Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 7

Beidara jẽda piradrʉyi

Beidara jẽda piradrʉyi

1-3. (1) ¿Kʼãrẽneba dayirã karseldebʉ kĩrãkʼabʉ? (2) ¿Kʼãrẽta oi Jeowabara dayirã ẽdrʉbita?

KRĨCHARA bʉ kʼãrẽ oẽã zromane, jeneneraba jidadayi karselde eda bʉedaita, mamaʉ̃ba ẽdrʉ ẽ bayi bʉyi beiyeda. Maʉ̃ kʼarea bʉa krĩchayi mama edabʉde beita akʉza nãã bada kĩrãkʼa bia ba ẽ baita. Bʉa krĩchayi kʼaiba kʼarebai neẽãta, mamina ẽbẽra abaʉba jarayi, bʉta kʼarebakĩrãbʉta akʉza nekʼãrẽ jõma oita bʉ ẽdrʉbita. ¿Bʉra sobia ẽ baika maʉ̃ kʼareara?

2 Dayirã jõmaʉ̃ta karseldebʉ kĩrãkʼabʉ, kʼaiba ẽdrʉbi neẽ baera, maʉ̃ kĩrãkʼabʉ dayi beibʉta, maʉ̃nebara mia kʼaita ẽdrʉ beda ẽ. Mawũẽra, ¿kʼaiba kʼarebaseabʉ dayirãra? Jeowaba. Iyira zareabarabʉ baera akʉza jara zebʉrʉ dayirãʼa «beibʉra wuara neẽbayi jipa jõbiyi» (1 Corintios 15:26).

3 Dayirã jõmaʉ̃ta sobiabayi beikata bʼai baera. Mamina Jeowabara bei awa jõbi ẽ bayi. Maʉ̃ adewara beidarãra jẽda piradrʉbiyi. Jeowaba karseldeba ẽdrʉbibʉrʉ kĩrãkʼa. Jeowabara jarabʉ beidarãra jẽda bʼabita, mawũã jarabʉ iyi bedʼeade (Isaías 26:19). Maʉ̃ra Daizeze Bedʼeabara jarabʉ jẽda piradrʉita. Krĩchara kʼãrẽaba bigabaita naʉ̃ra bʉita.

DAYA KÃGABɄ BEIBɄRɄDE

4. (1) ¿Kʼãrẽba kʼarebaseabʉ mejãcha krĩcha zroma oẽbaita dayirã mebẽrã beibʉrʉdera? (2) ¿Kʼairabasi Jesu neũdukʼawuarãra?

4 Dayi mebẽrã akʉza neũdukʼawua beibʉrʉdera,  maʉ̃ kʼareara arigʉ so pʉabʉ. Bia ẽ panʉ jẽda piradrʉbidaʉ ẽ baera. Mamina Daizeze Bedʼeade jarabʉba sobiabibʉ dayirãra (akʉra 2 Corintios 1:3, 4). Akʉdaya sãwũã Jeowaba Jesuʉ̃meba kãgapanʉta dayirã mebẽrãta akʉza neũdukʼawuarata jẽda piradrʉmarẽã. Jesu nama egorode basidera audre ẽãne akʉ jʉ̃ẽbasi Lazarora akʉza yi mebẽã, Martata, Mariata. Ãyira neũdukʼawuarabasi. Daizeze Bedʼeaba jarabʉ: «Martara, Maríara, Lázarora Jesúsbara kʉãgʼa basia» (Juan 11:3-5). Mamina Lazarora beisi.

5, 6. (1) ¿Kʼãrẽta osi Jesubara Lazaro mebẽrã jẽganʉmʉ ũdusidera? (2) ¿Kʼãrẽta jaradiabʉ dayirãʼa Jesu so pʉadadeba?

