Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿Ewaria abaʉde widibarika naʉ̃ ʉ̃rʉra?

¿Ewaria abaʉde widibarika naʉ̃ ʉ̃rʉra?

¿KʼÃRẼ ʉ̃rʉ? Ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarãba bedʼea bia widibʉ ʉ̃rʉ. Bʉabida ewari abaʉde bʉyikʉza widibaribaibara:

  • ¿Dayirãra Daizezebara kãgabʉka?

  • ¿Ewari abaʉde jõĩka yõra akʉza zʉbʉriara?

  • ¿Sãwũãdogo Dayirã beubʉrʉdera?

  • ¿Beudarãra jẽda piradrʉika?

  • ¿Sãwũã yiwidʼibara Dayirãra Daizezeba ũrĩmarẽãra?

  • ¿Sãwũã ũdui dayirã zobiabaira?

¿Bʉara sãma ũdui nama widibʉ panʉira? Libro mejãchaʉdebʉ maʉ̃ panʉira, mamina mejãchaʉba aripe jaradaẽ. Atia edabʉrʉ wãrĩnuta jarabʉ, mamina tẽã jʉ̃neane jarapanʉ maʉ̃ra kĩkĩbarita akʉza ara odapeadata.

Mamina bʉ libro maʉ̃ bedʼea widibʉ aripe panʉbʉta. Jesukristo Daizezea yiwidʼisidera jarasi: «Bʉ bedʼeata wãrã» (Juan 17:17DB) Jesuba maʉ̃ bedʼea jaradara, idira maʉ̃ra ũdu kʼawuapanʉ Daizeze Bedʼeata. Naara widida peadara Daizeze Bedʼeaba biʼia panʉñi.

 ¿Dayirãra Daizezebara kãgabʉka?

¿KʼÃRẼ KʼÃRẼA WIDIPANɄ NAɄ̃ BEDʼEARA?. Dayirãra panʉbera naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ nemitia omirane eda, akʉza aripe oeade. Adewarã ʉ̃kʉrʉra Daizeze ĩjãbʉa apanʉrãbara jaradiapanʉ Daizezebʉrʉ obʉta nemitiara.

DAIZEZE BEDʼEABA JARADIABɄ. Mia kʼãrẽsida nemitia oka Daizezera. Job 34:10ba. jarabʉ: «Daizeze wãrĩnuarãra jĩgabʉ nemitia oidebara, akʉza zarea barabʉra wawarabʉ aripe oeadebara». Daizezebara, kãgabʉ ẽbẽrarãita nebiata, maʉ̃ kʼãrẽa Jesuba jaradiasi sãwũã yiwidʼibarata. «Marã zhiwidʼibʉdadʼera mawũãũdua: Bʉra Daizezeta ʉ̃tre bʼʉa, bʉra wawiadʼaidʼe bʼʉa. Dai Nokʼota nʉmadua. Bʉa krĩñata odʼaidʼe bʼʉa ʉ̃tre obʼe kĩrãkʼa, mawũã odʼaidʼe bʼʉa drʉadʼebidʼa.» (Mateo 6:9, 10DB) Dayirãra Daizezebara mejãcha kãgabera ne kʼãrẽ jõma osi iya krĩchabʉ aripe berabarimarẽã (Juan 3:16DB).

Akʉra Génesis 1:26-28; Santiago 1:13 akʉza 1 Pedro 5:6, 7.

¿Ewari abaʉde jõĩka yõra akʉza zʉbʉriara?

¿KʼÃRẼ KʼÃRẼA WIDIPANɄ NAɄ̃ BEDʼEARA?. Yõba mejãchaʉde bea wãbera. Akʉza maʉ̃neba jõmaʉ̃ta zʉbʉriapanʉbera.

DAIZEZE BEDʼEABA JARADIABɄ. Daizezebara neneẽã babita naʉ̃ egorora iyi Nokʼodeba zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉdera. «Naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ jõbiyi yõra naʉ̃ egorodera» akʉza «bʉetayi, enedrʉmara, wãrĩnu bʉgʉzʉabiyi miazura» (Salmo 46:9). Daizezebara jõbiyi aripe oẽãra akʉza zʉbʉriara. Daizeze Bedʼeaba mawũã jarabʉ. «Daizezebara jõma jõbiyi daʉbara, akʉza beuira wuarã neẽbayi zo zʉbʉriaira, zʉbʉria bedʼeira neẽbayi, pʉa naa ũdubadara neẽbayi» (Revelación 21:3, 4).

