Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 4

Iyara sobiabisi Jeowata yi zezeʉ̃me

Iyara sobiabisi Jeowata yi zezeʉ̃me

Kʼãrẽta jaranʉmʉ Jetebara Jeowara

Zarebasimina Jete kaʉbara osi yi zezeba jaradara

¿Kʼawuabʉka bʉara kʼaita naʉ̃ dibujode ẽbẽra wũẽrãzake ũdubʉra?... Daizeze Bedʼeabara jaraẽ yi trʉ̃ra, mamina jarabʉ yi zeze trʉ̃ra Jetebasita. Jeowata Jeteʉ̃mera mejãcha sobiasida iya oda kʼãrẽa ¿Kʼawua kĩrãbʉka Jete ʉ̃rʉ akʉza yi kaʉ ʉ̃rʉ?

Jetera ẽbẽra biabasi. Adewara ewari mejãcha berabaribasi yi kaʉʉ̃me Jeowa ʉ̃rʉ jaradiaita. Akʉza iyira buru biabasi maʉ̃ daʉcha kʼawuabasi sãwũã zokʼaita pʉwʉrʉra, maʉ̃ kʼãrẽa Israelitarabara jarasida ¿Dai nokʼobaika dai kʼareba yõedaita?

Maʉ̃ kʼãrẽa Jetebara widisi Jeowa kʼarebamarẽã ãyi yõbʉrʉde aduaẽbaita. Iya jarasi Jeowa daita aduabiẽbʉrʉ, naʉ̃ta oita. Mʉ deda jĩruya jũẽbʉrʉde, yi  naara orrabʉrʉta Jeowa diaita. Mawũẽrã yi naa orrazedabara ¿Kʼãrẽta oibarabasi? maʉ̃ ẽbẽrarã tabernakulode baibasi akʉza ewari jõmaʉ̃nẽ trajabaibasi Daizezeita. Maʉ̃ tabernakulo edara ẽbẽrarã wãpanasi Jeowaita trajaita. ¿Jetera aduebasika ãyi yõsidera? aduẽbasi. Iyi jĩruya iyi deda zesidera ¿Kʼawuabʉka kʼaiba naara orrasita?...

Yi kaʉ abapaikirʉba, mawũẽra Jetebara dia bʉeibarabasi tabernakulode bamarẽã. Maʉ̃ba mejãcha krĩchabisi, mamina iya yi jaramabasi Jeowa diaita ¿Kĩrãbebʉka? maʉ̃ba yi kaʉbara jarasi, zeze bʉa Jeowa jaradara oibara.

Jete kaʉ neũdukʼawuarabara akʉ jũẽpanasi poagaza

Yi kaʉsida naarãra krĩchasi osi ¿Kʼãrẽa? tabernakulodera juwa jidabeẽbasibaera akʉza wũãwũã erbabeẽbasibaera. Mamina iyara okĩrãbasi yi zezeba Jeowa jaradata, akʉza Jeowata iyime sobiabamarẽã kãgabasi. Maʉ̃ta audre yibiabasi iyitara wũãwũã erbaibadabara akʉza juwajidaibadabara. Maʉ̃ba wãsi tabernakulo eda mama ewari jõmaʉ̃nẽbasi iyi beiyeda.

¿Bu mara Jeowata Jeteʉ̃mera sobiapanaẽbasika iyi kʼãrẽara?... Sobiapanasi, bʉabida Jete kaʉde kĩrãkʼa oseabʉ, bʉa ũrĩbʉbʉrʉ akʉza Jeowata kãgabʉbʉrʉ, maʉ̃ba iyira bʉ kʼãrẽa sobiabayi. Akʉza bʉ yibarirasida sobiapanañi.

AKɄDAYA DAIZEZE BEDʼEADE

  • Deuteronomio 6:4-6

  • Jueces 11:30-40

  • 1 Corintios 7:32-34