5 Lazaro beida tẽã, Jesura wãsi Martama akʉza Mariama ãyi mejãcha krĩcha zroma oda ẽ marẽã. Martaba kʼawuaside Jesu ãyi pʉwʉrʉ kʼawabata, aramaʉ̃ta wãsi Jesuʉ̃me yi daʉcha zeita, Jesu ũdubʉrʉde mejãcha sobiasi maʉ̃ tẽã Martabara Jesuʼa jarasi: «Nokʼó, bʉta nama bʼasibʉrʉ mʉ nawewaura beu ẽbakʼausia». Martabara krĩchabasi Jesubara kʼarebaʉ ẽãta. Jesuba Mariata akʉza yi neũdukʼawuarata yi mebẽrãta jẽganʉmʉ ũduside, so borekea kʼãrãpe jẽgasi (Juan 11:21, 33, 35). Dayi mebẽrã beibʉrʉde dayi mejãcha so pʉa teibabari kĩrãkʼa sentisi Jesubara.

6 Jesuba maʉ̃ pʉa sentidaba, maʉ̃neba dayirã kʼawuabibʉ iya akʉza yi Zezeʉ̃meba kãga ẽãta beira (Juan 14:9). Adewara Jeowara zareabarabʉ dayirã kʼãwũã beiwã jõbira. Akʉza aranʉbai jõma aripe oyi.

«LÁZARO ÃĨ ZERUA»

7, 8. (1) ¿Kʼãrẽa Martabara kãga ẽ basi mõgara zroma ãĩ bʉeira? (2) ¿Kʼãrẽ nebiata osi Jesubara?

7 Jesura wãsi Lazaro wagabʉidu. Mamina ararera  mõgara zromaba anabasi. Maʉ̃ kʼarea Jesuba jarasi: «Mongʼara ãĩ edaudua». Martabara kãga ẽ basi maʉ̃ mõgara ãĩ bʉedamarẽãra, Lazaro beida ewari kimarebasi baera (Juan 11:39). Iya kʼawua ẽ basi Jesuba Lazaro sãwũã oita.

Lazaro mebẽrãta akʉza neũdukʼawuarata mejãcha sobiasi iyi jẽda piaradrʉside (Juan 11:38-44).

8 Mõgara ãĩ bʉeda tẽã, Jesuba nemi jĩgua mawũãsi: «Lázaro ãĩ zerua» Marta akʉza Mariaʉ̃me ãba kʉanasi baera jõma ũdusida: «Mawũãĩ beudʼara ãĩ zesia, juwuata jẽrũta bʉra chubʼasia wuaba» (Juan 11:43, 44). Mawũã Lazarora akʉza jẽda zokʼaibasi, maʉ̃ba yi mebẽrãbawara akʉza yi neũdukʼawuarabawara ãbabaseabasi. Maʉ̃ba jõmaʉ̃ba bedʼeaseabasi adewara tõbariseabasi. Kʼãrẽaba sobiapanasi, Jesuba jẽda piradrʉbisi baera Lazarora.

«WŨẼRÃ ZAKE, MɄÃ BɄAA JARAYA PIRADRɄRUA»

9, 10. (1) Jesuara, ¿kʼaiba zarea diasi beidara jẽda piradrʉbimarẽãra? (2) ¿Kʼãrẽne kʼarebabʉ dayirãra jẽda piradrʉibara?

