Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

Jehovági Sunmagmalad Idubuggwad bemarga sogsid

Jehovági Sunmagmalad Idubuggwad bemarga sogsid

Jehová igarba gudimaladga:

Jesús sogsad: “Bemar igar nabbiragwad wisgunonimaloed, degine, igar nabbiragwad, isguedgi bemar ollorsanoniggoed” (Juan 8:32). Aaga anmar yeer iddoged, ar anmar nabir Bab igar sunsoged durdagged, anba emi ibagi “neg duggumosa[dgi]” dulemar gadi gaggansa inigwale (2 Timoteo 3:1). Be ebinsaer gebed gebbe be Bibliagi Bab igar sunsoged durdadgu, aaba be yeer iddosar gebed. ¡Ibiyob nued iddollege!

Bab igar sunsoged wisi guedbii unnisulid, geb emarga aa igargi sunmagdii guedbi unnisurbalid. Anmar eba igar imagged abelebalid. Anmar abeged Bab Dummad anmar sabgumai gued. Auggi, ¿ibu anmar imagger gebe Bab Dummad anmar sabgumai guega? Jesús e burgwed iduale e sordaganga sogsad: “Ar igi an an Bab Igar Mamaidba an dae, degi, e sabguedgi an agganai, deyobi, bemar an igar mamaidba daele, an sabguedgi bemar gudii gumarmogoed” (Juan 15:10).

Be dagsa, ¿ibu Jesús imasa nabir Bab Dummad e sabgumai guega? E Babba igar imagdii gusad. Anmar Babba igar imagdii gued abelemogad. Nabir Bab Dummad anmar sabgumai guega e igar sunsogedba anmar ibmar imagdii guer gebed. Jesús deyob sogsad: “Ar we ibmar bemar baddo wismarsoggu, bemar eba imaggele” bemar yeer iddogoed (Juan 13:17).

Anmar abeged we libro anmar bendagged, nabir anmar Bab igar sunsogedba igar imagdii guega, degiile, “Bab Dummad [anmar] sabgumai gu[oed]”, geb anmar “sadegu gudi gu[baloed]” (Judas 21TNM).

Jehovági Sunmagmalad Idubuggwad