“Dule Dummad Birigined nabir iddo saed be durdagye” (EFESIOS 5:10, Pap Tummat Karta [PTK], e narmagleged wis ogwalesad).

1. ¿Jehová doamar e sordaganga imasdae? ¿Ibu anmar imagger gebe mer Nias yardaglegega?

JESÚS sogsad, dulemar nueggwa Babga ibmar imagbimaladi, “nue burbar, degi, nabbiragwadgi Bab Dummad nug odummomaloed. Ar Bab Dummad dulemar degi ese gor[malad] amidimogad” (Juan 4:23). Jehová dagmaid doamar e igar durdagbimala; aamala e sordaganga imasdaed, geb e Massi sordaganga imasdabalid (Juan 6:44). ¡Ibiyob nued iddollege, anmar Jehovága nueggwa arbadiidba! Auggi, anmar nueggwa neg dagdii gued abelebalid, mer Niasega yardaglegega. Mer iego, Nia ewisid dulemar yardaggedid. Mer Niase yardaglegega, anmar, “dule Dummad Birigined nabir iddo saed” igar durdagger gebed (Efesios 5:10, PTK, e narmagleged wis ogwalesad; Apocalipsis 12:9).

2. ¿Igi Jehová iddogele, dule wargwen, e igar sunsoged, igar isganabo oburudele?

2 Be daggena igi ebbenne neg gusa, Israel dorgan Aarónga soggarmargu, anmar Babgi binsabuggwa guega, anmarga be ibmar soggwen nussuyobid sobye. Aarón emarbali igar imasad. Moli bibbi sobsagua, neggweburga sogded: “¡Oibosale, Bab Jehovága iba dummad anmar onomaloed!”. ¿Jehovádi, igi we ibmar dagsa be binsae? ¿Jehová sogsa be soge, aggarsurye, an igar sunsoged, igar isganabo oburmalar? Suli. Nabir we ibmar dagsasulid, aaga, Jehová milibaa mergu israelitamar oburgwisad (Éxodo 32:1-6, 10, 28). Ebbenne wegi neg gusadi, ¿ibu igargi anmar odurdagge? Anmar abesoggua Jehová anmar  sabgumai guedi, anmardi “ibmar swilidigsulid [...] ebu[bisulid]”, geb anmardina Jehová igar nued maid, igar isganabo oburbisurbalid (Isaías 52:11; Ezequiel 44:23; Gálatas 5:9).

3, 4. ¿Ibigala nue dagged abelege dulemar ibamar onogedi Biblia sogedbardibe?

3 Apóstolmar gudimargua abar Cristo sordamarye sogdi gusmaladi, Bab igar sunsoged igar isganabo oburbi guarmarmoganad. Apóstolmala we ibmar bargasmalad, mer Bab igar sunsoged isguega. Apóstolmar burgwisgua, aaga Cristo sordagangi igar isganagan dogded. Degsoggua baigan daed, baigan iba onomalad, “Babgadga” imagdemalad. Emi ibagi, aaga binsaleged Cristo sordaganye sogmalad ibagan onomaladi Babgadye (2 Tesalonicenses 2:7, 10). We capítulogi we ibagangi sunmaglegoed. We ibagana Jehovágadsurnanaed, dulemar Jehová igar obadsa bugmaladgadid. Be dagdesundibe igi dulemar dae imagge, be daggoed, na eginbi binsae dulemar imagge, gwen Jehová igar onasgusuli, agga bur Niaga ibmar imaggardamalad. “Babilonia Neggwebur Nue Nug Niggad [siidyob]” damalad (Apocalipsis 18:2-4, 23). * Anmar ieged abelelesulid, Jehová nue wisi igii, geb ingua we ibagan noali, aaga Jehová we ibagan nued dagmasulid. Jehová we ibagan imagged nued dagsulile, anmar deyobbira dagbimogad (2 Juan 6, 7).

4 Jehovága arbadidiidi nue wismalad dulemar ibagan onodamaladi, Jehová abar nued dagmasulid. Aaga anmar aa ibagan onobisurmarmogad. Auggi, anmar wisbalid, dule, ibagan wegimalad onodele, Jehová aa dulegi bangudoed, bar aa dule sabgumai guosulid, aaga anmar we ibmar imagbisurbalid.

