Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 4

¿Bʉitara kʼaipe Jesura?

¿Bʉitara kʼaipe Jesura?

1, 2. (1) ¿Bʉa ũdukʼawuabʉta jaraika, bari yi trʉ̃awa kʼawuabʉbara? (2) ¿Kʼãrẽta krĩchapanʉ ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrabara Jesu ʉ̃rʉ?

NAɄ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ bʉ nokʼorata, maʉ̃nebemata bʉa ũdukʼawuabʉrʉbaibara akʉza iyi trʉ̃sida kʼawuabʉbaibara. Mamina, ¿iyi trʉ̃ kʼawuabʉba jarakĩrãbʉka maʉ̃ ẽbẽrarã biʼia ũdukʼawuabʉta? Mawũã ẽ. Bʉa kʼawua ẽ maʉ̃ ẽbẽra sãwũãbʉra akʉza kʼãrẽta obʉra.

2 Jesu nama egorodebadata 2.000 poagaba, bʉa ũrĩbarikĩrã maʉ̃ ʉ̃rʉra. Ẽbẽra mejãchaʉba biʼia kʼawuada ẽ Jesu sãwũãbadara, maʉ̃ba ãya krĩchapanʉ Jesura bari ẽbẽra biabasita, propetabasita, ʉ̃kʉrʉba krĩchapanʉ iyabaʉta Daizezeta. ¿Bʉitara kʼaipe Jesura? (Akʉra nota 12de).

3. ¿Kʼãrẽa biʼia ũdukʼawuadaibara Jeowata akʉza Jesuta?

3 Bʉa biʼia kʼawuaibara Jesu ʉ̃rʉ, ¿kʼãrẽa? Daizeze Bedʼeaba jarabʉ: «Bʼai jõ ẽãrã, bʉta ũdukʼawadʼaidʼe bʼʉa Daizezera abʼabai bʼʉta wãrĩnuta, ũdukʼawadʼaidʼe bʼʉa mʉta Jesucristota bʉa zokʼadʼata» (Juan 17:3). Bʉa biʼia ũdukʼawuara Jeowata akʉza Jesuta, bʉra ewari jõmaʉ̃nẽ baseabʉ ẽjũã biade (Juan 14:6). Akʉza Jesu ʉ̃rʉ biʼia kʼawuara idi ewade bʉta kʼarebaseabʉ. Iya dayirãʼa jaradiasi sãwũã baita, adewara sãwũã panaita wuabemarabawara (Juan 13:34, 35).  Yi 1ne dayarã kʼawuasida kʼaita Daizezera. Mamina naʉ̃nera kʼawuadaya kʼaseabʉta Daizeze Bedʼeaba Jesu ʉ̃rʉ.

DAIBARA ŨDUSIDA DAYIRÃ ẼDRɄBIRA

4. ¿Kʼãrẽta jarakĩrãbʉ bedʼea mesiabara akʉza kristobara?

4 Jesu nama egorode todai nabeda, Jeowaba jarasi diabʉeita Mesiata iyabaʉta Kristo. Bedʼea Mesiara zebʉ bedʼea ebreodeba, mamina bedʼea Kristora zebʉ griegodeba. Maʉ̃ bedʼeabara jarabʉ, Daizezeba jʉrʉsita iya zokʼabʉ trajʉ omarẽã. Akʉza Dayirã ẽdrʉbibaribara (Mesia) aripe berabaribita Daizezeba jarabʉra.

5. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Jesu kʼaidubemarabara Jesu ĩjãbasita?

5 Jesu kʼaidubemarabara biʼia kʼawuapanasi Jesura Dayirã ẽdrʉbibarita (Juan 1:41). Maʉ̃ kʼarea apostol Pedrobara jarasi Jesuʼa: «Bʉtrʉ Kristoa» (Mateo 16:16). Atia daya kʼawuaiba kʼarebayi audre ĩjãita Jesura wãrĩnu Dayirã ẽdrʉbibaribasita.

6. ¿Sãwũã kʼarebabʉ Jeowabara Dayirã ẽdrʉbibari ũdukʼawuaita?

