusmar inigwale, emar “mani sadde”, “aggu addagge”, “mor sadde” gudimalayob gusmarye, degsoggu iddolledo, Jehová igar ies buggwa gusmalana (Apocalipsis 3:17). Ibiyob na duggin wiobuggwa gusmala. Degsoggu na duggin yardagbuggwa gusmalad.

4 Santiago sogsamogad: “Ar dule wargwen Bab Dummad igarba nue nanadiiye binsaele, degi inigwele, na wissur gwabin bargaele, na duggin yardagdiid. Bab igar wisye sogdiid, binsa gordido” (Santiago 1:26). Dule binsaele an Jehovága arbadisoggua, aggarsurye an gaggansabalir, ar Bab we ibmargi addagmasuliddeye, we dule na duggin yardagnailed. Babga arbadii weyob ibmar imagdibalile, igar nuedsulid. Binsasun gordi guoed an Babga arbaye. Degsoggu ¿ibu anmar imasale, mer anmar na duggin yardaggega?

5 Santiago, Bab igar inniggi mamaidgi sunmasad, we igarmala Bibliagi narmaggar mamaid. Aagine sognaid Bab igar isbe yobye, anmar nabir ‘na duggin daggega’, igi anmar nueggwasun gudi gusale (Santiago 1:23-25 absogo). Degsoggua, Biblia nabir anmar bendagged, mer anmar na duggin yardagdii guega, geb, anmar wisgubaliga, bia anmar wis nodii nabir onudaggega (Lamentaciones 3:40; Ageo 1:5). Anba nabir anmar Jehovága sogbalid, anmar bendagye, anmar mag na iddogega, ibugine anmar nue nodii, degiile anmar nabir nugudoed (Salmo 139:23, 24). Sun anmar binna binna emar yardagged durdagmailed. Auggine anmar ieged abelesulid, igi Jehová emar yardagged dagge. Proverbios 3:32 gine sognaid: “Ar Bab Jehová dule[mar] isganamar nue isdar dagdaed. Ar dule[mar] nuegan ebodi waliggaa gudidaed”. Degsoggua, Bab  anmar bendaggoed, anmar ibmar imagdiidbali anmar mag na iddogega, igi Bab anmar dagmai. Anmar bendagbaloed, e sogedba igar imaggega. Adina anmar apóstol Pabloyobi nabir sogmogad “bela nueganbi nanadii an[mar] gubimalad”. Degsoggua, anba beedse gue inigwale, anmar alamagna gubied, nueganbi ibmar imagdii guega.

NEGUYAGI MER NA YARDAGDI GUMALO

Be wissur emar yardaggele, be, ibmar isgana daggosulid

6. ¿Ibiga dule abirgin niggale na ga gaggansadi gumalad abelesuli, geb ibu ibmar isganamar dagdi gued abelesurbali?

6 Neguyagine, na ga gaggansadii gumalad abelesulid. Degsoggua, masseredi, omedibe, na gi ibmar oduggued abelesurmalad; na ga ibmar ginelle sogmalad abeleged. Dule, e abirginsulidbo doggus dodoged nuedsulid. E bogwad arbag dugguagwa Internetba ayamar amigedi, geb, nisaed gardamar dagdi gued nuedsurbalid. Abar Cristo sordagana degi gudidiid, na bogwad yardagdidiid. Anmardi na abirgin yardagdii gubisulid. Anmardi bur rey David sogsayobi imagbimogad: “Galagwensur damaladbali an nanadisulid, wagar darbo damaladbali an sigdisurbalid” (Salmo 26:4).

7, 8. ¿Bia babgan amigoe na mimmigan odurdagmalaga emar yardagged igar nuedsuli?

7 Babgan na mimmiganga soged abeleged ibigala nuedsuli emar yardagged. Mimmigan  nabir we ibmar durdagmalaga, babgan Biblia sogedba odurdagger gebed. Ar Bibliagi soglenaid igi daed nuedsuli. Be daggena, Bibliagi sognaid, Acán ibmar addursasgu budar sogegualinye; Guehazídina, mani niggubiedba gaggansasad. Judasdina unnila manibi addursassulid, agga Jesús urmasbalid e isdarmaladga (Josué 6:17-19; 7:11-25; 2 Reyes 5:14-16, 20-27; Mateo 26:14, 15; Juan 12:6).