9 Jesuara, ¿kʼaiba zarea diasi beidara jẽda piradrʉbimarẽãra? Jesuba Lazaro jẽda piradrʉbi naweda Jeowaʼa yiwidʼisi. Mawũẽra Jeowabʉrʉ diasi maʉ̃ zarea ẽbẽra jẽda piradrʉbimarẽãra (akʉra Juan 11:41, 42). Lazarotrʉ abapai jẽda piradrʉbi ẽ basi. * Daizeze Bedʼeabara jarabʉ wẽrã zake poaga 12 kirʉta mejãcha kayabasita, yi zezera Jairobasi akʉza maʉ̃trʉ abapai erbasi. Maʉ̃ kʼarea Jairobara nekʼãrẽ jõma osi Jesuba yi kaʉ bebimarẽã. Jairo Jesuʉ̃me bedʼeabʉde  yumakẽrã zedaba jarasi: «Bʉ kʼaura beudogʼoa, ¿mawũẽ kʼãrẽã miãsẽã bedʼea nʉmaĩpe Miã Ũrãgʼabaria?». Aramaʉ̃ta Jesuba jarasi: «Sopuarãrũã, awuarabʉrʉ soidʼu kʼobʼadua». Mawũã kʼãrãpe wãsida Jairo dedaʼa. Jesu Jairo dekʼawababʉrʉde, ũdusi ẽbẽrarã jẽganʉmʉta aramaʉ̃ta iya mawũãsi: «¿Kʼãrẽã kʼãwũã bʼʉgadrʉ jẽga duanu? Wũẽrã zakera beu ẽã, awuarabʉrʉ kʼãĩ bʼʉa». Yibarirabara kʼãrẽa mawũã jarabʉra kʼawuada ẽ basi. Maʉ̃ tẽã Jesuba jarasi yi edabarabʉraʼa ãĩ wãnamarẽã, mõbe eda edesi wẽrã zake yibariawa yi kaʉ zake beidaidu. Mama jʉ̃ẽ kʼãrãpe wẽrã zakeʼa jarasi: «Wũẽrã zake, mʉã bʉaa jaraya piradrʉrua». Krĩchara yibarira kʼãrẽaba sobiasidata ãyi kaʉ jẽda piradrʉbʉrʉ ũdusidade. Jesubara jẽda piradrʉbisi wẽrã zakera (Marcos 5:22-24, 35-42). Jairoba yikimaʉ̃meba yi kaʉ ũdubʉrʉza jẽda kĩrãbepanasibaibara Jeowaba sãwũã kʼarebasita Jesudeba.

10 Nããra Jesuba ẽbẽra jẽda piradrʉbikʉadara jõma jẽda beikʉasida baera. Mamina maʉ̃ba karebabʉ, dayirãba wãrĩnu ĩjãita beidara jẽda bʼaita. Adewara Jeowaba dayirãʼa jarabʉ iya jõma jẽda piradrʉbikĩrãbʉta. Maʉ̃ra wãrĩnu oyi Jeowaba.

¿KʼÃRẼTA KʼAWUAPANɄ NAENA JẼDA PIRADRɄDADEBARA?

Apostol Pedrobara jẽda piradrʉbisi ẽbẽra wẽrã kristiana Dorkata (Hechos 9:36-42).

Propeta Eliseobara jẽda piradrʉbisi wũãwũã aba (2 Reyes 4:32-37).

11. ¿Sãwũã jarabʉ Eclesiastés 9:5dera beida ʉ̃rʉ?

11 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ: «Beidabara mia kʼãrẽsida krĩcha ẽ» (Eclesiastés 9:5). Mawũã berabarisi Lazarora, iyi joʉbʉedara kʼawua ẽ basi kʼãrẽta sãwũã berabarinʉmʉta ãĩra. Jesuba jarada kĩrãkʼa, Lazarora kʼãĩnʉmʉ kĩrãkʼabasita (Juan 11:11).

12. ¿Sãwũã kʼawuapanʉ Lazaro wãrĩnu jẽda piradrʉsita?

 12 Ẽbẽra jõmaʉ̃ba ũdusida Lazaro jẽda piradrʉdara. Jesu nejʉrarabida kʼawuabasi maʉ̃ mawũã odara. Lazaro jẽda piradrʉdara mia kʼaiba jara ẽ baibarabasi sewidata, jẽda zokʼaibasi baera (Juan 11:47). Maʉ̃ kʼarea ẽbẽra jõmaʉ̃ba akʉ jʉ̃ẽsida Lazarora adewara kʼawuasida Jesura Daizeze nezokʼata. Mamina Jesu nejʉrarabara maʉ̃ra kãga ẽ basi, maʉ̃ kʼarea krĩchasida sãwũã beidaita Jesuta akʉza Lazarota (Juan 11:53; 12:9-11).

