San Mateo 9:1-38

9  Mawũãnaĩ Jesús jãbadʼe bʼaripe kĩrãrã chãpe zesia Capernaúm izhi pʉwʉrʉedʼa.  Maʉ̃ne kʼakua pira ẽã kʼaya bʼʉta izhima wesidʼa jirabʼadʼe. Ãzhi soidʼu kʼobʼeta Jesúsba ũdui kʼakua pira ẽã kʼaya bʼʉa mawũãsia: Wãniguarua, bʉra kʼazhiruata biodʼebara mʉãrã bedʼea ne ẽã bʼidʼapʉa.  Maʉ̃nerã ũrãgʼa Moisédʼe jarabadabara ʉ̃kʉrʉba ãzhi bitabaiba mawũãsidʼa: Naʉ̃ mawũãrã Daizezema mitia bedʼeabʉrʉa.  Jesúsbara ãzhi krĩchara kʼawuape mawũãsia: ¿Kʼãrẽã bĩ ẽã krĩcha kʼobʼe marã sodʼera?  ¿Kʼãrẽta audre borekea jaraidʼe bʼʉ: Kʼazhiruata biodʼebara bedʼea ne ẽã bʼidʼapʉa aita, o piradrʉpe nimibarua aita?  Kʼawuaudua, mʉ Beubari Bape bʼʉbara naʉ̃ druadʼera zareata erubʼʉa kʼazhiruata biodʼebara zhãrã bedʼea ne ẽã bʼʉita. Mawũãpe kʼakua pira ẽã kʼaya bʼʉa mawũãsia: Piradrʉrua, bʉzhi jirabʼa jiraedarua, mobe dedʼaa wãrũã.  Mawũãĩ izhira piradrʉpe dedʼaa wãsia.  Zhãrãba maʉ̃ta ũdubʉdadʼera bia akʉdrua Daizeze ibia jarasidʼa maʉ̃ zareata diasi baera beubari bʼea. Jesúsba jʉrʉdʼa Mateo (Marcos 2:13-17; Lucas 5:27-32)  Jesús mamaʉ̃ba wãbʉrʉdʼera ũdusia Mateo abadata, impuesto widʼi jewedʼa bʼʉta rey Romanebemaĩta impuesto diabada maẽ bʼasia, maʉ̃ne mawũãsia: Mʉ kʼaidʼu bʼadua. Mawũãĩ izhira piradrʉpe kʼaidʼu bʼesia. 10  Mateo dedʼa Jesús jewedʼa nekʼobʉrʉdʼera, impuesto widʼibadata bio dewaraurã kʼazhirua omiãrã bawara zedʼapeadʼata, Jesús bawara ãba nekʼo jewedʼasidʼa izha jʉrʉkuadʼa bawara. 11  Maʉ̃ta fariseorãba ũdubʉdadʼera izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsidʼa: ¿Marãne Miã Ũrãgʼabarira kʼãrẽã kʼãwũã nekʼo bʼʉ impuesto widʼibada bawara, dewaraurã kʼazhirua omiãrã bawara? 12  Maʉ̃ta ũrĩpe Jesúsbara mawũãsia: Bika bʼebara nesidʼa duanu ẽã zhãrã bʼebi bʼʉra, awuarabʉrʉ nesidʼa bʼea kʼayarãbʉrʉ. 13  Mawũẽ wãũdua, mobe sãwũãta kʼawaudua Daizezeba mawũãnata: Mʉãrã krĩña bʼʉa zhãrã sozuburia bʼeaita mʉĩta nendʉwʉrʉta babue bʼeai kʼãñabara. Daizezeba mawũãnaneba mʉãrã jʉrʉdʼe ze ẽbasia ãzhikusa biata bʼeta, awuarabʉrʉ ẽdrʉbigaita jʉrʉdʼe zesia kʼazhirua omiãrãta, kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãnamarẽã. Widʼidʼapeadʼa nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼedʼebemata (Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39) 14  Juanba jʉrʉkuadʼata Jesúsma zedʼape mawũãsidʼa: ¿Daita dewara fariseorãta daira kʼãrẽneba baridua nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼedʼe, bʉa jʉrʉkuadʼara nekʼo ẽã zhiwidʼi duanu ẽpe? 15  Mawũãnaĩ Jesúsbara mawũãsia: ¿Zhãrã juwua jida nʉmʉne kʼobʼera sopuadʼaidʼe bʼʉka zhũmakĩrãta wadʼi kʼobʼʉdʼera ãzhi bawara? Mawũãmina ewarita zeya zhũmakĩrã ãzhi maẽbara ededʼaita, maʉ̃nebʉrʉ nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼeaya. (Aramaʉ̃ kĩrãkʼa mʉta edebʉdadʼebʉrʉ mʉã jʉrʉkuadʼara nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼeaya.) 16  Miõba wuata zhiwidʼibara remenda ẽã wua soreta. Mawũã ora wua zhiwidʼira bagubʉrʉba wuaabʉrʉ kʼõãbiya. 