8 Bibliagi dulemar ibmar nuegan imagdii gusadgi sunmaglenabalid. Jacob wisguargua e masmala, sagu yaba mani buggwa amismarye, masmalag sogsad gannar berbenamaloye, bemargadsulir gebye. Jefté sisgwadina anba ega ibmar ibgwensur gussur inigwale, e bab sogedba igar imasad. Jesúsdina dobedba e isdarmalad idu duggussulid. Edina bad wisinsoggua igi ega neg gudagoe, aaba igar imaggedgi binsasad, geb, bur na e aimar bendaggedgi binsasbalid (Génesis 43:12; Jueces 11:30-40; Juan 18:3-11). We ibmarbali babgan nabir na burwigan odurdagmalad, wisgumalaga, ibigala nuedsuli emar yardagged.

9. ¿Babgan abedibe e mimmigan mer gaggansaed igar durdagged, emala, ibu imagmogar gebe?

9 Burwigan babgan daed dagdisoggua, aagala unnila gaggaginbi ibmar soged unnisulid. We ibmar wisidba apóstol Pablo sogsad: “Bede dule baid odurdagdiid, degidde, ¿geg na be duggin odurdagde? Bede Bab Igargi be sunmagdiid, mer addursamaloye, degidde, ¿be addursadide?” (Romanos 2:21). Abar babgan sogdamalad, andi an emar yardagdisurye. Degi inigwale e daedba mag dagleged deyobsuli. Sun ibmar ginnelle sogdisurmarbaliled; sulirdi sun arbaedgi negse ibmar seardamarbaliled. Sun sogdamaloed: “Ar wedi gaggansaedsulid, aggar dule imaggosulid”; sulirdi sogdamalodibe, “ar bela dulemar e arbaedgi ibmar seedbiid”. Babgan deyob gudiile, mimmigan durdaggosulid, gaggansaedi ibmar isganaye. Anba be  ibmar bibbigwad emargad susale, addursasye sogleged. Be wis bibbi ibmar oaggalosale, anba gaggansaedid, be dulemar aggar imaggosur inigwale (Lucas 16:10 absogo). * Babgan gaggansadiir, burwigan bad dagsadamarmogad, aaga burwigan isguddasunnad (Efesios 6:4). Babgan ibmar nuegan imaggega alamagdiirdina, sun mimmigan dungusale Jehová nug odummodi gudmarmogoed, ibmar isganaba aggaosurmalad (Proverbios 22:6).

MER ANMAR NA SORDAGAN YARDAGDII GUO

10. Mer anmar gwenagan ogaggansaega, ibmar soged iduar ¿ibu anmar imaggoe?

10 Anmar na sordagan yardagdii gued abelesurbalid. Capítulo 12 gine anmar durdasad anmar na nueggwa  iddosur sunmaggele, sun anmar emargi issaggwa sunmaderye. Bibbi ibmar iddos anmar emarga yog ibmar sogardamogale, sun anmar gaggan onasonamogaled. Degsoggu ibmar soged idu anmar nueggwa binsadagweloed (Proverbios 10:19). Anba ibmar nabirile, yogasaar soged nuedsurbalid. ¿Ibigala nuedsuli? Abaggar anmar binsasun dule baidgi sunmaggalile, binsasun dule baid obingeggualile (1 Tesalonicenses 4:11). Soglesulid anmar dulemarga gaggansaosursoggua, anmar urwedgi dulemarga ibmar sogsunnoye; bur nuedgi gwenaganga sunmagged igar nuedid (Colosenses 4:6 absogo).

11, 12. a) Dule nue Babgi nosa gudiile, ¿igi agga na duggin igar oburusale? b) ¿Ibu ibmar imagged Nia anmar abege, geb ibu anmar imagger gebe mer ese binsaed galegega? c) ¿Igi anmar Jehová neggweburga gaggansassulile?