13. ¿Kʼãrẽa wãrĩnu ĩjãnaibara Jeowaba jẽda piradrʉbita?

13 Nekʼãrẽ jõmabʉra Jeowaba oda. Maʉ̃ba iyira mejãcha zareabarabʉ beidara jẽda piradrʉbira. Jesuba jarasi: «Beudʼapeadʼata jou nʉmebara ũrĩnaña mʉ nemirã» (Juan 5:28). Maʉ̃bara kʼawuabibʉ jõma Jeowa krĩchadebʉ ẽbẽrararã jẽda piradrʉbita. Mamina dayi badade jẽda piradrʉbira, kĩrãbeibara jõma dayi sãwũãbadata. ¿Jeowabara jõma kĩrãbeseabʉka maʉ̃ra? Krĩchara naʉ̃ta: ʉ̃tʉra mejãchabʉ chĩdaura, Daizeze Bedʼeabara jarabʉ, Daizezebara maʉ̃ra chĩdau trʉ̃ aba abaka kʼawuabʉta (akʉra Isaías 40:26). Jeowaba mawũã jõma kĩrãbebʉbʉrʉ chĩdau trʉ̃ aba abaka, Jeowaba jẽda piradrʉbibʉrʉdera kĩrãbeyi dayirã sãwũã badara.

14, 15. ¿Kʼãrẽta widisi Jobara Jeowaʼa?

14 Ẽbẽra bia Daizeze odebʉba yi trʉ̃ Joba ĩjãbasi jẽda piradrʉira. Maʉ̃ kʼarea widisi Jeowaʼa: «Ẽbẽra abaʉta beira ¿jẽda piradrʉseabʉka?» akʉza Jeowaʼa jarasi: «Bʉa trʉña, aramaʉ̃ta mʉa panʉña. Iya odara mejãcha kãgayi». Naʉ̃ba jaradiabʉ dayirã Jeowabara ẽbẽrarã beida jẽda piradrʉbikĩrãbʉta (Job 14:13-15).

 15 ¿Dayi jẽda piradrʉi ʉ̃rʉ krĩcha bʉrʉdera, kʼãrẽta krĩchabari? Dayirã mejãcha sobiabibʉ Jeowaba beidara jẽda piradrʉbi baera. Mamina bʉa krĩchaseabʉ: ¿Sãwũã oiba mʉ̃ mebẽrãra akʉza mʉ̃ neũdukʼawuara beidara? ¿Maʉ̃rarã jẽda piradrʉika? Kʼawuadaya Daizeze Bedʼeade, kʼairata jẽda piradrʉita jarabʉta akʉza sama bʼaita.

«ŨRĨNAÑA MɄ NEMIRÃ MAWŨÃ PIRADRɄDʼAYA»

16. ¿Sãwũã bʼai ẽbẽrarã jẽda piradrʉbʉdararã naʉ̃ drʉadera?

16 Nabema ẽbẽra beida jẽda piradrʉsidadera ãyira yi mebẽrãbawara, neũdukʼawuarabawara yi ũdusida naʉ̃ drʉade. Ʉ̃ra ẽbẽra jẽda piradrʉira maʉ̃ kĩrãkʼa mawũã berabariyi, mamina naʉ̃nera audre yibiabayi. ¿Kʼãrẽa? Nããra. Yi ẽbẽra jẽda piradrʉbʉrʉra ewari jõmaʉ̃nẽ bʼai baera naʉ̃ drʉade. Yi ũmeta. Idibʉira awuarabayi naʉ̃ drʉara, neẽbayi yõta, nemitiata, kayata.

17. ¿Kʼairata jẽda piradrʉi?

