San Mateo 5:1-48

5  Kʼabanata ũdupe Jesús kʼatuma zakeidʼu wãrĩzepe jewedʼabʉrʉdʼe orrasidʼa izha jʉrʉkuadʼabara.  Mawũẽ miã ũrãgʼa mawũãsia:  Sobiaudua Daizezedʼebemata kʼawuai kʼarea zuburia bʼera, mawũã bʼera Daizezeta Nokʼodʼebema.  Sobiaudua jẽga bʼera, mawũã bʼera Daizezebara kĩrãtũmabigaya.  Sobiaudua zhi zromane duanu ẽãrã, mawũãrã druata jidadʼaya Daizezeba diabʉrʉta.  Sobiaudua Daizezedʼebema kʼarea jarra bʼera, aramaʉ̃ne izha krĩñata oya bʼera maʉ̃ne nʉmabigaya.  Sobiaudua zhãrã sozuburia bʼera, mawũãrã Daizezebara sozuburiaya.  Sobiaudua soidʼu bʼeba so nene ẽã bʼera, mawũãrã ũdudʼaya Daizezera.  Sobiaudua zhãrãta zhiya adu-a duanabi bʼera, mawũãrã Daizeze warrarã adʼaya. 10  Sobiaudua biata obʼe kʼarea zuburia obʉdadʼera, mawũã bʼera Daizezeta Nokʼodʼebema. 11  Sobiaudua mʉ kʼarea ikʼazhirua jarabʉdadʼera, zuburia obʉdadʼera, nekĩrãtõnoã bĩ ẽã jarabʉdadʼera sewa nebʉrʉ. 12  Bʼʉsridʼaudua, sobiaudua, mawũãrã marãbara ʉ̃tre ne biata waibʼʉa jidadʼaya. Daizezeba bedʼeata jarabibarirã bʼeadʼasidʼa mawũã zuburia obazhidʼa marã bʼe nawedʼa bʼeadʼata. Tã kĩrãkʼa bʼea druadʼe bʼerãĩta (Marcos 9:50; Lucas 14:34-35) 13  Marã tã kĩrãkʼa bigata bʼea druadʼe bʼerãĩta. Mawũãmina tã zhi kʉyata jõrã, ¿kʼãrẽba kʉyaipe? Jipadʼe seri ẽbaya, mawũẽ bʼaribue panʉã biradigadʼamarẽã. Ʉ̃nata bʼea ẽjũãne bʼerãĩta 14  Marãneba Daizezedʼebemata ũdu bʼeba marã ʉ̃nata bʼea ẽjũãne bʼerãĩta. Mawũẽ pʉwʉrʉ kʼatumane ʉ̃rʉ̃ tabʼʉta merũ bʼe ẽkĩrãkʼa bʼea. 15  Miõba ĩbĩrã kʼoape ãna nʉmʉka, awuarabʉrʉ ʉ̃tʉ bʼʉbaria jõma ʉ̃namarẽã dedʼa bʼeta. 16  Aramaʉ̃ kĩrãkʼa ʉ̃nata marãneta ʉ̃nabiudua zhãrã kĩrãbita, aramaʉ̃ne marãba biata obʼeta ũdudʼamarẽã, maʉ̃neba ibia jaradʼamarẽã marã Zeze ʉ̃tre bʼʉta. Jesúsba jaradʼa Moisé ũrãgʼadʼebemata 17  Krĩcharãũdua mʉrã Daizezeba ũrãgʼa Moiséa diadʼata seribi ẽã nʉmʉĩta zesita, Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba bʼʉdʼapeadʼata seribi ẽã nʉmʉĩta zesita. Awuarabʉrʉ mʉrã zesia maʉ̃ aribʼaeita. 18  Mʉã wãrĩnu marãã jaraya, bãjãta egorota neba ẽã nʉmʉnerã Daizezedʼe ũrãgʼara miã wĩkabidʼa neba ẽã sãwũã berabʼarii bʼʉta jõma arimaẽ berabʼariyeedʼa. 