17  Miã vino zhiwidʼi oma tʉdʼa ẽã ne e omata zhi sorerãnerã. Mawũã ora ne e sorera kʼõgʼozoabʉrʉba vino wea wãña, aramaʉ̃ne ne e sorera ãrĩkuaya. Mawũãmina vino zhiwidʼi oma tʉ panʉã ne e omata zhiwidʼirãnerã, mawũãtrʉ abʼarika bia nʉmaña. (Maʉ̃bara Jesúsbara jara krĩñasia izhi ũrãgʼara zõrãrãwedʼabema krĩcha ũme ãba jara ẽãta ãrĩ ẽbaita.) Jairo kʼaudʼebema (Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56) 18  Jesúsba maʉ̃ta jara nʉmʉne zesia judío zhi zromata, mobe izhi kĩrãbita sãkʼokʼodʼe kʼobʼepe mawũãsia: Mʉ kʼaura beudogʼoa. Mawũãmina wãda, mobe bʉ juwuata izhi ʉ̃rʉ̃ bʼʉdua, mawũãrã bʼaya. 19  Mawũãĩ Jesús piradrʉpe kʼaidʼu wãsia izha jʉrʉkuadʼa bawara. 20  Maʉ̃ne wũẽrã abʼa waba kʼaya bʼʉta doce año bata bʼasia, maʉ̃bara ãbʉdeba orrape tõbʼarisia Jesús wua ita. 21  Maʉ̃nerã izhikusa mawũãsia: Bari izhi wuata tõbʼaribʉrʉba mʉrã bʼeya. 22  Maʉ̃ne Jesúsbara pʉrʉwa akʉpe mawũãsia: Wũẽrã bʉra wãniguarua, bʉra soidʼu kʼobʼʉba ẽdrʉbʉrʉa. Maʉ̃ wũẽrã bʼesia aramaʉ̃ta. 23  Judío zhi zroma dedʼa Jesús edʼa wãbʉrʉdʼera ũdusia beuwãrã joubʉdadʼe flauta zabadata aubʼari jẽgabada bawara. 24  Maʉ̃nerã mawũãsia: Ãĩ wãũdua, wũẽrã zakera beu ẽã, awuarabʉrʉ kʼãĩ bʼʉa. Mawũãĩ sewakʼau bʼʉa asidʼa. 25  Mawũãmina zhãrã ãĩ wãbigape edʼa wãpe wũẽrã zakera juwuadʼe jidabʉrʉba beudʼata piradrʉsia. 26  Maʉ̃ta trʉ̃poasia maʉ̃ drua jõma. Daʉbʼerrea panʉta ũme ne ũdubidʼa 27  Mamaʉ̃ba Jesús wãbʉrʉdʼera, ũme daʉbʼerrea panʉta kʼaidʼu taidʼaba nemi jĩgua mawũãsidʼa: Daira sozuburiarua bʉra rey Davidʼeba uruta bʼʉba. 28  Deidʼu jũẽbʉrʉdʼera daʉbʼerrea panʉrã izhima zesidʼa, mawũẽ Jesúsbara mawũãsia: ¿Marã daʉbʼerrea panʉta mʉã ne ũdubigaira marãbara ĩjãnaĩka? Mawũãĩ ãzhara mawũãsidʼa: Ããjã Nokʼó. 29  Mobebʉrʉ ãzhira dabʉ tõbʼari mawũãsia: Mazhi soidʼu kʼopanʉba aribʼae nʉmaẽdaya. 30  Aramaʉ̃ne ãzhira ne ũdu panesia. Jesúsbara zarea jarabʉrʉta mawũãsia: Kʼãʉ̃ta miõã kʼawuabirãũdua. 31  Mawũãmina ãzhi wãbʉdadʼera Jesúsba mawũã odʼata nebʉrʉsidʼa maʉ̃ drua jõma. Bedʼea bʼe ẽãta bedʼeadʼa 32  Daʉbʼerrea pananata wãbʉda daucha Jesúsma wesidʼa jaiba bedʼea bʼe ẽã bʼʉta. 33  Jesúsba jaita ãĩ jʉretabʉrʉdʼera bedʼea bʼe ẽã bʼadʼara bedʼeasia. Mawũẽ zhãrãbara bia akʉdrua mawũãsidʼa: Kʼãwũãrã ũdudʼakʼa Israeldʼera. 34  Waya fariseorãbara mawũãsidʼa: Jai nokʼo zareadʼeba ãĩ jʉrekua bʼʉa jaira. Daizezedʼebema ĩjãnaĩrã bioa 35  Jesús pʉrrʉasia pʉwʉrʉ zroma jõma, pʉwʉrʉ zake jõma. Miã ũrãgʼasia de zhi jʉrebadata nʉme maẽ, bedʼea biata jarakʼasia Daizezeta Nokʼodʼebemata, maʉ̃nerã jõma bʼebisia ne bariduba kʼaya bʼeta, ne bariduba pua bʼeta pʉwʉrʉza. 36  Kʼabanata ũdubʉrʉdʼera sozuburiasia, Daizezedʼebema kʼaiba jarakʼai ne ẽã dobʼa bʼeba ovejarã zhi akʉbari ne ẽkĩrãkʼa. 37  Mawũẽ izha jʉrʉkuadʼaa mawũãsia: Wãrãnebai mʉ ũrãgʼa ĩjãnaĩrã bioa, mawũãmina miã ũrãgʼadʼaira bio ẽã. 38  Maʉ̃ba widʼiudua Daizeze zhãrã Zhibaria, miã ũrãgʼabadata zokʼamarẽã izhidʼebema ĩjãĩta bʼema.

Bed’ea biobʉbari