Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

 CAPÍTULO 17

“Gaddig Bab igar durdagmai gumalo”

“Gaddig Bab igar durdagmai gumalo”

“Gaddig Bab igar durdagmai gumalo, [...] Bab Dummad bemar sabgumai guega” (JUDAS 20, 21TNM).

1, 2. ¿Igi anmar Babga ibmar imagdii gued abelege? ¿Ibiga Babga nueggwa ibmar imagged abelege?

BE NEG sobedgi diggasur gus alamagnaile, auggi oguega anba undar nabbile, be yeer iddogedgi neg sobnaoed anba bega ibgwensur gusur inigwale, ar be wisid, aa neggine be megoe. Aaga be binsanaosulid, wis anga ibmar aggar gualile an indas imagsunnoye, geb be wied abargi neg sobnai guosurbalid. Babga arbadi guedi neg sobedyobmosoggua, aaga anmar neg sobed igargi sunmagnaid.

2 Judas sogsad anmar nueggwa Babga ibmar imagdii gued abeleye. Be daggena, sogsagua “Bab Dummad [anmar] sabgumai guega, mer egi bangumalo[ye]”, sogsabalid anmar ‘gaddig Bab igar durdagmai gued’ abelebarye (Judas 20, 21TNM). ¿Igi anmar gaddig Bab igar durdagdii gusale, nabir Jehová anmar sabgumai guega? Anmar ibmar sogbaagi sunmaggoena, nabir nueggwa Jehovága ibmar imagdii guega.

BAB IGARMAR ANMAR BENDAGGEGA MAMAID

3-5. a) ¿Nia, Jehová igargi igi binsaed anmar abege? b) ¿Ibiga Bab Dummad anmarga igarmar mesis be binsae?

3 Babba nueggwa naguega anmar bensulir gebed, Jehová igarmar anmar bendaggega mamai. We librogi anmar durdasad, igi daed Jehová anmar abege. Auggine,  ¿igi anmar Jehová igarmar dagmoga? Nia abediid anmar binsaedi Jehová igarmar unnila binsa anmarga igar oburega mamaye. Bad dagsad ebbenne Edéngi deyob Eva binsaed gasa, aaga indagdisulid we ibmargi dulemar binsaed gabaliga (Génesis 3:1-6). ¿Anmar ese binsaed galemogodibe? Wedi anmarbi wismosundo, ar igi anmar Jehová igarmar dagdimoga.

4 Be binsaena, paseo sadii be daggalid, galu emaggaled dagsig neg yeer daglenai. Auggi galu maddusur emaggarsoggua geg be aaba nae gualid. Sun be binsasaled, ar ibig galu emagmardibeye, unnila binsa emar idu igar gaega emaglesdagleye. Nueggwa galu inbaba addadgu be daggalid assusabbur dummad dagsig gudii. Be mag iddos nadeled, mer dulemar aggar guega galu emasmala. Emi ibagine ibmar soggwen anmar oiddobi gudimogad. Bibliagi sognaid: “Nue binsaed niggaa be da[o], nue addag[diguo]. Ar nia sagla be isdarad, assumigur nono wawaad uurmagdiiyob be ebilis gudiid. Dule amidiid, doa gunnodibeye” (1 Pedro 5:8).

5 Nia inniggigwad dule isgana dummadid. Melle anmar Niase ‘yardaglegega’ Bab Dummad anmarga e igarmar mesisad (Efesios 6:11, TNM). Degsoggua anmar nueggwa Jehová igarmargi binsadele, anmar binsabied, Jehová anmar sabedbali anmarga igarmar ugmaye. Deyob anmar binsaele, anmar mag iddogoed mer anmar aggar guega, geb anmar yeer iddodi guega we igarmar mamai. Aaga Santiago weyob narmasad: “Ar dule wargwen ibmar iddosad iesulirdi, agga bur igar inniggigwad dule ollor imaggedgi [...] alamagnaile” aa dule yeer iddodii gudi gudoed (Santiago 1:25).