19  Mawũẽ iabʼaʉba maʉ̃ ũrãgʼadʼebemata abʼa aribʼae ẽãta wĩkata aribʼae ẽbʉrʉ, aramaʉ̃ne zhãrã bʼea aribʼae ẽbaita jaradiara, zhi zroma ẽbaya Daizezeta Nokʼodʼebemanerã. Mawũãmina iabʼaʉba aribʼae nʉmʉrã, aramaʉ̃ne dewaraurãba aribʼaedʼamarẽã jaradia nʉmʉrã, maʉ̃ zhi zroma baya Daizezeta Nokʼodʼebemanerã. 20  Maʉ̃neba mʉã marãã jaraya, ũrãgʼa Moisédʼe jarabada kʼãñabara fariseorã kʼãñabara Daizezeba jara bʼʉta marãba audre kĩrãẽpa aribʼaedʼa ẽbʉrʉ, Daizezeta Nokʼodʼebemata bʼea ẽã. Jesúsba jaradʼa kĩrũbidʼebemata (Lucas 12:57-59) 21  Marãbara zhi ũrĩmata zõrãrã bʼeadʼaa mawũãsidʼa: Miã bearãrũã, miã beara nokʼoba pua kʼawua oya. 22  Mawũãmina mʉã marãã jaraya, iabʼa zhi mebea ũme kĩrũbʉrʉra Daizezeba pua kʼawua oya. Iabʼaʉba zhi mebeata krĩcha ne ẽã bʼaribʼʉa abʉrʉra nokʼorã wagʼaurãba pua kʼawua odʼaya. Iabʼaʉba zhi mebeata ikʼazhirua jarabʉrʉra wãbidʼaya tebʉ pureadʼe. 23  Mawũẽ altar maẽ ne webʉrʉdʼe, bʉa bĩ ẽã odʼadʼeba bʉ mebeata bʉ ũme bĩ ẽã nʉmʉta kʼawuara, 24  bʉa ne webʉrʉra mama altar maẽ ãmaẽdua, mobe wãpe naara bʉzhi mebeata ibiadʼe odua, mobebʉrʉ zepe bʉa ne wedʼara Daizezea diadua. 25  Bʉa bĩ ẽã odʼadʼeba bʉ jura ũme kʼadrʉabai krĩcha araa zerua, nokʼoma odʼe izhi ũme wãbʉda wedʼa mawũã odua. Mawũã o ẽbʉrʉ bʉ jura bʼʉbara nokʼo zhãrã kʼawua obaria chãbʼariya, waya nokʼoba policia chãbʼariya edʼa bʼʉmarẽã cárceldʼe. 26  Mʉã wãrĩnu bʉaa jaraya, bʉra mamaʉ̃bara ẽdrʉ ẽã nokʼoba plata sõmbe diaita jaradʼata jõma dia ẽbʉrʉ. Kĩma ẽãta erukʼãĩ ẽbaidʼebema 27  Marãbara zhi ũrĩmata mawũãsidʼa: Kĩma ẽãta erukʼãĩrãrũã. 28  Mawũãmina mʉã marãã jaraya, bariduba wũẽrãta erukʼãĩ krĩña akʉra, izhi sodʼe maʉ̃ wũẽrã ũme kʼazhiruata obʉrʉa. 29  Mawũẽ bʉ dabʉ juwua araarebemaba bʉta kʼazhiruadʼe bʼaebiidʼebema orãrũã, aramaʉ̃ne bʉ dabʉra ẽũtape bʉdʼebara bʼaribuebʉrʉkʼarua. Audre biga bʉdʼebemata abʼa aduaita bʉta kʼakua igurua bʼaribuedʼai kʼãñabara tebʉdʼe. 30  Juwua araba bʉta kʼazhiruadʼe bʼaebiidʼebema orãrũã, aramaʉ̃ne bʉ juwuara bʼʉatupe bʉdʼebara bʼaribuebʉrʉkʼarua. Audre biga bʉdʼebemata abʼa aduaita bʉta kʼakua igurua bʼaribuedʼai kʼãñabara tebʉdʼe. Miã ãmabʉrʉdʼebema (Mateo 19:9; Marcos 10:11-12; Lucas 16:18) 31  Dewara zhi jaramata mawũãsidʼa: Bariduba izhi wũẽrãta ãmabʉrʉdʼera, ãmabʉrʉdʼebemata kʼarta ope diadua. 