17 ¿Kʼairata jẽda piradrʉi? Jesuba jarasi: «Beudʼapeadʼata jou nʉmebara ũrĩnaña mʉ nemirã mawũã piradrʉdʼaya» (Juan 5:28, 29). Adewara Daizeze Bedʼeaba Apocalipsis 20:13de jarabʉ: «Pusabara jẽda diasi beidapeadara akʉza beiba akʉza bewãrãdeba (Hades) jẽda diasi beida peadara». Daizeze Bedʼeaba Hades jarabʉdera jarakĩrãbʉ beidarata enaʉ̃bʉta akʉza jarabʉ ẽbẽrarã mejãcha beidara jẽda bʼaita. Adewara apostol Pablobida jarasi: «Beudʼapeadʼara piradrʉbigaita» Daizeze bedʼea ũrĩ badarata akʉza ũrika badata (akʉra Hechos 24:15). ¿Kʼãrẽta jarakĩrãbʉ maʉ̃bara?

Ẽjũã kĩrãwareãnẽra, beida jẽda piradrʉdara akʉza jẽda ãba yi ũdudayi mebẽrãbawara akʉza neũdukʼawuarabawara.

18. ¿Kʼaira yi Daizeze bedʼea ũrĩ badara?

 18 ¿Kʼaira yi Daizeze bedʼea ũrĩ badara? Maʉ̃rarã Jeowa ode kʼẽrẽpa badara Jesu nama egoro eda zeinaweda. Maʉ̃nebemara, Noe, Abraan, Sara, Moise, Rut akʉza Ester. Maʉ̃ra jõma jẽda piradrʉyi nama egorode bʼaita. Hebreos kapitulo 11de, bedʼeabʉ naʉ̃ra  yumakẽrã ʉ̃rʉ akʉza yuwẽrã ʉ̃rʉ. ¿Mamina sãwũãi ẽbẽra Daizeze ode kʼẽrẽpabʉ bei wãra? Maʉ̃rasida kʼẽrẽpapanʉ baera jẽda piradrʉdayi.

19. (1) ¿Kʼaira yi Daizeze bedʼea ũrika badara? (2) ¿Kʼãrẽ nebiata diai Jeowabara iyi ũdukʼawua ẽ beidara?

19 ¿Kʼaira yi Daizeze bedʼea ũrika badara? Maʉ̃ra ẽbẽrarã mejãchabʉ. Ãya Jeowa ʉ̃rʉ mi kʼãrẽsida kʼawua ẽ basida, ãyi beisimina Jeowabara kĩrãdua ẽ maʉ̃rãra. Maʉ̃ kʼarea Jeowabara jẽda piradrʉbiyi iyi ũdukʼawuadamarẽã akʉza iya kãgabʉ odamarẽã.

20. ¿Kʼairata jẽda piradrʉ ẽ bai?

20 ¿Beidara jõma jẽda piradrʉika? Mawũã ẽ. Jesubara jarasi jõma ẽbẽrarã jẽda ba ẽ bʼaita (Lucas 12:5; akʉra nota 19de). ¿Kʼairata jẽda piradrʉ ẽ bai? Yi ẽbẽra kayirua Daizezeba jarabʉ oi krĩcha ẽãta. Jeowabʉrʉ kʼawuabʉ saʉ̃ta piradrʉbita akʉza saʉ̃ta piradrʉbi ẽãta, iyitrʉ dayira jõmaʉ̃ra buru baera. Adewara yi warra Jesuʼa diasi zareata iya kʼawua omarẽã saʉ̃ta piradrʉbita akʉza saʉ̃ta piradrʉbi ẽãta (Hechos 10:42).

Ʉ̃KɄRɄ ẼBẼRARÃ JẼDA PIRADRɄYI Ʉ̃TɄ BʼAITA

21, 22. (1) ¿Kʼãrẽ kakuata jidadai yi ʉ̃ta wãibara? (2) ¿Kʼai ẽbẽrata nãã piradrʉbisi ʉ̃tʉ jaurede bʼaita?