6. ¿Igi anmar bengussulile Jehová igarmar mamaidi igarmar nuegan nanae?

6 Anmar, Jehová igarmar mamaidbarbi daele, anmar  mag iddodoed nued anmargi binsaedba Jehová anmarga igarmar mesisa. Aaga anmar “Cristo igar maidba” igar imagmalad, degsoggu anmar dulemar odurdaggedgi arbabalid, ar Cristo sogsad, an ibmar “odurdagsadba [...] nanamaloye” (Gálatas 6:2; Mateo 28:19, 20). Anmar Igar Iddoged Negse nanaed dodoaggwa dagsurbalid, ar aagi Babse gorleged, geb aagi anmar ayamar nuegan amisibalid (Hebreos 10:24, 25). Jehová sogmabalid bali bali anse gormaloye (Mateo 6:5-8; 1 Tesalonicenses 5:17). Anmar weyob igarmar mamaidba daele, anmar mag iddonadabboed anmargi nued binsalegedba igarmar mesilesa. Degsoggu anmar Babba igar sasulile yeer iddodi gudi guosulid. Anmar nueggwa binsaddibe igi Jehová igarmar anmar bendagmai, anmar bibbisaar benguosulid we igarmar mamaidi igarmar nuegana.

7, 8. Dule binsadibe gwen Babga nueggwa ibmar imagdii gued iddollesurye, ¿Bibliagi igi ibmar sognaidgi binsaed abelege?

7 Abar binsadamalad Bab sogedba igar imagdii guedi galaginye, aaga dobe Babga arbadamalad. Be deyob binsamogale,  ebinsao, Jehová bega sogmaid, be bendaggega an be odurdagmaye, geb sogmabalid, ani an “ibmar nueganba be odurdaggedid [...]. An igarmar mamaidba be uaya nigga gudi gusana, diwar aryomadaedyobi ulubgi bogidiggid be nigguoenad, demar mullumagmadaedyobi be baisur iddodii guoenad” (Isaías 48:17, 18). We ibmargi be binsaele ibig bar be buggib binsadi guosunna.

8 Wegi Jehová anmarga sogmaid, anmar eba igar imaggele, anmar doggus buggib binsadii guosurye, geb anmar igar nueganba igar imagdii gubaloye. Igi dermar arwegedi bergusuli, aayob anmar nabir igarmar nueganba gudi gumogad. Anmar alamagnadibe mer Bab Dummadgi banguega, Bab anmar bendagmogoed melle anmar egi banguega (Salmo 55:22 absogo). Anmar we ibmargi binsaele, anmar bibbisaar benguosulid Jehová nued anmargi binsamai, geb e igarmar mamaidi igar nuegan nanae.

‘CRISTO IGARGI NASGUMAI GUMALO’

9, 10. a) ¿Ibigala “anmar Cristo igargi” nasgumai gued abelege? b) Anmar yeer iddodi gubiele, ¿ibigala Bab sogedbarbii ibmar imagdii gued abelege?

9 Babba nueggwa naguega, “anmar Cristo igargi” nasgumai gumalar gebed (Hebreos 6:1). Bela anmar nueggwa ibmar imagdi guosurbarsoggua, auggine soglesurbalid gege anmar Cristo sogedba nueggwa ibmar imagdii guye. Anmar nueggwa Babga ibmar imagdii gudele, anmar ega arbadiidba yeer iddodii gudbaloed. Anmar daggoena, ibigala anmar yeer iddodii gudoe.

