San Mateo 7:1-29

7  Zhãrãta kʼawua orãũdua, Daizezeba marã maʉ̃ kʼarea kʼawua o ẽbamarẽã.  Zhãrãta kʼawua odʼara Daizezebara marã maʉ̃ zadʼe kʼawua oya, zhãrã sãwũã obʉda zadʼe oya.  ¿Kʼãrẽã bʉ mebea dabʉdʼe ne jarra kʼobʼʉtrʉ akʉpe bʉ dabʉdʼe bakuru pẽũ nʉmʉrã akʉ ẽpe?  ¿Mawũãrã bʉara bʉ mebea mawũãĩne bʼʉka: Ne jarra bʉ dabʉdʼe kʼobʼʉta mʉãã aubʼaribirua aidʼe bʼʉka, bʉ dabʉdʼe bakuru pẽũ nʉmʉnerã?  ¡Sewa bibaʉta bʼarãrũã! Bakuru bʉ dabʉdʼe pẽũ nʉmʉta naara ãĩ bʼʉdua, mawũãtrʉ bia ũduya bʉ mebea dabʉdʼe ne jarra kʼobʼʉta aubʼariita. (Aramaʉ̃ kĩrãkʼa bʉa kʼazhirua obʼʉta naara idu bʼʉdua, mobedʼeba zhãrã kʼareba bʼeya.)  Daizezeitabemata usarãã diarãũdua marãta kʼadʼa ẽbamarẽã, miã perla marãne nʉmʉta chĩnarãã diarãũdua biradigadʼa ẽbamarẽã, marãta dragʼakuadʼa ẽbamarẽã. (Ũrĩ krĩña ẽã bʼeara aramaʉ̃ kĩrãkʼa Daizeze bedʼeara jararãũdua marã bĩ ẽã odʼa ẽbamarẽã.) Daizezea zhiwidʼi ne widʼidʼaidʼebema (Lucas 11:9-13; 6:31)  Daizezea ne widʼiudua, mawũãrã marãã diaya. Ne widʼi bʼeba jʉrʉudua, mawũãrã ũdudʼaya. Ne widʼi bʼeba trʉ̃ũdua, mawũãrã jigaita puerta ewaya.  Daizezea ne widʼi bʼʉbara jidaya. Ne widʼi bʼʉba jʉrʉ bʼʉbara ũduya. Ne widʼi bʼʉba trʉ̃ bʼʉaara diaita puerta ewaya.  ¿Marãnebemabara zhi warraba panta widʼira mongʼarata diaita bʼʉka? 10  ¿O bʼedata widʼira dãmata diaita bʼʉka? 11  Marã bia ẽãta bʼeba mazhi warrarãã ne biata dia kʼawua bʼebʉrʉ, marã Zeze ʉ̃tre bʼʉbara audrebai ne biata diaya widʼibʉdaara. 12  Zhãrãba ne jõmaʉ̃ne marã sãwũã odʼaita krĩña bʼedʼe marãba ãzhita mawũã oudua. Maʉ̃ta Daizezeba ũrãgʼa Moiséa diadʼa, maʉ̃ta Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba bʼʉdʼapeadʼa. Puerta pẽũsuadʼebema (Lucas 13:24) 13  Edʼa wãũdua puerta pẽũsuadʼe, puerta jedʼeadʼe edʼa wãĩta ota kũrũgusabara aduadʼe ede bʼʉa, bio maʉ̃ne edʼa wã nʉmʉã. 14  Mawũãmina puerta pẽũsuadʼe edʼa wãĩta ota pẽũsuabara Daizeze ũme bʼai jõ ẽãma ede bʼʉa, maʉ̃ta bio ẽãba ũdu bʼea. Kʼãrẽ obʼedʼeba ũdukʼawadʼaya (Lucas 6:43-44) 15  Kĩrãkuita bʼeaudua sewata Daizezeba bedʼeata jarabibaridʼe bʼe kʼarea, marãma zedʼaya oveja zhãrã zuburia odʼakʼa kĩrãkʼa, mawũãmina sodʼera usa pãne kĩrãkʼa zhãrã warrea ẽãta bʼea. 16  Marãbara ãzha kʼãrẽ obʼedʼeba ũdukʼawadʼaya. Uvara ʉrʉba zaudʼata bʼʉadʼakʼa, miã igora bʼʉadʼakʼa jũẽchichiba zaudʼata. 17  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa bakuru biabara zau bʼʉa zhi tara biata. Mawũãmina bakuru bia ẽãbara zau bʼʉa zhi tara bia ẽãta. 18  Bakuru biabara zau ẽã zhi tara bia ẽãta, miã bakuru bia ẽãbara zau ẽã zhi tara biata. 19  Bakurura zhi ta biata zaudʼa ẽãrã jõma tudʼape buebada tebʉdʼe. 20  Sewata Daizezeba bedʼeata jarabibaridʼe bʼeta aramaʉ̃ kĩrãkʼa marãbara ãzha kʼãrẽ obʼedʼeba ũdukʼawadʼaya. Bia ẽã omiãta bʼera ũdukʼa aidʼebema (Lucas 13:25-27) 21  Mʉta Nokʼó abʼera jõmarã edʼa wãna ẽã ʉ̃tre Daizezeta Nokʼo maẽrã, awuarabʉrʉ edʼa wãnaña mʉ Zeze ʉ̃tre bʼʉba krĩñata obʼeta. 22  Daizezeba kʼawua oi ewadera bioba mʉãã mawũãnaña: Nokʼó, ¿daibara bedʼeata bʉa jarabibʉrʉta jarasidʼa ẽka, bʉ trʉ̃neba daibara jaira ãĩ jʉrekuasidʼa ẽka, bʉ trʉ̃neba daibara bio osidʼa ẽka ũdudʼakʼata? 23  Mawũãnaĩ mʉãrã mawũãña: Mʉã marã ũdukʼa. ¡Mʉ maẽbara ãĩ wãũdua, marã bia ẽã omiãta bʼea! De ũmenebema (Lucas 6:46-49) 24  Bariduba mʉ bedʼeata ũrĩpe aribʼaera, ũmakĩrã bia krĩcha bʼadʼa kĩrãkʼa bʼʉa, izhi dera pãrãsia peña ʉ̃rʉ̃. 25  Maʉ̃ne zesia kueta, zesia dota, pʉ̃ãdrʉsia nanguta, aramaʉ̃ne maʉ̃ dema jiradrʉsidʼa. Mawũãmina kʼora wã ẽbasia pãrã nʉmʉ baera peña ʉ̃rʉ̃. 26  Mawũãmina bariduba mʉ bedʼeata ũrĩpe aribʼae ẽbʉrʉ, ũmakĩrã bia krĩcha bʼadʼa ẽkĩrãkʼa bʼʉa, izhi dera pãrãsia ibudʼe. 27  Maʉ̃ne zesia kueta, zesia dota, pʉ̃ãdrʉsia nanguta, aramaʉ̃ne maʉ̃ dema jiradrʉsidʼa. Mawũẽ kʼora wãsia, aramaʉ̃ne jipadʼe teguezoasia. 28  Jesúsba maʉ̃ bedʼeata ma jarabʉrʉdʼera zhãrãbara bia akʉdruasidʼa bia miã ũrãgʼa bʼʉdʼeba. 29  Aramaʉ̃ne ãzhira ũrãgʼa nʉmasia miã ũrãgʼaita zarea bʼʉba, mawũẽ miã ũrãgʼa ẽbasia ũrãgʼa Moisédʼe jarabada kĩrãkʼara.

Bed’ea biobʉbari