Akʉra Salmo 37:10, 11; 46:9 akʉza Miqueas 4:1-4.

¿Sãwũãdogo Dayirã beubʉrʉdera?

¿KʼÃRẼ KʼÃRẼA WIDIPANɄ NAɄ̃ BEDʼEARA?. Ʉ̃kʉrʉ Daizeze ĩjãbʉa apanʉrãbara jaradiapanʉbera dayi beʉbʉrʉdera wabida beiẽãta. Akʉza beʉdabara daʉperabʉta yi zokʼaibʉta, akʉza jarapanʉbera nemitia omia basibʉrʉ tʉ̃bʉde babʉeita ewari jõmʉ̃nẽ.

DAIZEZE BEDʼEABA JARADIABɄ. Beibʉrʉdera zokʼaibʉẽ. Eclesiastés 9:5 de jarabʉ. «Beidarãbara mia kʼãrẽsida krĩchaẽ», kʼawuaẽ, mia sentiẽ, kʼãrẽoẽ, maʉ̃ba daʉperaẽ yi zokʼaibʉrãra akʉza kʼarebabeẽ. (Salmo 146:3, 4).

Akʉra Génesis 3:19 akʉza Eclesiastés 9:6, 10.

 ¿Beudarãra jẽda piradrʉika?

¿KʼÃRẼ KʼÃRẼA WIDIPANɄ NAɄ̃ BEDʼEARA?. Dayirã jõmaʉ̃ta ãba bakĩrãbʉ dayirã mebẽrãbawarã. Maʉ̃ kʼãrẽa jẽda ũdukĩrãbʉ dayirã ne ũdu kʼawua beudarãra.

DAIZEZE BEDʼEABA JARADIABɄ. Ẽbẽra beidarãra jẽda piradrʉyi, maʉ̃ba Jesuba mawũãsi. «Beudʼapeadʼata jou nʉmebara ũrĩnaña mʉ nemirã» (Juan 5:28, 29DB). Ẽbẽrarã nama egorode jẽda piradrʉbʉrʉra ewari jõmaʉ̃nẽbayi akʉza ũdudayi naʉ̃ drʉa ẽjũã bia batabʉta, Daizezeba naara okrĩchabada kĩrãkʼa (Lucas 23:43). Akʉza ẽbẽrarã kʼẽrẽpabʉrãra ewari jõmaʉ̃nẽbayi, adewarã kayaẽbayi, Daizeze Bedʼeaba jarabʉ. «Ẽbẽra biarãtrʉ duanañi maʉ̃ egorodera, akʉza ewari jõmaʉ̃nẽbayi maʉ̃ ʉ̃rʉra» (Salmo 37:29).

Akʉra Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17 akʉza Hechos 24:15.

¿Sãwũã yiwidʼibara Dayirãra Daizezeba ũrĩmarẽãra?

¿KʼÃRẼ KʼÃRẼA WIDIPANɄ NAɄ̃ BEDʼEARA?. Daizeze ĩjãbʉa apanʉrãra yiwidʼipanʉ Daizezea. Mamina mawũãsidu ãya krĩchapanʉ ãyi yiwidʼibʉra, Daizezebara panʉẽãta.

DAIZEZE BEDʼEABA JARADIABɄ. Daizezea yiwidʼibʉrʉdera Jesuba jarasi iyabaʉ bedʼeata jaraẽbaita, iya jarasi. «Bʉ zhiwidʼi nʉmʉnerã abʼaʉ bedʼeata jarama bio jararãrũã» (Mateo 6:7DB). Daizezeba ũrĩmarẽãbʉbʉrʉ iyabaʉ bedʼata jarababeẽ, maʉ̃ kʼãrẽa kʼawuaibara iya kãgabʉde yiwidʼita, maʉ̃ kʼãrẽa «dayirãbara wãrĩnu ĩjãpanʉ, Jeowaitara kʼãrẽẽãta dayirãba widʼibʉra, iya jarabʉ kĩrãkʼa odara mawũãra iyara ũrĩñi» (1 Juan 5:14).

