San Mateo 6:1-34

6  Kĩrãkuitaudua, marãba biata obʉdara zhãrã kĩrãbita orãũdua bari zhãrãba ũdudʼamarẽã. Bari maʉ̃ kʼarea odʼaibʉrʉ kʼãrẽ dia ẽã marã Zeze ʉ̃tre bʼʉbara.  Maʉ̃ba zuburia bʼeta bʉa nebari diabʉrʉra jõmaʉ̃ã jarakʼarãrũã, sewa bibaʉta bʼeba obʼe kĩrãkʼa orãrũã, de zhi jʉrebadata nʉme maẽ, pʉwʉrʉdʼe odʼe zhãrã berabʼari nʉme maẽ maʉ̃ kʼaudʼa bʼea zhãrãba bia jaradʼamarẽã. Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, maʉ̃ kʼareara Daizezebara kʼãrẽ dia ẽã.  Mawũãmina zuburia bʼeta bʉa nebari diabʉrʉra miõã kʼawuabirãrũã.  Zuburia bʼeta bʉa nebari diabʉrʉra chupea diadua. Mawũãrã bʉ Zezebara bʉ chupea maʉ̃ kʼaudʼa bʼʉta akʉ bʼʉra maʉ̃bari kʼãrẽ diaya jõmaʉ̃ daidʼu. Jesúsba jaradiadʼa zhiwidʼiita (Lucas 11:2-4)  Bʉ zhiwidʼibʉrʉdʼera sewa bibaʉta bʼe kĩrãkʼa bʼarãrũã. Ãzhira ʉ̃ta zhiwidʼi krĩñadea, de zhi jʉrebadata nʉme maẽ, pʉwʉrʉdʼe odʼe zhãrã berabʼari nʉme maẽ maʉ̃ kʼaudʼa bʼea bari zhãrãba ũdudʼamarẽã. Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, maʉ̃ kʼareara Daizezebara kʼãrẽ dia ẽã.  Mawũãmina bʉ zhiwidʼibʉrʉdʼera miõ ne ẽã maẽ wãpe zhiwidʼidua bʉ Zezea, izhira chupea bʉ ũme nʉmʉã. Mawũãrã bʉ Zezebara bʉ chupea maʉ̃ kʼaudʼa bʼʉta akʉ bʼʉra maʉ̃bari kʼãrẽ diaya jõmaʉ̃ daidʼu.  Bʉ zhiwidʼi nʉmʉnerã abʼaʉ bedʼeata jarama bio jararãrũã, Daizezedʼebemata kʼawuadʼa ẽkĩrãkʼa bʼarãrũã. Krĩcha bʼea abʼaʉ bedʼeata jarama bio jaratrʉ Daizezebara ũrĩ bʼʉta.  Marãbara orãũdua ãzhidʼe kĩrãkʼara, marã Zezebara kʼawua bʼʉ baera marãba kʼãrẽ nesidʼa bʼera, marãba kʼãrẽ widʼidʼai nawedʼa.  Marã zhiwidʼibʉdadʼera mawũãũdua: Bʉra Daizezeta ʉ̃tre bʼʉa, bʉra wawiadʼaidʼe bʼʉa. 10  Dai Nokʼota nʉmadua. Bʉa krĩñata odʼaidʼe bʼʉa ʉ̃tre obʼe kĩrãkʼa, mawũã odʼaidʼe bʼʉa druadʼebidʼa. 11  Zhiko ewarizabema daia diadua idʼira. 12  Daiba bia ẽãta odʼadʼebara daira bedʼea ne ẽã duanebirua, daiba bedʼea ne ẽãne edabada kĩrãkʼa dai bĩ ẽã obʉdata. 13  Daita idu wãẽãbirãrũã, awuarabʉrʉ daira kʼarebarua ãtõmiã bia ẽãnebara. Reyta nʉmaĩrã bʉrea, zareara bʉrea, zhi zromata nʉmaĩrã bʉrea ewari nʉmʉ jõma. Amén. 14  Marã bĩ ẽã obʉdata marãba bedʼea ne ẽãne edadʼara, marãba bia ẽãta odʼadʼebara marãsidʼa bedʼea ne ẽã bʼʉkuaya marã Zeze ʉ̃trebemabara. 15  Mawũãmina marã bĩ ẽã obʉdata marãba bedʼea ne ẽãne edadʼa ẽbʉrʉ, marã Zezebidʼa bedʼea ne ẽã bʼʉkua ẽã marãba bia ẽãta odʼadʼebara. Nekʼo ẽã zhiwidʼibaridʼebema 16  Marã nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼedʼera kĩrã sopua duanarãũdua, sewa bibaʉta bʼe kĩrãkʼa duanarãũdua. Nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼeta zhãrãba kʼawuadʼamarẽã kĩrã sopua duaĩnabaria. Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, mawũã bʼebarira Daizezebara kʼãrẽ dia ẽã. 17  Mawũãmina bʉta nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼʉdʼera buru erudua, kĩrã sʉgʉdua. 18  Mawũãrã zhãrã bʼea kʼawuabi ẽbaya bʉ nekʼo ẽã zhiwidʼi bʼʉra, awuarabʉrʉ bʉ Zezea kʼawua nʉmabiya, izhira chupea bʉ ũme nʉmʉã. Bʉ Zezeba bʉ chupea maʉ̃ kʼaudʼa bʼʉta akʉ bʼʉra maʉ̃bari kʼãrẽ diaya jõmaʉ̃ daidʼu. Ne biata ʉ̃tre tʉdʼaidʼebema (Lucas 12:33-34) 19  Ne biata tʉrãũdua naʉ̃ druadʼe, namarã zhi muĩba ãrĩbaria, ne uyezoa jõ bʼʉa, namarã nezrʉgamiãrãta edʼa wãpe zrʉgabada. 20  Maʉ̃ba awuarabʉrʉ Daizezeba krĩñata obʉdaba ne biara ʉ̃tre tʉudua, maĩnurã zhi muĩba ãrĩ ẽã, miã ne uyezoa jõ ẽã, maĩnurã nezrʉgamiãrã edʼa wãpe zrʉgadʼa ẽã. 21  Mawũã ne biata marãneta bʼʉ maẽ nʉmaña marã sora. Ĩbĩrã kʼakuadʼebema (Lucas 11:33-36) 22  Ĩbĩrã kʼakuadʼebema dabʉa. Mawũẽ bʉ dabʉta bigabʉrʉ bʉ kʼakuara jõma ʉ̃na bʼaya. 23  Mawũãmina bʉ dabʉta biga ẽbʉrʉ bʉ kʼakuara jõma pãrĩguadʼe bʼaya. Aramaʉ̃ kĩrãkʼa bʉa obʼʉta bʉma bigata bia ẽbʉrʉ, ¿bʉra jipadʼe pãrĩguadʼe nʉmʉ ẽka? Daizezeta platata sãwũãnebema (Lucas 16:13) 24  Miõba zhãrã ũme aribʼae nʉma bʼe ẽã. Manebʉrʉ abʼa jurape abʼa kʉãgʼaya, o abʼa zhi zromane edape abʼa zhi zroma ẽãne edaya. Aramaʉ̃ kĩrãkʼa Daizezedʼebema aribʼae ẽã platadʼebemata aribʼae nʉmʉbara. Sopua nʉma ẽbaidʼebema (Lucas 12:22-31) 25  Maʉ̃neba mʉã marãã jaraya: Sopuarãũdua mazhi bʼaidʼebema kʼarea, kʼãrẽta kʼoidʼe o kʼãrẽta doidʼe, miã mazhi kʼakuaita kʼãrẽta jʉ̃ĩne sopuarãũdua. ¿Dazhi bʼʉra audre vale bʼʉ ẽka zhiko kʼãñabara, kʼakuara audre vale bʼʉ ẽka wua kʼãñabara? 26  Ibana ewaradʼe wũãbʼari bʼeta akaudua, ne udʼa ẽã, miã ne ewadʼa ẽã, miã ne wuagʼabari maẽ ne kuadʼa ẽã. Maʉ̃ta marã Zeze ʉ̃trebemabara ne dedʼeka bʼʉa. ¿Marã audre vale duanu ẽka ibana bʼe kʼãñabara? 27  ¿Marãnebemabara kʼaiba izhi bio sopua nʉmʉba izhira ewari wueta bʼabi bʼeipe? 28  ¿Wua kʼarea kʼãrẽã sopua bʼe? Krĩchaudua nepono meã nʉmeta sãwũã wari bʼeta. Trajadʼa ẽã, miã wua kʼasudʼa ẽã. 29  Mʉã marãã jaraya, rey Salomón kĩrãwãrẽã zho bʼasimina kĩrãwãrẽã zho bʼa ẽbasia nepono abʼaʉdʼebema kĩrãkʼabidʼa. 30  Chirua idʼi meã takeradʼata nunebai tebʉdʼe babuebadata Daizezeba mawũã zhobi bʼʉra, ¿marã audre zhobigai ẽka, awuarabʉrʉ soidʼu bʼeaita wãẽã duanu ẽka? 31  Mawũẽ sopua mawũãrãũdua: ¿Kʼãrẽta kʼodʼaipe, kʼãrẽta dodʼaipe, kʼãrẽta jʉ̃naĩpe? 32  Daizezedʼebema kʼawua ẽã bʼera maʉ̃ jõmaʉ̃ kʼarea sopua bʼea. Mawũãmina marã Zeze ʉ̃trebemabara kʼawua bʼʉa marãbara maʉ̃ jõma nesidʼa bʼeta. 33  Maʉ̃ba naara jʉrʉdua Daizezeta Nokʼodʼebemata, aramaʉ̃ne izha jara bʼʉta odua, mobedʼeba izhara maʉ̃ jõma diaya. 34  Mawũẽ ewari nubema kʼarea sopuarãũdua, ewari nubemabara sopua nʉmaĩrã we bʼʉa. Ewariza nʉmʉã bĩ ẽã sopua nʉmaĩrã.

Bed’ea biobʉbari