IBIGA NUE NAVIDAD ONOLEDAE

5. ¿Ibigala anmar nue wisi, Jesús bibbisaar diciembre 25 gi gwalulessuli?

5 Bibliagi bibbisaar sunmaglenasulid Jesús gwalulesad iba onogedgi. Ingua nue Jesús gwalulesa, anmar nueggwa wissulid. Ibmar soggwendi nue anmar wisid, Jesús bibbisaar  diciembre 25 gine gwalulessulid. * ¿Ibiga soglege diciembre niigi gwalulessurye? Ar Israelgi, aa niigi boo badded nagunonidaed, geb neg dammibbe naddabalid, aa niigi dii dummad wibalid, degsoggua Lucas 2:8, 11 segadgine soglenagua, ovejamar aggwemalad Jesús gwalulenagu “neggwebur diggarba, sibad wawaad edarbe[bugmalanye]”, mag iddolledo, Jesús diciembregi gwalulessulir gebe. Aa niigi, neg doggus diobbigwadbali ovejamar aggwemaladi wissur neg magaba buggudamalad. Uggine ovejamar aggwemaladi na gusgu neg magaba buggudamalana, Lucas we ibmar sogosulinad, ar binsasun sogoenad. Ieged abelesurbalid José, Maríabo Belénse nadmala César Augusto sogsadba, dulemar ebislegega na e gwalulesad negse namaloye (Lucas 2:1-7). César Augusto, judíomarga sogsasulir gebed dii dummad abargi na e neggwebur e neggwebur namaloye, ar nue wisinad judíomar nabir Roma dagsurmalana.

6, 7. a) ¿Doamala ebbenne Navidadgi ibmar imagleged imagmalana? b) ¿Jehovági sunmagmalad iba soggwen abiddosdamardibe na ga regalo ugmalaga?

6 Degidde, ¿doa Navidad onoged iba onossunna? Bibliag soglenasulid, Navidad onomaloye. Jehová igar wissurmalad Navidad onomalanad. Ebbenne, aa iba bimalanad: Saturno iba. Binsamalanad, Saturno, Roma dorgan bendagmaidye, nabir emarga sabburba ibmar niega. Baigandi we iba bibuggwa gusmalad: “‘Dad Ibe yeer gangunaid’ gwalulesad iba”. Enciclopedia de la Religión Católica gine soglenaid, we iba, diciembre 25 gi onoledaenye, aa ibagi, dulemar na Mitra e babga imagbuggwa gusmalad. Iduar enciclopedia soglesadgi sognabalid: “Iglesia” (Católica), aa ibagi “[Cristo] gwalulesad iba onodye”, nabir issesur “dulemar sedagega, Dad Ibe (Mitra) iba onodamalaga”. We ibmala Cristo burgwisad sorba gusad, siglo III gi.

Anmardi regalo ugbisulid abargi, regalo ugsulid

7 Aa unni dulemar mas gunbuggwa gusmalad, na ga mudsub  mudsub regalomar ugbuggwa gusmarbalid, igi emi iba, Navidad naguder regalo imagmala. Auggi, nue be dagdele dulemar na ga regalomar uggarmalale 2 Corintios 9:7 gi soglenaiyob imagsurmalad, aagine sognaid: “Na wala walagwen igi na e gwagegi ibmar ugbie, abali uggoed. Mer be nunmag iddogedgi ibmar uggo, mer be dule ise bega sogedgi ibmar uggo. Ar ade, Bab Dummad dule weligwar ibmar ugged yeer dagdaed”. Jehovági sunmagmaladdina regalo ugbisulid abargi na ga regalo ugsurmalad, uggine, binsasurmarbalid, an regalo ugsasoggua, ibu anga dagdamogodibeye. Iba soggwen noed abiddosurmarbalid gwenaganga binsa ibmar uggega (Lucas 14:12-14; Gusmalad 20:35 absogo). Anmar binsadisurbalid, Navidad nagunoniggir bia an mani dagdagodibeye, an emargi mani gasunnoye, iba imagmogaga (Mateo 11:28-30; Juan 8:32).

8. ¿Magomala, Jesús gwaaru mai ega ibmar berbeabmardibe?