10 Dule nueggwa Jehovága ibmar imaggedgi binsaele, e sogedba ibmar imaggosulid, Jehová sogedbarbii ibmar imagdii guoed (Juan 4:23). Pablo sogsad: “Ar dule na e [...] sogedba nanadimaladi, na e ibmar abegedgi binsa daed. Ar Bab Dummad Burba sogedba nanadimaladdi,  Bab Dummad Burba e ibmar imagbiedginbi binsadaed” (Romanos 8:5). Dulemar na e sogedbarbii ibmar imagbiele, bibbisaar yeer iddodii gudi guosurmalad, ar ibmar nigguedginbi binsadimalad, unnila na eginbi binsadimarbalid. Degine, dulemar Bab sogedba ibmar imagmaladdi, Bab Dummadyob ‘yeer iddodi’ gudimaloed, ar Babgarbii ibmar imagdimalad (1 Timoteo 1:11). Bab sogedba ibmar imagbimarsoggua, anba emarga neg beedse gualile, yeer iddodimaloed. Ar wismalad Babgi bangusurmalale Bab yeer iddomaoe, geb Niadi gaggan dulega guoe (Proverbios 27:11; Santiago 1:2, 3 absogo).

11, 12. a) ¿Igi anmar wisgusarye Pablo soge “igid igar nuedi, geb igid igar isganabali”? ¿Ibiga Pablo sogsa ‘Babba igar imagdii’ gued abeleye? b) ¿Ibu dule imagger gebe ewisid idsomagged durdaggega?

11 Dule nueggwa Jehovába igar imagdii guega, Jehová igarmar mamaidba igar imagdii guer gebed. Apóstol Pablo deyob sogsad: “Ar san gunmaladdi baddo wedi dulemar nue Bab Dummad igargi nasgumaimaladgadid. Ar dule magasar ibmar iddogedgadid, igid igar nuedi, igid igar isganabali” (Hebreos 5:14). Pablo we igargi sunmasgua ebbenne gimnastamar Greciaginmalad ibmar imaggedgi sunmasad, aamala unnila ‘ejercicio imaggegarbi gudididamalad’ nabir ewisid guega. Degsoggu Pablo sogsad dule wisgumogaga biddi ibmar nuedi, geb biddi ibmar isganabali, dule bali bali “Bab igarba gudiir” gebmoye. ¿Igi dule gimnastaga gusdasunna?

Ewisid idsomaggedga guega, bali bali durdagger gebed

12 Bela goegan bissugwar gwalulegedbiid. Dungumaidba binna binna unimagged durdadoed, nag obaned durdadbaloed, nabbis abarmagdi gudoed. Geb dule gimnastaga gunoniggile yeer idsomagged durdasdasunnad. Be dagdiir gebed igi niba basumagnadamala, geger dagledaed, ibiyob ewisid imagged daglenanadae. Auggine dule wargwen weyob ibmar imagged durdaggega, gannar gannar durdagdii guer gebed. Bibliagi  soglenai inigwale dule san nued gudi guega ejercicio imagged ‘igar nuedye’, deginigwale sognabalid bur nuedye dule durdagged ibu ibmar nuedi, geb ibu ibmar isganabali (1 Timoteo 4:8).

13. ¿Igi anmar nabir wisgusale biddi ibmar nuedi, geb biddidi ibmar isganabali?

13 We librogi anmar igar buggib durdasad, wisguega ibu ibmar nuedi, geb ibu ibmar isganabali, nabir nueggwa Babga anmar ibmar imagdii guega, geb mer Babgi bangubaliga. Degsoggua ibmar soggwen imagged iduale bin anmar dagdagoloed igi Bab igarmar mamai, we ibmar imagsoggalile anmar Babse gordabaloed. We ibmargi binsaed abeleged: “¿Igi Bibliagi we ibmargi sunmaglenai? ¿Igi be Biblia sogedba igar imasale? ¿Bab Dummad abedibe an we ibmar imagged?” (Proverbios 3:5, 6 geb Santiago 1:5 absogo). Ibmar soggwen imagged iduale anmar we ibmargi binsadaele, anmar durdagmaoed biddi ibmar nuedi, geb biddidi ibmar isganabali. Degiile anmar binna binna nueggwa Babga ibmar imagnadabbi gudoed, geb anmar Bab igar iedi guosurbalid.

14. ¿Ibu anmar imagger gebe Babga nueggwa ibmar imagdii guega, geb igi daedi igar nuedsuli?