6 Jesu nama egorode todai nabeda, propetarabara jarasida Jesuba kʼãrẽ oita akʉza sãwũã berabarita, maʉ̃ba kʼarebasi ẽbẽrarãba ũdukʼawuadamarẽã iyira Dayirã ẽdrʉbibarita. Naʉ̃ biʼia ũrĩnaita krĩchara naʉ̃ta: ẽbẽra abaʉba jarayi pʉwʉrʉidu kĩrãyu wãmarẽã ẽbẽrata. Mamina bʉa biʼia jaradiadaibara samabʉta, kʼãrẽ wua jʉ̃bʉta, sãwũãchuta, mawũãra bʉa aripe ũduyi. Maʉ̃ kĩrãkʼa osi Jeowaba, propetaraʼa jarabisi kʼãrẽta oita Dayirã ẽdrʉbibaribara akʉza sãwũã  berabarita. Daizezeba jarada aripeberabarinʉmʉ ũdubʉrʉba, kʼarebayi Daizezeba kãgabʉ okĩrãbʉra, audre ĩjãita Jesura Dayirã ẽdrʉbibarita.

7. ¿Jara ũrĩbira Jeowaba bedʼea ũme jaradata?

7 Akʉdaya bedʼea ũme kʼãrẽ ʉ̃ra berabarita. Nããrabemara, Jesu toina bʉdata 700 poaga berabarisi. Propeta Miqueasbara jara ũrĩbisi Dayirã ẽdrʉbibarira todaita pʉwʉrʉ zake Belenne (Miqueas 5:2). Jesura mama tosida (Mateo 2:1, 3-9). Yi ũmeta, Danielba jarasi. Dayirã ẽdrʉbibarira iyi trajʉra ojʉ̃drʉita poaga 29deba ʉ̃ta (Daniel 9:25). Maʉ̃ra aripe berabarisi. * Kʼãrẽ ʉ̃ra berabari mejãchabʉdebemata naʉ̃ bedʼea ũmeba kʼarebabʉ kʼawuaita Jesura Dayirã ẽdrʉbibarita.

Jesura Dayirã ẽdrʉbibaribasi iyi buru kʼoeside.

8, 9. ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ dayirãʼa Jesu buru kʼoebʉrʉde ũdudaba?

8 Jeowabara biʼia jaradiasi, Jesutrʉ Dayirã ẽdrʉbibarita. Iya jarasi Juanʼa nekʼãrẽ ũdubita Jesu Dayirã ẽdrʉbibari kʼawuamarẽã. Poaga 29de Jesura do Jordanmaʼa wãsi Juanba buru kʼoemarẽã. Daizeze Bedʼeaba jara ũrĩbibʉ: «Jesús buru kʼoepe doedʼauba drua wãta taidʼe, bãjã ewa dogʼoba Jawurebia Daizezedʼeta ũdusia pusirã (Paloma) kĩrãkʼa izhi ʉ̃rʉ̃  uruta. Maʉ̃ne Daizezeta bãjãneba bedʼeabʉrʉta mawũãsia: Naʉ̃ mʉ Warra mʉãrã kʉãgʼa, mʉrã izhi kʼarea sobia bʼʉa» (Mateo 3:16, 17). Juanba iyi dabʉba ũdudaba akʉza ũrĩnaba kʼarebasi ĩjãita Jesura wãrĩnu Dayirã ẽdrʉbibarita (Juan 1:32-34). Maʉ̃ ewaridera Jeowabara iyi jaure zareata diasi Jesuʼa. Maʉ̃neba ʉ̃ta Jesura Dayirã ẽdrʉbibaribasi. Jeowabara iyitrʉ jʉrʉsi Nokʼobamarẽã (Salmo 2:6; Isaías 55:4).

 9 Daizeze Bedʼeade jarabʉ, aripeberabaridaba akʉza Jeowaba Jesu buru kʼoeside nekʼãrẽ odaba, ũdubibʉ Jesura wãrĩnu Dayirã ẽdrʉbibarita. Mamina, ¿samaʉ̃ba zesi Jesura? ¿Kʼãrẽta obasi Jesura? Akʉdaya kʼaseabʉta Daizeze Bedʼeaba.