8 Auggi sun dule wargwen soged: “Jesús gwalulesad iba  onogega magomala ar Jesúsga ibmar buggib senonimarsursi”. Nueggwa anmar dagdele ibmar degi gussulid. Magomala wismalanad Jesús binsa dule yogasaaledsuli, degsoggua binsa Jesúsga ibmar senoni gussurmalad. Ebbennegwa dule nug niggadile deyobi ega ibmar imagledaenad (1 Reyes 10:1, 2, 10, 13; Mateo 2:2, 11). Be dagdebalile, anba Jesús gwaaru moli mas maedgi mai, ese nonisurmalad. Bad na e neggi dii, nii warbigwagus sorbardibe geb ese arbimalad.

IGI BAB DUMMAD GWALULEGED IBA DAGGE

9. Ebbenne gwaluleged iba onolesgua, ¿igi neg gusye Bibliagi soglenai?

9 Ebbenne goe gwalulenoniggile, dulemar yeer iddodamalad. Degi inigwale Bibliagi soglenasulid dulemar Jehovága arbadii gusmaladi, gwaluleged iba onodidii gusmarye (Salmo 127:3). ¿Ibigala Bibliagi we ibmar nasuli? Ielesadbarsulid. Be  dagdedibe, Bibliagi soglenaid dulemar warbo unnila gwaluleged iba onosmarye, gwen Faraón (Egipto dule), geb baiddina Herodes Antipas (Génesis 40:20-22 geb Marcos 6:21-29). Bibliagi soglenaid aa ibamargi ibmar nuegan gussurye. Herodes Antipasgadgine, gammu siggar Juan Bautista oburgwismalad.

10, 11. ¿Ibigala ebbenne Cristo sordagan buggusmaladi, gwaluleged iba onodidii gussurmala?

10 Libro Las cosas nuestras de cada día gine sognaid, “Cristo sordagan ebbenne buggusmaladi sogdamarye, gwaluleged iba, dulemar Bab wissur bugmaladgadye”. Ebbenne dulemar Greciagi buggusmaladi binsadamalanad, goe megnoniggile, bad “darba” nigga nonidaye, we darba mimmi bendaggega gudidaye. Binsamarbalinad, “mimmi darba agbangwisdaye, Bab Dummad goe gwalulesad ibagi gwalulesmogadse”. Degsoggu, aaga na gwaluleged iba onodamalanad, na e “bab gwalulesad iba” ebinsamalaga (Gran Enciclopedia Rialp). Deginbali, goe gwalulesale dulemar yog horóscopogi amigardamarbalid, daggega goe ibu signogi gwalulesa, bad diggasurgus we ibmar imaglediid.

11 Jehovága arbamaladdi unnila binsa wissurmalanad gwaluleged iba onogedi bonigangi daniye, geb dulemar Bab wissur buggusmaladgi danibarye. Wismarbalid emardi geg na dummarba imagmala, baigan ega iba onomalaga (Miqueas 6:8; Lucas 9:48). * Babga arbadidii gusmaladi, bur Bab nug odummogedgi binsadii gusmalad, ar Bab nuggi bela dula we nabneggi buggwad (Salmo 8:3, 4; 36:9; Apocalipsis 4:11). *

12. ¿Ibigala soglege burgwed iba bur nuedye, gwaluleged ibaba?

12 Dule Babgi bangussuli burgwisale, Bab aa dule iegosurmogad. Yoogi aa dule gannar odurgulegoed (Job 14:14, 15). Aagala Eclesiastés 7:1 gi sognaid: “Ina wawadiggidba nug nued  nigguleged, bur nuedid. Gwaluleged ibaba burgwed iba, bur nuedid”. Wegine sognagua “nug” nigguedye, dule inniggigwad Babga ibmar imagdii gued obared, Bab Dummad nued aa dule dagma guega. Bibliagi soglenaid unnila Jesucristo burgwisad ibabii onodii gumaloye, soglenasulid, Jesús gwalulesad iba onomaloye. Ar Jesús “nug[gine]” anmar nabir bendaglegoed (Hebreos 1:3, 4; Lucas 22:17-20).

DULE BURGWISAR IBMAR IMAGLEGED

13, 14. Dule burgwisar yosgu ibmar imaglegedi, ¿ibu neggweburgi noali?