14 Anmar bad Babga nueggwa ibmar imagdiile, soglesulid wese bad unniguarye. Anmar gaddig nasgumai guega, anmar na dagger gebed anmar ibu ibmar bur binardae. Pablo sogsad, ‘sana’, dulemar nue Bab Dummad igargi nasgusmaladgadye. Degsoggua anmar nueggwa nasgumai guega, anmar nueggwa Jehová igar durdagger  gebed. Anmar ibmar durdagmaidba igar imagnadabbi gued abelebalid. Wegi ibmar imagged igar nuedid, ar Bibliagi sognaid, “binsaed nigga gued” bur igar nuedye (Proverbios 4:5-7; 1 Pedro 2:2). Degsoggu Jehová igar durdagged binar gued, bur igar nuedid. Auggine soglesulid be baiganba bur nue ibmar wisile, geb, be baiganba bur binsaed ibedbalile, be emargi obinye. Anmar na nue dagdi gued abelebalid, abaggar anmar binsaalile, anmar bur emarba buledye. Aaga Pablo sogsad, “na be duggin ulubgi wilub dagmarye, nue daggegarye bemar na ulubgi bensulidgi nue gandig gwisdibeye” (2 Corintios 13:5, Pap Tummat Karta, e narmagleged wis ogwalesad).

15. Nueggwa Babga ibmar imagdii guega, ¿ibiga emar sabgued abelebali?

15 Dule bela neg sobed ogusale, sorba wis onudagdi gudbaloed, sun ega ubeb mese dagledabaloed. Bab igar durdagged deyobsaarmogad. Degsoggu ¿ibu anmar imagger gebe mer Jehovági banguega? Anmar Jehová sabgudii guer gebed, geb gwenagan sabgudii gubalir gebed. Anmar Bab sabsulile, geb gwenadgan sabsurbalile, anmar binsasun gordiiled Jehová igar wisye (1 Corintios 13:1-3). Degsoggua dule Jehová sabsulile, geg Cristoyob Babga nueggwa ibmar imagdii gued.

JEHOVÁ IBMAR IMAGGOEDGI BINSADI GUO

16. ¿Nia, dulemar igi binsaed abege, Jehovádi ibu anmarga imaggoye sogmai?

16 Babba nueggwa naguega anmar na dagdibalir gebed, ibu ibmargi anmar binsadae. Nia, dulemar dummadsoggua, abeged dulemar ibmar isganaginbi binsadii gumaladi, dulemar mer emarba igar imagmaladi, geb abebalid dulemar binsaed bibbisaar neg nuguosurye (Efesios 2:2). Wegi binsaed boni bibbisulid. Auggine Jehovádi nued  anmargi binsaedba anmarga sogmaid yoowedse bela neg nuguoye.

17. ¿Ibigala ieleged abelesuli yoowedse Bab Dummad anmar bendaggoe?

17 Nia abin imaggega Bibliagi Bab Dummad anmarga sogmaid mer bengumaloye, an bemar “bendaggo[ye]”. Aaga soglenaid bendagleged igala, soldadomar cascoyobye (1 Tesalonicenses 5:8). Ebbenne soldadomar urwenadele gurgin birgi casco sii urwenaddamalad. Mer nono aggar guega weyob gurgin birgi casco yodamalad. Soldado casco sadde urwenadele sun burgwed. Igi casco dulemar bendagge, aayobi, anmar iedisurmogale yoo Bab anmar bendaggoe, anmar Babgi banguosurmogad.

18, 19. ¿Ibiga Jesús bai iddossuli wilena gusgu? ¿Igi anmar Jesúsyob imasmogale?

18 Jesús bibbisaar iessulid e Bab e bendagmai gusa. Burgwed iduale dummad wilesad. E ai nued, agga manibin gualidba, egi agbidsabalid. E ai baiddina sogsamogad, an we dule aggu dagye, geb baigandi agga idu waggiddemarmogad. E neggweburginmaladi egi agbidsamarmogad, soldadomarga urmasmalad oburgwemalaga. Jesúsdi anmarba bur dummad wilesad, anmardi deyob wilegosulid. ¿Ibigala Jesús siggirmassuli? Hebreos 12:2 gine sognaid: “Jesús [...] wilenaigu, egi dodolenaigu, binge gued dummadgi bai iddossulid. Ar ade, wisid, we degi odurdaglenaid sorbali, weligwaled daniggoe. Emigindi, Jesús, Bab Dummad ologana argan nuedsig sigidabsunnad”. Dagsa, Jesús ‘weligwar’ iddodi gusad.

