Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 2

Rebekabara Jeowara sobiabikĩrãbasi

Rebekabara Jeowara sobiabikĩrãbasi

Rebekabara mejãchade kãgabasi Jeowara. Akʉza yi kima Isaabida kãgabasi Jeowara. Naʉ̃ kartade kʼawuadaya sãwũã yi ũdukʼawuasidata ãyira, akʉza kʼawuadaya Jeowara kʼãrẽa sobiabasita Rebeka kʼãrẽa.

Isaa yibarirãra Abraanbasi akʉza Sarabasi. Abraanbara kãgabasi yi warrara juwa jidamarẽã ẽbẽra wũẽrã Jeowa kãgabʉme. Mamina ãyira panasi pʉwʉrʉ Kananmae, mamara mia abaʉ̃ ẽbẽraba odaẽbasi Jeowaba jarabʉra. Maʉ̃ kʼãrẽa zokʼabʉesi iyi nezokʼa Eliezerta wãmarẽã pʉwʉrʉ Aranma. ¿K’ãrẽma zokʼabʉesi? maʉ̃ pʉwʉrʉ Aranmaebasibaera Abraan mebẽrãta, mama Eliezerba kima biata jʉrʉmarẽã Isaaita.

Rebekara mejãcha trajaibarabasi kameyora bania diaira

Aramaʉ̃ta Eliezerra Abraan nezokʼarabawara wawara wãsida. Ãyara die kameyode edesida yikota akʉza nekʼãrẽ bia baridiaita. Mamina ¿Eliezerbara sãwũã ũduibasi Isaa kima biabaira? iyara kʼawuabasi ẽbẽra wũẽrãra maʉ̃ pʉwʉwrʉdebemara bania juede wãpanasita pozoidu. Maʉ̃ba ãyi pʉwʉrʉ Aranma jũẽbʉrʉdera, wãsida pozo nʉmʉma. Aramaʉ̃ta Jeowa yiwidʼisi, «mʉa widiya ẽbẽra wũẽrãba mʉa bania diamarẽã. Iya mʉa baniata diara akʉza mʉ kameyora, mawũãra mʉara kʼawuayi bʉa jidasita maʉ̃ ẽbẽra wũẽrãra».

 Aramaʉ̃ne, pozoidu deguesi Rebekara. Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Rebekara biʼia kĩrãsita. Aramaʉ̃ta Eliezerbara widisi baniata, aramaʉ̃ta iya panʉsi «mõbera bania diaya bʉa akʉza bʉ kameyora». Mamina kameyorãra bania mejãcha dobʉbaera, bania mejãcha jueibarabasi pozodeba. Akʉra yi dibujota ¿Kʼãrẽta onʉmʉ Rebekara?... Iya Rebeka mejãcha trajabʉ ũdubʉrʉba, krĩchasi Jeowaba panʉsita iya wididara.

Maʉ̃ kʼãrẽa Eliezerbara nekʼãrẽ biʼia kiruta diasi Rebekara, aramaʉ̃ta iyara iyideda edesi Eliezerta akʉza yi nezokʼarata, mamara iyira basi yi mebẽrãbawara. Aramaʉ̃ta Eliezerbara jarasi kʼãrẽa zokʼabʉesita Abraanba pʉwʉrʉ Aranma. Akʉza jarasi Jeowaba sãwũã panʉsita iya wididara. Maʉ̃ ũrĩbʉrʉde Rebeka mebẽrãra mejãcha sobiasida. Aramaʉ̃ta jarasida ãyitara kʼãrẽẽãta Isaaʉ̃me juwa jidaira.

Rebekara wãsi Eliezer kʼaidu Kananma mama jũẽ karãpe juwa jidasi Isaaʉ̃me

¿Bʉmara Rebekara Isaaʉ̃mera juwa jidakĩrãbasika?... Yi mebẽrãba iya widisidadera, iyara jarasi juwa jidakĩrãbʉta. ¿Kʼãrẽa? Rebekabara kʼawuabasi Eliezerra zokʼabʉesita Jeowaba. Maʉ̃ba wãsi Kananma Eliezer kʼaidu, mama jũẽpe, iyira juwa jidasi Isaaʉ̃me.

Rebekabara ũrĩsi Jeowaba jarabʉta maʉ̃ba mejãchade kʼarebasi Jeowabara. Mamina maʉ̃awaẽbasi, akʉza Jesuta ʉ̃tʉ zebisi yi mebẽrãneba. Jeowabara bʉsida kʼarebayi Rebekadekĩrã ũrĩra iyi bedʼeata, mawũãra iyira bʉme sobiabayi.

AKɄDAYA DAIZEZE BEDEʼADE

  • Génesis 12:4, 5; 24:1-58, 67