13 Buggidar dulemar binsamalad nega sagla un Bab Dummad dadganga sogsaye, igi dule burgwisar ibmar imaglegoe, auggine be nueggwa dagdele, Bab weyob igar mesissulid. Be daggena igi dulemar dule burgwisar ibmar imagdamala. Garda Dodoged igar y la memoria colectiva de mis abuelos y abuelas gine weyob sognaid: “Dule burgwisad sorbali obsadamalad, mer egi bonigan ubogega, sogdamalad ar burgwisadde boniganba waladasaddeye; inaduled burgwisardina nudsumar, aggwalelemar owalesdaed, burgwisadba Bab negse naega”. Bab sogedba weyob ibmar imagmarye sogle inigwale, auggi ise mag daglegaled, dulemar binsamala, dule burgwisale e burbadina sorba gudi guddaye. Auggi, we ibmala Babiloniagi ibmar imaglegedgi noalid, Bibliagindina soglenasulid, dule burgwisar e burba sorba dula gudi gusdaye.

14 Jehová bibbisar ibmar wegimalad nued daggosulid, ar Babiloniagi noarnanaed, ar niamar abemalad dulemar we ibmar imaggedi (2 Corintios 6:17, 18). Jehová sogedbarbii anmar ibmar imagdii guegala, Bibliagi ibmar soglenaidbarbii anmar ibmar imagger gebed.

INNA GOBED IGAR

15. ¿Ibigala sergan inna gobed igar imaggarmala?

15 Emi ibagi, anmar dulemarba yogsaar geg inna gobed igar imagged, anba neggweburmar we ibmar imagmar inigwale, soglesulid ibmar nueganye. Ar Bibliagi Bab sogmasulid we ibmar  imagmaloye, degsoggua Jehová nued we ibmar dagmasulid (Eclesiastés 9:5, 10; Deuteronomio 18:9-13). Be daggena, bunamala sergusadga, geb sorba ega inna goblealile, igi ibmar imaglege. Gandur namaggalile igar niggaa namaddaed. Binyed igargi namadele, sogsadaed igi we bunolo burgoe; burba igargi namaderdina, bunolo burbagi namasdaed; geb di amma igargi namaderdina, bunolo burgwisar Bab negse nader sabbi di ammagi naoedgi namasdaed. Garda Dodoged Igar y la memoria colectiva de mis abuelos y abuelas gine deyob sognamogad: “Sergan nisargi wagar magagwar, gwilar gwilar, geb gormaggar gormaggar inna neggi ubuddamarye. Bonigan odaggega, ononnogega, deyob imasdamalad. Dad Ibe ebbenne bonigan abargi inna gobsad barwisogega deyob imagleged”. Degsoggua dulemar weyob ibmar imagnaile, ibmar nued imagnaye na bidamalad, auggi Jehová sogsasulid we ibmar imagmaloye.

DULE ABIRGIN NIGGUSOGGALIR IBIGALA BAB SOGEDBA IGAR IMAGGED ABELEGE

16, 17. a) ¿Ibig nue abelege dule abirgin niggusoggalile Biblia sogedba ibmar imagged, mer dulemar sogedba ibmar imagged? b) ¿Ibigala emaryob anmardi abirgin niggusoggalir ibmar imagbisuli?

16 Nia igar onasgusiidbali Babilonia Nue Nug Niggad obelolesoggalid. Aaga Bibliagi soglenaid: “Abirgin nigguleged iba, bar begi [Babilonia Nue Nug Niggadgi] gwen iddolegosulid”, ar we neggwebur obergulesoggalid (Apocalipsis 18:23). Abar Nia igarmala sulub gullealile imagleged, deyob dule abirgin niggusale, ega yog neg isguar naddasunnad (Marcos 10:6-9).

17 Neggweburmar irbali ibmar emarbi imaglesulid, inbaggwa we ibmarmala gwen ibmar issaggwagwad daglesurnanaed, auggi Jehová igargi yolenanaed. Abar ibmar imagleged dule abirgin niggunaid mer na sorba meddemalaga (Isaías 65:11). Be daggena, sulub gullenaile ilabagge dule ogledaed, bonigan ononnogega weyob ibmar imagleye sogdamalad. Inbaggwa ome niggunaid gas urbali soo urbedamarbalid, garda maddagwen aa igargi sumagnaid soged, “dulemar sogye we ibmar imagleye, na niggunanaid mimmigan gwaluleder,  mer ibyasuli gwalulegegarye” (El matrimonio entre los indios cuna de Panamá, por el Dr. Manuel Reverte C.). Degsoggua, Jehová anmar sabgumai guega, anmar mer we ibmar isganagan imagger gebed (2 Corintios 6:14-18 absogo).