¿SAMAɄ̃BA ZESI JESURA?

10. ¿Kʼaseabʉ Daizeze Bedʼeabara Jesu ʉ̃rʉ?

10 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesura ʉ̃tʉbasita ewari bio bayeda nama egoro eda zei nabeda. Propeta Miqueasbida jarasi Jesura bakikibarisita (Miqueas 5:2). Iyi Jesubida jarasi nama egoro eda zei nabedara ʉ̃tʉbasita (akʉra Juan 3:13; 6:38, 62 akʉza 17:4, 5). Ʉ̃tʉra Jesura ewari jõmaʉ̃nẽbasi yi Zeze Jeowaʉ̃me.

11. ¿Kʼãrẽa Jeowabara mejãcha kãga Jesura?

11 Jeowabara mejãcha kãga Jesura. Iya nããra parãsi baera naʉ̃ drʉade jõmabʉ parãinaena (Colosenses 1:15). * Adewara kãga Jesura, maʉ̃trʉ iyi juwaba kʼai kʼareba neẽã parãsi baera (Juan 3:16). Akʉza Jesubʉrʉ kʼarebasi Jeowara, nekʼãrẽ naʉ̃ drʉadebʉ jõma parãita (Colosenses 1:16). Jesutrʉ trʉ̃gapanʉ «Bedʼeara» ¿kʼarea? Jeowaba zokʼabasi Jesura bedʼea jaramarẽã angeleraʼa akʉza ẽbẽrarãʼa (Juan 1:14).

12. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Daizezeta, Jesuʉ̃mera iyabaʉ ẽãta?

12 Ʉ̃kʉrʉ ẽbẽraba krĩchapanʉ Daizezeta, Jesuʉ̃mera iyabaʉta. Mamina Daizeze Bedʼeabara mawũã jara ẽ (akʉra nota 14de). Awuarabʉrʉ jarabʉ Jesura  parãsidata, mamina Jeowara parãna ẽ basi mia kʼaiba, iyira bakikibari baera (Salmo 90:2). Adewara Daizeze Bedʼeabara jarabʉ, Jesura yi Zeze ʉ̃tabʉta krĩcha ẽ basita (akʉra Juan 14:28; 1 Corintios 11:3). Maʉ̃ kʼarea krĩchaibara Jeowabʉrʉ jõma oseabʉta (Génesis 17:1). Jeowatrʉ jõmaʉ̃ra ʉ̃ta zareabarabʉ.

13. ¿Kʼãrẽa Jesudeba ũdukʼawuadai Daizezera?

13 Dayirãba nekʼãrẽ jõma ũdubʉ parãi nabeda, Jeowata Jesuʉ̃mera ãba trajapanasi poaga mejãcha bayeda. Ãyi ewari jõmaʉ̃nẽ ãbapanʉ baera arigʉ yi kãgapanʉ (Juan 3:35; 14:31). Maʉ̃ba Daizeze Bedʼeabara jarabʉ: «Daya ũduka Daizezera, Jesu kristoba obadadeba ũdupanʉ». Iya yi Zezede kĩrãkʼa obasi baera mawũã jarapanʉ (Colosenses 1:15).

14. ¿Sãwũã wũãwũãne tosida Jesura nama egorode?

14 Jesubara iyi ʉ̃tʉbada idʉbʉ kʼãrãpe, zesi nama egoro eda. Mamina iyi jauredebʉra, ¿sãwũã wũãwũãne tosida? Jeowaba yi Warra ʉ̃tʉbadata ẽbẽra wẽrã Maria biteda zebisi. Maʉ̃ba Jesubara namabema zezeta nesida ẽ basi. Mawũã maʉ̃ wũãwũãrã nemitia okabasi (Lucas 1:30-35).

¿KʼÃRẼTA OBASI JESURA?

15. ¿Sãwũã audre ũdukʼawuadai Jeowara?