21 Daizeze Bedʼeabara jarabʉ ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarã ʉ̃ta wãita. Ãyi beibʉrʉdera jẽda piradrʉyi jaurede, mawũã ẽbẽra kakuade piradrʉbi ẽ bayi.

22 Nããra jaurede piradrʉda ẽbẽrarã Jesubasi (Juan 3:13). Jeowabara jẽda piradrʉbisi Jesura, iyi beida ewari ũbeabarʉrʉde, mamina piradrʉbi ẽ basi ẽbẽra kakuade (Salmo 16:10; Hechos 13:34, 35). Apostol Pablobara jara ũrĩbisi, Jesura beisita yarade, mamina  zokʼaibʉta jaurede (1 Pedro 3:18). Jesu jẽda piradrʉsidera zareabara piradrʉsi (1 Corintios 15:3-6). Mamina Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesutrʉ abapai mawũã berabari ẽ baita.

23, 24. ¿Ẽbẽra sõbebʉbawaraʉba zokʼai Jesubara?

23 Jesu bei nabeda iyi kʼaidubemara jarasi: «Mʉrã wãña sãma bʼaita aribʼaedʼe marãĩta» (Juan 14:2). Naʉ̃bara jarakĩrãbʉ ʉ̃kʉrʉ kristianorãra jẽda piradrʉita iyiʉ̃me ʉ̃tʉ bʼaita. Adewara jarasi maʉ̃ra ẽbẽrararã kabana ba ẽ baita (Lucas 12:32). Apostol Juanba kʼãĩmokʼarade ũdusi sõbe ʉ̃ta wãita Jesu kʼaidu, maʉ̃ra Apocalipsis 14:1ba jarabʉ: «Mʉ̃a ũdusia korderota katʉma Sion ʉ̃rʉ edaʉnʉmʉta, iyi bawarabasi siento kuarentai kuatro mil».

24 Maʉ̃ra 144.000 kristianorãra, ¿sõbede jẽda piradrʉi? Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesuba ʉ̃tʉ zokʼa jʉ̃drʉbʉrʉ tẽã jẽda piradrʉbita (1 Corintios 15:23). Idi ewadera Jesubara zokʼanʉmʉ ʉ̃tʉra akʉza maʉ̃ra 144.000 debema beiwãra jẽda piradrʉbʉ iyiʉ̃me ʉ̃tʉ bʼaita. Mamina idibasidu zokʼaipanʉ maʉ̃ranebemara. Maʉ̃ba ãyidebemata beira wãña jẽda piradrʉbʉ jaure ʉ̃tʉ bʼaita. Mamina yi wuabema ẽbẽrarã jẽda piradrʉira bayi nama egorode, naʉ̃ drʉa ẽjũã kĩrãwareã babʉrʉde.

25. ¿Kʼãrẽta kʼawuadai yi 8dera?

25 Arakʼaitaba, Jeowaba dayirã ẽdrʉbita beideba akʉza wuara ũdukabayi beipanʉta (akʉra Isaías 25:8). Mamina ¿kʼãrẽta odai 144.000 ẽbẽrarãbara? Daizeze Bedʼeabara jarabʉ Jesuta kʼareba zokʼadaita. Yi 8de kʼawuadaya naʉ̃ nokʼoba sãwũã zokʼaita.

^ par. 9 Daizeze Bedʼeadera jarabʉ ẽbẽrarã sãwũã jẽda piradrʉbikʉadata, warrarata, zõrãrãta, yumakẽrãta, yuwẽrãta, israelitarata akʉza awuru pʉwʉrʉdebemarasida. Bʉa kʼawuaseabʉ maʉ̃ra nama 2 Reyes 4:32-37; 13:20, 21; Mateo 28:5-7; Marcos 5:22-24, 35-42; Lucas 7:11-17 akʉza Hechos 9:36-42; 20:7-12.