18. Dule abirgin niggusoggalile ¿ibigala nuedi Biblia sogedba igar imagged?

18 Jehovága arbamaladi, abirgin nigguedbali, Jehová nug oisgubisurmalad. Degsoggu ome niggunaile yogsaar ibmar imagsurmalad, aaga bamaladgi binsamarbalid, mer bamalad issaggwa obinsamalaga. Dule abirgin niggunaile, anmar egi dodoged abelesulid, anmar aagi issaggwa sunmagged abelesurbalid (Proverbios 26:18, 19; Lucas 6:31; 10:27). Auggi dule ome niggusoggalile, dulemar ‘yamo e dagmalagar’, doggus mani bibbisur oweged nuedsurbalid, melle na dummarba imaggega (1 Juan 2:16). Ibmar nueggwa imaglesale, sorbali na nuedgi we iba ebinsadii gumaloed, we ibaba buggib binsadii guosurmalad, ar Jehová abeged weyob we iba ebinsadii gumalad. *

¿BRINDIS IMAGGEDI, BULE IGAR NUEDDIBE?

19, 20. ¿Ibiga ebbenne brindis imagdamarye libro maddagwengi soglenai? ¿Ibigala anmardi we ibmar imagged abelesuli?

19 Wagmala abirgin niggunaile, inbaggwa brindis imagdamalad. 1995 gine garda maddagwen sogsad, ebbennegwa weyob brindis imagmalanye: “Ebbenne dulemar boniganga vino imagdamalanad, bonigan dulemar bendaggega. Aaga boniganga soggardamalad, we dule ‘sered megisana gadin’, [wagmar sogdamalad] ‘a tu salud’” (International Handbook on Alcohol and Culture).

20 Dulemar binsasur inigwale, brindis imaglegedi, boniganga imagleye, geb, isedba imagleye, auggi dule wargwen copa onaggwidele, “boniganga” sognaiyobid, an bendagye. Bibliagi soglenaid weyob ibmar imagged nuedsurye, degsoggua Jehová nued we ibmar dagsulid (Juan 14:6; 16:23). *

 ‘JEHOVÁ, DULE IBMAR ISGANA ISDAR DAGGED SABGUMAID’

21. Jehovága arbamalad, ¿ibu ibase nanaed abelesuli?

21 Emi ibagi dulemar Bab igar odurdagye sogmaladi, agga aamala, dulemar oisguarmarbalid. Babilonia Nue Nug Niggadyobi ibmar imagmarmogad. Neggweburmala carnaval onodamalad, carnavalgi dulemar dodoarmalale, galagwensur gunanadaed, omegimaladi bingesur yosgu gunanadamarmogad. Be binsagua, nuedir be soge, dule Jehová igar binarye sogele, auggi carnaval daggega surbinsa iddodabalile. ¿Sogleger be soge, we dule ibmar isgana issaggwa dagye? (Salmo 1:1, 2; 97:10.) Mer anmar yardaglegega, anmar Salmo narmasadyob sogmogar gebed: “Melle ibmar binsaarmalad [isgana] bina sogega be an imagge” (Salmos 119:37).

22. Iba soggwen Jehová igargi yolesulile, ¿igi anmar imaggoe?

22 Anmar abesulid dulemar anmargi binsaed, anmar Jehovági sunmagmaladi ibagan wegimaladi anmar onomodagleye. Aaga Pablo sogsad: “Be mas gundibe, be gobdibe, ibu be imagdibe, bela Bab Dummad nug odummogega be imagge” (1 Corintios 10:31; recuadro “ Mer yogasaar ibmar imaggo” aagi naid dagbalo). ¿Igiirsunna ibagan Jehová igargi yolesulir, neggwebur soggwen nug odummogega imaglesulir, política igar onogega imaglesulir? Degiirdina, anmar na wargwen wargwen daggoed, igi anmar ibmar imaggoe. Auggi anmar mer anmarginbi binsabaloed, wis gwenagangi anmar binsabaloed.

BAB DUMMAD ODUMMODI GUO

23, 24. ¿Igi dulemar wisgusale Jehová igarmar bur igarmar nuegan nanae?