15 Jesuba jarasi: «Mʉta ũdu bʼʉbara mʉ Zezeta ũdu bʼʉa» (Juan 14:9). Jesuba yi Zezede kĩrãkʼa obasi baera maʉ̃neba ũdukʼawuapanʉ. Mamina bʉa audre biʼia kʼawuayi Jeowa ʉ̃rʉ, Jesudeba. Bʉa audre biʼia kʼawuaita Jesu ʉ̃rʉ akʉra naʉ̃ librode: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mama kʼawuayi Jesuba kʼãrẽ obadata.

16. (1) ¿Kʼãrẽ ʉ̃rʉ bedʼeabasi Jesura? (2) ¿Kʼaiba jaradiasi Jesuara?

 16 Mejãchaʉba jarapanʉ Jesura «miã Ũrãgʼabarita» (Juan 1:38; 13:13). Adewara Jesubara «bedʼea biata jarakʼa wãsia Daizezeta Nokʼodʼebemata». Mamina, ¿kʼãrẽta jarakĩrãbʉ Daizeze Nokʼodebemabara? Maʉ̃bara jarabʉ, Daizezeba ʉ̃tʉba yedaʼa dayirã jõma zokʼa edaita, adewara maʉ̃bara ẽbẽra iyi bedʼea ũrĩ bʉara nebia diaita (Mateo 4:23). ¿Kʼaiba jaradiasi Jesuara? Jõma iya kʼawuadara Jeowadeba kʼawuasi. Iya jarasi: «Ũrãgʼata mʉã jara bʼʉra mʉrẽ ẽã, awuarabʉrʉ Daizeze mʉ zokʼadʼadʼea» (Juan 7:16). Jesubara kãgabasi ẽbẽra jõmaʉ̃ba kʼawuadamarẽã bedʼea biata, akʉza Daizeze Nokʼoba zokʼaita naʉ̃ drʉara.

17. (1) ¿Sama jaradiabasi Jesubara? (2) ¿Kʼãrẽa nejõma osi ẽbẽra jaradiaita?

17 Mamina, ¿sama jaradiabasi Jesubara? Iyi wãmae jaradiabasi. Pʉwʉrʉde, nenedobarimae, Daizeze deda, Sinagogade, jʉ̃ãba ẽ basi iyimaʼa zedamarẽã awuarabʉrʉ iya jʉrʉbasi (Marcos 6:56; Lucas 19:5, 6). Jesubara ewari jʉrʉsi, akʉza zarea osi awurua jaradiaita, iya kʼawuabasi yi Zezeba maʉ̃ta kãgabasita adewara ewari jõmaʉ̃nẽ ũrĩbasi iyi bedʼeata (Juan 8:28, 29). Akʉza so zʉbʉria akʉbasi wuabemarata (akʉra Mateo 9:35, 36). Ũdusi Daizeze ʉ̃rʉ ĩjãbʉa apanʉraba, aripe jaradiada ẽ basita Daizeze ʉ̃rʉ. Maʉ̃ kʼarea nejõma osi ẽbẽrarã jaradiaita Daizeze Nokʼoba kʼãrẽ nebia weita.

18. ¿Bʉara saʉ̃ta audre kãga Jesuba obadadebemara?

18 Jesubara arigʉ kãgabasi ẽbẽrarã, maʉ̃ kʼarea ẽbẽrarãbara orrakĩrãdebasi akʉza wũãwũãrabida  orrakĩrãdebasi (Marcos 10:13-16). Jesubara kãga ẽ kʼẽrẽpabʉta ũdubi ẽãra (Mateo 21:12, 13). Jesu ewaribasidera, wẽrãrara edabʉta akʉpanasi adewara wawiada ẽ basi. Mamina Jesubara mawũã akʉ ẽ basi wẽrãrara, awuarabʉrʉ ibiade bedʼeabasi akʉza wawia ũdubibasi (Juan 4:9, 27). Adewara Jesura wuabemara ʉ̃tabʉta krĩcha ẽ basi bari jaraita, ewariaba Jesubara iyi kʼaidubemara jĩrʉta zʉgʉsi. Mamina maʉ̃ra nezokʼabʉrʉ zʉgʉbaribasi (Juan 13:2-5, 12-17).