Akʉra Salmo 65:2; Juan 14:6, 14 akʉza 1 Juan 3:22.

¿Sãwũã ũdui dayirã zobiabaira?

¿KʼÃRẼ KʼÃRẼA WIDIPANɄ NAɄ̃ BEDʼEARA?. Krĩchapanʉbera plata erbʉba, nebia erbʉba zobiabaita, ẽbẽra mejãchaʉ̃ta maʉ̃ kʼaidʉbʉ, mamina zobiabaira ũdudaẽ.

DAIZEZE BEDʼEABA JARADIABɄ. Jesubara jaradiasi sãwũã zobiabaita. «Sobiaudua Daizezedʼebemata kʼawuai kʼarea zuburia bʼera, mawũã bʼera Daizezeta Nokʼodʼebema». (Mateo 5:3DB). Dayirãra wãrĩnu zobiapanañi dayirãba nesidabʉta jʉrʉdara. Maʉ̃ kʼãrẽa kʼawuadaibara wãrĩnuta Daizeze ʉ̃rʉ. akʉza iya dayirãita nebia erbʉ ʉ̃rʉ. Maʉ̃ bedʼea wãrĩnuarãra ũdudayi Daizeze Bedʼeade, maʉ̃ kʼawuaibara kʼarebayi dayirãra kʼawuaita sãʉ̃ta yibiata akʉza sãʉ̃ta zeriẽãta. Dayirãta Daizeze Bedʼea yi edebidara audre bia wãnañi (Lucas 11:28).

Akʉra Proverbios 3:5, 6, 13-18 akʉza 1 Timoteo 6:9, 10.

 Kʼawuabʉda bedʼea 6 Daizeze Bedʼeaba panʉbʉta. ¿Audre kʼawua kĩrãbʉka? bʉa kʼawua kĩrãbʉbʉrʉ «Daizeze dʼebemata,» audre jʉrʉyi. Ewari abaʉde widi baribaibara, kʼãrẽa: Daizezebara nemitia iduaribibʉta, akʉza zʉbʉria iduaribibʉta iya dayirãta wãrĩnu kãgabʉbʉrʉ. Mawũãẽbʉrʉ kʼawua kĩrãbʉbaibara sãwũã dayirã mebẽrabawarã zobiabaita. Daizeze Bedʼeabara aripe panʉbʉ naʉ̃ widibʉra.

Mamina, ẽbẽra mejãchaʉba krĩchadaẽ maʉ̃ jʉrʉita. Jarapanʉ librodebemara zareata daya ũrĩra. ¿Kãgaika jaradiadamarẽã sãwũã ũduita bedʼea widibʉ panʉira Daizeze Bedʼeadeba? Maʉ̃ kʼãrẽa Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãbara jaradiapanʉ kĩrã ʉ̃me.

Libro nabemara ¿Qué enseña realmente la Biblia?, osida ẽbẽrarã kʼarebaita ʉ̃kʉrʉ baribʉẽãraĩta akʉita Daizeze Bedʼeaba panʉbʉ bedʼea audre yibiata. Yi ʉ̃mera jaradiayi bari iyi deda, Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãba jaradia wãñi bʉ deda, bari jaradiadayi Daizeze Bedeʼeara, akʉza bʉa jarabʉrʉ mae. Semanaza wãpanʉ Daizeze Beʼdʼea kʼawuadaita bʉme. Ẽbẽra mejãchaʉta kʼarebabʉ naʉ̃ jaradiapanʉbara akʉza mejãchaʉta zobiapanʉ ũdusidabera wãrĩnuta.

Bʉabida wãrĩnuta kʼawua seabʉ Daizeze Bedʼea kĩrãkʼara neẽãta. Ĩjãnaẽbayi yaraba jarabʉra akʉza peraẽbayi, awuarabʉrʉ jʉabibʉ kʼãrẽ nebia weita mawũã zobiabaita. Jesuba jarasi: «Mawũãrã kʼawuadʼaya Daizezedʼebema wãrãta, wãrãbara ẽdrʉbigaya» (Juan 8:32DB).