23 Emi ibagi dulemar yogasaar iba onomalad; sogmalad ayamar buraggwa, gwenagan buraggwa yeer iddobuggwa guega iba onomarye. Jehovági sunmagmaladdi yogasaar ibagan onosurmarsoggu, aaga soggardamalad, dulemar isdar dagdamarye, na doggus bulegan imaggardamarye. Degi sogdamaladga sun anmar soged, Jehovági sunmagmaladi nabir na  ayamar, geb gwenagan buraggwa iba onomarmoye, yeer iddobuggwa gumarmogaga (Proverbios 11:25; Eclesiastés 3:12, 13; 2 Corintios 9:7). Auggi anmar abebalid dulemar wisgumalad, anmar iba onodele, ibmar isganabo obured nuedsulid, ar we ibmarmardina Jehová nued dagmasulid, geb, Jehová igargi yole nanabalid (recuadro “ Bab igar sunsogedba aggaed igar nuedid” aagi naid dagbalo).

24 Dulemar wisgubigualile, ibigala anmar abar ibagan onosuli, anmar nueggwa dulemarga sogdaed, igi anmar we ibmargi binsae, aaga libro, ¿Bibliagine nue igi soglenai?, capítulo 16 gi naidba anmar dulemarga ibmar sogdaed. * Auggi, anmar emarbo gassimagnai guosurbalid, emargi obinega; anmardina abeged dulemar nuedgi anmarba nagued. Aaga anmar dulemarbo sunmadele “nuedgi, binnalegwadgi”, dulemarga ibmar soged (Colosenses 4:6).

25, 26. ¿Igi anmar na mimmigan bendasale, nabir Jehová sabgudii gumalaga?

25 Jehovági sunmagmalad nue wismalad, ibiga yogsaar ibagan onosurmala (Hebreos 5:14). Auggi abelebalid, anmar mimmigan we ibmar nueggwa wisgumogad. Anmar alamagnadibe mimmigan odurdagged, ibiga anmar we ibagan onosuli, emala Biblia bengudii guosurmalad, degsoggu dulemarga sogdemalale, e binsaedba ibmar sogosurmalad, Biblia sogedba emarga ibmar sogmaloed. Degiile Jehovági banguosurmarbalid (Isaías 48:17, 18; 1 Pedro 3:15).

26 Auggi anmar nueggwa “nue burbar, degi, nabbiragwadgi” Jehovága ibmar imaggega, unnila binsa anmar belagwa ibagan isganamar Jehová igargi yolemalad isdar daggosulid, anmar ibmar baid imagbaloed (Juan 4:23). Capítulo 14 gi sunmaglegoed, ibigala nuedsuli emar yardagdii, geb emarga gaggansadii guedi. Aagi anmar durdaggoed, dulemardina we ibmar nuediyob dagmalad, anmardina bur Bab sogedba igar imagbied.

^ parr. 3 Recuadro “ ¿We iba onoged nueddibe?”, aagi naid dagbalo. Jehovági sunmagmalad gardamar onimamaidi, ibagan baigangi sunmagnanabalid.

^ parr. 5 Bibliagi ibmar soglenaid nueggwa dagledele, geb, libromar bamamalad be dagdebalile, be dagsaled, Jesús, sunna etanim (septiembre/octubre) niigi gwalulesye soglesaled, año 2 gi, era común iduale (e.c.i) (Perspicacia para comprender las Escrituras, vol. 2, página 84, 85 gi naid dagbalo, Jehovági sunmagmalad we garda onosad).

^ parr. 11 Recuadro “ Niaga iba onoleged” aagi naid dagbalo.

^ parr. 11 Ebbenne Israelgi, ome goe niggusale Babga ibmar ugsadaed, mer iegega goe bibbi bad isgued abargi gwalulenonimoye (Levítico 12:1-8). Weyob igar megisadi, Israel dorgan bendasad mer gwaluleged iba onogedgi binsamalaga, mer neggwebur baiganyobi, aa ibagan onobuggwa gumalaga (Salmo 51:5).

^ parr. 18 La Atalaya, octubre 15 gad, 2006 gi nosad, página 18, 31 segadgi dagbalo, abirgin niggued igargi sunmagnaid.

^ parr. 20 La Atalaya, febrero 15 gad, 2007 gi nosad, página 30, 31 gi dagbalo.

^ parr. 24 Jehovági sunmagmalad we garda onosad.