Jesubara jaradiabasi Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ ẽbẽra bʉmae.

19. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Jesubara ẽbẽrarã kʼarebasita?

19 Jesubara biʼia kʼawuabasi ẽbẽraba kʼãrẽ kãgabʉta maʉ̃ kʼarea kʼareba kĩrãbasi. Daizezeba iyaʼa zarea diadaba ẽbẽra kayabeta bebikuasi (Mateo 14:14). Ewariaba yaga baribʉta Jesumaʼa zesi, iya jarasi Jesuʼa: «Bʉa krĩñabʉrʉ mʉrã nene ẽã bʼebirua», aramaʉ̃ta Jesubara so borekea akʉsi yi zʉbʉriabʉta. Iya jarasi: «Mʉãrã krĩña bʼʉa, mawũẽ bʉra nene ẽã bʼidʼa». Mawũã neneẽãbesi kayabadara (Marcos 1:40-42). ¿Bʉmara maʉ̃ yumakẽrãra sobiasi ẽka?

JESUBARA EWARI JÕMAɄ̃NE ŨRĨBASI YI ZEZE BEDʼEARA

20, 21. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Jesubara ũrĩbasita yi Zeze bedʼeara?

20 Jesubara kʼẽrẽpa kãga ũdubibasi yi Zezeʼa, iyi jʉrapanʉraba mejãcha zʉbʉria osidamina. Maʉ̃ba Jesude kĩrãkʼa ũrĩbara dayirãbara Daizeze bedʼeata. Bari jaraita, Jesubara ũrĩ ẽ basi Diaruba (Ãtomĩa) nemitia omarẽã jaraside (Mateo 4:1-11). Akʉza iyi mebẽrãbara krĩchasida iyira Dayirã ẽdrʉbibari ẽãta, kĩrãnemanʉmʉta. Mamina mawũã jarasidaidu  Jesubara ũrĩbasi Jeowa bedʼeata (Marcos 3:21). Iyi jʉrapanʉraba mejãcha zʉbʉria osidamina, abarika zʉbʉria oita krĩcha ẽ basi, awurabʉrʉ kʼẽrẽpa kãga ũdubibasi yi Zezeʼa (1 Pedro 2:21-23).

21 Adewara Jesura kʼẽrẽpabasi Jeowaʉ̃me iyi zʉbʉria beasidaidu (akʉra Filipenses 2:8). Krĩchara Jesu beadai nãã kʼãrẽ berabaridata, iyira jidasida, jarasida Daizeze ʉ̃rʉ imitia jarabʉta, nokʼorabara bea zokʼasida, iyi kʼarea ipidasida, gorogororaba kachisida bakuruma. Iyi bei nãã jarasi: «Mʉã oita bʼadʼara jõma aribʼaea» (Juan 19:30). Ewari ũbea babʉrʉde  Jeowabara piradrʉbisi jaurede (1 Pedro 3:18). Mawũã berabarida tẽã Jesura ʉ̃ta wãsi, Daizeze juwa arare besi. Mõbe jʉ̃ãsi Jeowaba iyi Nokʼobabiyeda (Hebreos 10:12, 13).

22. ¿Kʼãrẽta ũdudai Jesu kʼẽrẽpa badadebara?

22 Jesura ewari jõmaʉ̃nẽ kʼẽrẽpabasi baera yi Zezeʉ̃me, dayirã jõmaʉ̃ta ẽjũã kĩrãwãreãnẽ baseapanʉ. Maʉ̃ta kãgabʉ Jeowabara. Yi 5de kʼawuadaya, sãwũã kʼarebabʉta Jesu beidaba akʉza sãwũã drʉa bia weita.

^ par. 7 Bʉa audre kʼawua kĩrãbʉbʉrʉ sãwũã aripeberabaridata akʉra nota 13de.

^ par. 11 Jeowara jarapanʉ dayirã Zezeta nekʼãrẽ jõma oda baera (Isaías 64:8). Jesuta, angelerata, Adanta, jarapanʉ Daizeze Warrata Jeowaba parãsi baera (Job 1:6; Lucas 3:38).