11 Idudimaladga gaggansaed abelesurbalid. Dule Babgi nue nosa gudii, idudimaladgi oduggudiile, ese ibmar egislealir gaggansadele, agga na duggin igar oburudoed. Dule degi daedi ibmar isgana imagdii gudoed, geb yamo Babga arbadiiyob gudibaloed (Salmo 12:2). Abar dulemar sun idudimaladga ibmar ginelle sogosurbalid, wis oduggubalodibe (Gusmalad 5:1-11). Dule degi daele, bad Niase yardagles gudido (recuadro “ ¿Ibu imagged Nia anmar abege?” aagi naid dagbalo).

12 Anmar gardamar enodele, Jehová neggweburga gaggansaed abelesurbalid. ¿Bule ginelle niigi arbalesad garda anmar enodae? Jehovág sunmagmalad oficinamar siidgi anmarga garda enogega barmilealile, ¿bule anmar ibmar ginelle narmasdae? We ibmargi nueggwa binsaed abeleged mer yogasaar narmaggega (Proverbios 6:16-19 absogo).

13. Gwenaganbo anmar arbanaile, ¿ibu anmar imaggoe mer gwenagan yardagdii guega?

13 Anmar dule Jehovági sunmagmogadbo arbanaile,  aa dule yardagged nuedsurbalid. Igar Iddoged Neggi, geb Jehová igargi sunmaglediile, anmar aa dulebo mani igargi sunmagdii gued nuedsurbalid. Gwenagan anmarga arbaele, igar maidba bennugged abeleged, geb ibu ibagi bennuglegoye soglesa, aa ibagi bennugged abelebalid (1 Timoteo 5:18; Santiago 5:1-4). Anmar, emarga arbanaidile, igar maidba arbaed abelemogad (2 Tesalonicenses 3:10). Binsaed abelesulid, an dummad gwenadsoggua, bamaladba angi bur nued binsadaoye (Efesios 6:5-8).

14. Anmar gwenaganbo negocio imagge soggalile, ¿ibu imagged abelege, geb ibigala?

14 ¿Igi imaglebalosunna, anmar emargi mani gasar, sulirdina, gwenaganbo anmar negocio saega arbaardibe? Bibliagine soglenaid, degiile, bur garda narmaggar mesoye. Jeremías, nagnu bagsagua emar abargi garda maddabo narmaggar imasad. Sorbali aa garda nueggwa sabosbalid (Jeremías 32:9-12; Génesis 23:16-20 dagbalo). Anmar dulemar bamalad asabin garda narmaggar imaggele, nue firma imaggale, soglesulid, anmar sognaye, we gwenad, an yardaggoye. Weyob ibmar imagged bur nuedid, mer sorba igar aburnai guega. Anmar gwenaganbo negocio imaggedgi binsaalile, anmar ieged abelesulid, negocio ular gwenaganbo binsasun urwenai gued igar nuedsulid (1 Corintios 6:1-8). *

MER DULEMAR BAIGAN YARDAGDII GUO

15. ¿Igi Jehová dagdae negocio nigmalad emar yardagdiir? ¿Anmardi igi ibmar imagmogosunna?

15 Dulemar anmar sordasulile, yardagged abelesurbalid. Pabloyobi “bela nueganbi nanadii an[mar] gubimalad”  (Hebreos 13:18). Jehová abeged doa dulebo anmar negocio imaddibe, mer anmar emar yardagdii guedi. Proverbiosgine ilabagge soglenaid, ibigala nuedsuli emar yardagged (Proverbios 11:1; 16:11; 20:10, 23). Ebbennegwa nibirgi wilub daggar ibmar ugledaed, geb nibirgi wilub imaggar ibmar bagledabalid. Manidibe, ordibe nibirgi wilub dagsadamalad ibmar baggega. Ebbenne ibmar ugmaladi emar yardaggega, nibir gwabo nigdamalad. * Jehovádi abesulid dulemar na deyob yardagmaladi. Anmar abedibe Jehová anmar sabgumai guedi, geg anmar emar yardagdii gued.