32  Waya mʉã marãã jaraya, bariduba izhi wũẽrã ãmabʉrʉta awʉrʉ erukʼãĩ ẽãta ãmarã, awʉrʉta kʼãĩbʉrʉba kʼazhiruata obiya. Maʉ̃ wũẽrã ãmanapeadʼata kʼãĩbʉrʉsidʼa kʼazhiruata oya. Jesúsba jaradʼa wãrĩnu bedʼeaita 33  Dewara marãbara zhi ũrĩmata zõrãrã bʼeadʼaa mawũãsidʼa: Kʼãrẽ wãrĩnu aribʼaeya arãrũã sewata, awuarabʉrʉ aribʼaedua Daizeze daidʼu wãrĩnu aribʼaeya adʼara. 34  Mawũãmina mʉã marãã jaraya: Kʼãrẽ oita kʼãrẽ daidʼu wãrĩnu aribʼaeya arãũdua. Miã ʉ̃tre daidʼu, ʉ̃trera Daizezeta Nokʼo bugue baera. 35  Miã drua daidʼu, druara Daizezeta tʉga bʼʉ baera. Miã Jerusalén daidʼu, Rey ʉ̃trebema zhi zroma pʉwʉrʉ baera. 36  Kʼãrẽ oita miã bʉzhi buru daidʼu wãrĩnu aribʼaeya arãrũã, bʉara budʼa abʼabidʼa torroa pãĩma obʼe ẽbaera. 37  Kʼãrẽta marãba odʼaibʉrʉ ãjãne audua, odʼa ẽbʉrʉ ãjãne arãũdua. Ne ãmaña jarabʉrʉra bia ẽãneba ze bʼʉta ãtõmiãneba ze bʼʉa. Bĩ ẽã obʉdadʼera abʼarika orãrũã (Lucas 6:29-30) 38  Marãbara zhi ũrĩmata mawũãsidʼa: Iabʼaʉba zhãrã dabʉta ãrĩrã izhisidʼa abʼarika dabʉ ãrĩnaĩbara, kidʼata jõnawera izhisidʼa abʼarika kidʼa jõnawedʼaibara. 39  Waya mʉã marãã jaraya, abʼarika orãrũã iabʼaʉba bʉta bĩ ẽã obʉrʉdʼera. Baribʉrʉ bariduba bʉta kĩrã juwua araarebemata tachira wuadua dewarabemasidʼa. 40  Iabʼaʉba bʉ camisata jãrĩĩ kʼarea nokʼoa kʼawua obi krĩña nʉmerã, diadua bʉzha wua ãnebʼari bʼʉsidʼa. 41  Bariduba ne zʉgʉata bʉzhi poeayeedʼa zareadʼe ataubira poeama ũme ataurua. 42  Iabʼaʉba kʼãrẽta widʼira diadua. Iabʼaʉba ne presta widʼira dia ẽã nʉmarãrũã. Dazhi jura bʼeta kʉãgʼaidʼebema (Lucas 6:27-28, 32-36) 43  Marãbara zhi ũrĩmata mawũãsidʼa: Kʉãgʼarua zhãrã bʉ ũme zhibiara, jurarua bʉ jura bʼʉra. 44  Waya mʉã marãã jaraya, kʉãgʼaudua marã jura bʼera, ibia jaraudua marã ikʼazhirua jara bʼera, bia oudua marã jura bʼera, zhiwidʼiudua marã zuburia obʼebarira. 45  Mawũãrã mazhi Zeze ʉ̃tre bʼʉ warrarã baya. Izhara izhi ʉ̃madaura ʉ̃tʉ zebi bʼʉa bia ẽãta bʼe ʉ̃rʉ̃, biata bʼe ʉ̃rʉ̃. Kue zebi bʼʉa biata bʼe ʉ̃rʉ̃, bia ẽãta bʼe ʉ̃rʉ̃. 46  Marã kʉãgʼa bʼetrʉ kʉãgʼadʼara, ¿maʉ̃barira kʼãrẽ biata jidadʼaipe? ¿Abʼarika obada ẽka rey Romanebemaĩta plata widʼibadabidʼa? 47  ¿Bari mazhi mebẽrãtrʉ saluda bʼeaibʉrʉ kʼãrẽ biata obʼe? ¿Mawũã duanu ẽka Daizezedʼebema kʼawuadʼa ẽãsidʼa? 48  Maʉ̃ba marã kĩrãẽpa zhãrã kʉãgʼa bʼeaudua, marã Zeze ʉ̃tre bʼʉta kĩrãẽpa zhãrã kʉãgʼa bʼʉ kĩrãkʼa.

Bed’ea biobʉbari