19 ¿Ibigala Jesús weligwar iddosa? Ar Jesús wisinad galaggusulile, e Bab nug nuguoe, geb bela dulemar wisgubaloe, Nia gaggan duleye. ¡Degsoggu Jesúsde sun weligwar iddogosurde! Wisbalinad aa sorbali Bab Dummad ega ibmar nued dagdagoe, geb gannar na e Babse  nabaloe. Jesús bela belad wilena gusgu bibbisaar we ibmar iessulid. Aaga anmar iebisurmogad, yoowedse Bab Dummad anmarga ibmar dagdamogoe, aaba anmar wergudii gudmogoe. Jehová nued anmargi binsaedba e nuggi sunmaggega anmar susad, geb anmar dulemarga sogbaliga, Nia gaggan duleye. ¿Igi anmar nabir weyob ibmar imaggoe? Anmarga neg beedse gualile, anmar, Jehovági bangusulir gebed, Jehová anmar sabgumai gumogaga.

20. Anmar dulemar binsaedba bibbirmad na iddogele, ¿ibu anmar imagged abelege?

20 Jehová unnila binsa sogmasulid ibmar nuegan anmarga imaggoye, gwae anmarga ibmar nuegan imagbi gumabalid (Isaías 30:18; Malaquías 3:10 absogo). Jehová yeer iddodaed na ega arbamaladga ibmar nuegan ugmaidba (Salmo 37:4). Degsoggu ieged abelesulid yoowedse anmarga bela neg nuguoe. Anmardi dulemaryob dabisulid, emardi Niayob damalad, ibmar isganaginbi binsadimalad, emar yardaggedginbi binsadimarbalid. Anmar dulemar binsaedba bibbirmad na iddogele, Jehovága soged abeleged, “ulubgi bogidig” anmar imagye, nabir anmar ibmar nuegangi binsaega, geb mer anmar issaggwa ulubgi binsabaliga (Filipenses 4:6, 7).

21, 22. a) ¿Yoogidse dummad neg gagalealile “dulemar buggidar” igi gumaloe? b) ¿Be ibu ibmar imagdii gued abelemoga? ¿Be Bibliagi ibmar durdasad biddi bur be nued iddomoga?

 21 ¡Anmarga yoowedse neg nuguoed! ‘Dummad neg gagalealile’ “dulemar buggidar” bendaglemaloed, anmar aamar sordamogale bendaglemogoed (Apocalipsis 7:9, 14). Bela anmar Niase waladagdiidbisoggua, bela neg nugudele, geger iddollegoed. Bar Nia gudi guosursoggua, anmarga ibigwensur guoed neg yeer dagle imaggega, ar Cristo e sordagan 144.000 mergumaladmala nibneggi anmar idumamai gudmaloed. ¡Anmar ber abegedbiid gwae bonigan oberguleged, gwenadgan burgwismalad anmar na ber dagbiedbimarbalid, bela anmar yeer iddodii gudi gubimarbalid! Bibliagi sognaid anmar “ibmar isgana e maiga gudiidgi ollorgunoniggo[ye], Bab Dummad mimmigan[ga]” anmar gunoniggoye, auggi aa iduale bin anmar onugulegoloed (Romanos 8:21).

22 Jehová abesulid be ibmar soggwenba wiledii gued. Be melle bar bibbisaar wiledii guega, be, Bab sogedba igar imagdii guer gebed. Bule nuedsur be iddosunna Jehová sogedbarbi igar imagdii gued. Babba igar imagged igar nuedsoggua, ¡gaddig Bab igar durdagdii guo, degiile, Jehová be sabgumai gudoed!