16, 17. ¿Igi dulemar emar yardaggega ibmar imagdamala? ¿Anmardi igi ibmar imagbisuli?

16 Ar Nia bela dulemar oisgunasoggua, ibagwengi sun anmar emar yardaggedgi binsaarmogaled. Aagala dulemar emar yardaggegala yamo ibmar obulosdamalad. Arbaed amigegala ginelle ibmar sogosurmalad. Impuesto gardamar, ibu garda enoleardibe ginelle ibmar sogsurdamarbalid. Neggwebur baidsiggidile gaggansasdamarbalid. Escuelagi exámen saleardibe emarba daggar imagdamarbalid; sulirdi Internetgi ibmar odesmalale, yamo na ee imasye sogsadamarbalid. Inbaggwa gobiernogi arbamalad binsaed gaega, yamo bennuggar imagmarbalid. Dulemardega “ibmar nuegan isdar dagmar[soggua]”, na “duggin e sanginbi binsa[marsoggua]”, geb “maniginbi binsa[marbarsoggua]”, sun degidde ibmar nuegan imagmalosi (2 Timoteo 3:1-5).

17 Sun anmarga beedse gudagoed, mer emar yardaggega. Sun anmar binsaed, emar yardaggar ibmar imagmaladbali, dulemarga ibmar nabir gusdaye. Sun anmar  binsabalid, anmardi “bela nueganbi” ibmar imagbiedbali, emarba ege gudisunye (Salmo 73:1-8). Auggi bibbisaar anmar binsabisulid, emar yardagged igar nuedye. Degsoggua, ¿ibigala igar nuedi mer emar yardagdii gued?

IBIGALA IGAR NUEDI MER EMAR YARDAGGED

18. ¿Ibiga nuedi, dulemar anmar nig soger, we dule, dule emar yardaggedsurye?

18 Dule be nig sogele, we dule wissur gaggansaye, wissur emar yardagbarye, nug nued nigga iddollegeled, nabir anmar dule degiidga gued (recuadro “ ¿Bur be nue wissur emar yardagmoga?” aagi naid dagbalo). Dule nug nued nigguegala, na e dulegi siid; ibmar nuegan imagdiile, nabir nug nued nigguoed. Auggine dulemar degi damalad onogwen gusad (Miqueas 7:2). Anmar wissur emar yardaggedbali abar dulemar anmargi dododamalo inigwale, bamaladdina anmargi nued sunmagdamaloed. Sun agga bur anmar emarba mani nued arba gwissi gued. Gadi addursamalad arbaedgi onoledmalale, Jehovági sunmagmaladdi onolessurdamalad; agga bur arbaedgi odungulesdamalad.

19. ¿Ibigala nuedi melle emar yardagdii gued?

19 Soglesur inigwale, be wissur emar yardaggele bela ibmar nueganbi bega dagledagoye. Auggine ibmar soggwendi anmar ieged abelesulid, anmar ebinsaoed Pablo sogsad “anmar ulubgi” nued iddodii gued bur abeleye (Hebreos 13:18). Anmar ebinsabaloed, deyob anmar daele, Jehová anmar sabgumai guoed; ar Jehová dulemar degi damalad binardaed (Salmo 15:1, 2 geb Proverbios 22:1 absogo). Mer emar yardagdii guedi, bur igar nuedid. Emisgi anmar sunmaggoena, igi Jehová arbaed igar dagbali.

^ parr. 9 Dule gadi emar ogaggansaele yamo emar nug oissogega, idudimaladi aa dulese gormaloed ebo sunmaggega, geb ega igar iddomarbaloed, aagine daglegoed Jehovága arbadii gudodibe, we dule onolesunnodibe.

^ parr. 15 Nibir gwagwen ebudamalad, ibmar baggega; baiddina, ibmar uggega ebudamalad. Weyob imagdamalad bur bule mani onogega. Nibir saggwa yaggir imasdamarbalid, bur naglig uggusur guega.